EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:353:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 353, 27. září 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 353

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
27. září2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2015–2016
Dílčí zasedání od 18. do 21. května 2015
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 217, 16.6.2016 .
PŘIJATÉ TEXTY
Dílčí zasedání z 27. května 2015
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 237, 30.6.2016 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 19. května 2015

2016/C 353/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o financování rozvoje (2015/2044(INI))

2

2016/C 353/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI))

12

2016/C 353/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP (2014/2209(INI))

27

 

Středa, 20. května 2015

2016/C 353/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o směrnici Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

35

2016/C 353/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

38

2016/C 353/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o mateřské dovolené (2015/2655(RSP))

39

2016/C 353/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o seznamu otázek, který přijal Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením v souvislosti s první zprávou Evropské unie (2015/2684(RSP)).

41

2016/C 353/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP))

46

 

Čtvrtek, 21. května 2015

2016/C 353/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o Zimbabwe, o případu obránce lidských práv Itaie Dzamary (2015/2710(RSP))

49

2016/C 353/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o kritické situaci rohingyjských uprchlíků, včetně o masových hrobech v Thajsku (2015/2711(RSP))

52

2016/C 353/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (2015/2712(RSP))

55

2016/C 353/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2014/2220(INI))

59

2016/C 353/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o financování společné bezpečnostní a obranné politiky (2014/2258(INI))

68

2016/C 353/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2015 o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě (2015/2037(INI))

74

 

STANOVISKA

 

Evropský parlament

 

Středa, 27. května 2015

2016/C 353/15

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. května 2015 o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory pro dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)

82


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 19. května 2015

2016/C 353/16

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity (2014/2203(IMM))

106

2016/C 353/17

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity (2015/2014(IMM))

108

2016/C 353/18

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity (2015/2049(IMM))

110

2016/C 353/19

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (II) (2015/2071(IMM))

112


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 19. května 2015

2016/C 353/20

P8_TA(2015)0189
Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TC1-COD(2014)0158
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. května 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/… o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění)

114

2016/C 353/21

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem j ménem Evropské unie (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

115

2016/C 353/22

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 19. května 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

116

 

Středa, 20. května 2015

2016/C 353/23

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

168

2016/C 353/24

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

169

2016/C 353/25

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

170

2016/C 353/26

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

171

2016/C 353/27

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

172

2016/C 353/28

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 20. května 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

173


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top