EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 353, 27 септември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 353

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
27 септември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2015—2016
Заседания от 18 до 21 май 2015 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 217, 16.6.2016 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Заседание от 27 май 2015 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 237, 30.6.2016 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 19 май 2015 r.

2016/C 353/01

Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно финансиране на развитието (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно „зелен“ растеж и възможности за МСП (2014/2209(INI))

27

 

Сряда, 20 май 2015 r.

2016/C 353/04

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегираната директива на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (C(2015)00383 — 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз (2015/2684(RSP))

41

2016/C 353/08

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP))

46

 

Четвъртък, 21 май 2015 r.

2016/C 353/09

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно проблема с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно Свазиленд, случаят на активистите за защита на правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа (2015/2037(INI))

74

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски парламент

 

Сряда, 27 май 2015 r.

2016/C 353/15

Решение на Европейския парламент от 27 май 2015 г. за започване на междуинституционални преговори и за определяне на мандата за тези преговори относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

82


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 19 май 2015 r.

2016/C 353/16

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Виктор Успаских (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 19 май 2015 r.

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 — C8-0009/2014 — 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 май 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

114

2016/C 353/21

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (07597/1/2014 — C8-0286/2014 — 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Изменения, приети от Европейския парламент на 19 май 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

116

 

Сряда, 20 май 2015 r.

2016/C 353/23

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 — 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07657/2015 — C8-0103/2015 — 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (05933/4/2015 — C8–0109/2015 — 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (05932/2/2015 — C8-0108/2015 — 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 — C8-0090/2015 — 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Изменения, приети от Европейския парламент на 20 май 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))

173


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top