EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 353, 27. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 353

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
27. september 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2015-2016
Mødeperioden fra den 18. til 21. maj 2015
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 217 af 16.6.2016 .
VEDTAGNE TEKSTER
Mødeperioden den 27. maj 2015
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 237 af 30.6.2016 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 19. maj 2015

2016/C 353/01

Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2015 om udviklingsfinansiering (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2015 om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2015 om grønne vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder (2014/2209(INI))

27

 

Onsdag den 20. maj 2015

2016/C 353/04

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om Kommissionens delegerede direktiv af 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (C(2015)00383 — 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om barselsorlov (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om den liste over problemområder, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap har vedtaget i forbindelse med Den Europæiske Unions indledende rapport (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om udbruddet af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (2015/2652(RSP))

46

 

Torsdag den 21. maj 2015

2016/C 353/09

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om Zimbabwe, sagen om menneskerettighedsforkæmperen Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI))

74

 

UDTALELSER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag den 27. maj 2015

2016/C 353/15

Europa-Parlamentets afgørelse af 27. maj 2015 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

82


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 19. maj 2015

2016/C 353/16

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 19. maj 2015

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (COM(2014)0305 — C8-0009/2014 — 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen 19. maj 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)

114

2016/C 353/21

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2015 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (07597/1/2014 — C8-0286/2014 — 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Europa-Parlamentets ændringer af 19. maj 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

116

 

Onsdag den 20. maj 2015

2016/C 353/23

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 — 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstater vegne af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07657/2015 — C8-0103/2015 — 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (05933/4/2015 — C8-0109/2015 — 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 — C8-0108/2015 — 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (16636/5/2014 — C8-0090/2015 — 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Europa-Parlamentets ændringer af 20. maj 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))

173


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top