EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

Regulamentul delegat (UE) 2019/320 al Comisiei din 12 decembrie 2018 de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din directiva respectivă, cu scopul de a asigura localizarea apelantului în cazul comunicărilor de urgență efectuate de pe dispozitive mobile

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/320 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2018

de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din directiva respectivă, cu scopul de a asigura localizarea apelantului în cazul comunicărilor de urgență efectuate de pe dispozitive mobile

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

După cum se menționează în considerentul 14 din Directiva 2014/53/UE, echipamentele radio pot avea un rol esențial în asigurarea accesului la serviciile de urgență și, prin urmare, ar trebui, în cazurile corespunzătoare, să fie concepute astfel încât să dispună de caracteristicile necesare pentru a avea acces la serviciile respective.

(2)

Sistemul instituit în cadrul programului Galileo în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) este un sistem global de navigație prin satelit („GNSS”) deținut și controlat în totalitate de Uniune, care asigură un serviciu de poziționare extrem de precis sub control civil. Sistemul Galileo poate fi utilizat în combinație cu alte GNSS.

(3)

Strategia spațială pentru Europa (3), adoptată în 2016, anunță măsuri prin care se introduce utilizarea serviciilor de poziționare și de navigație Galileo pe telefoanele mobile.

(4)

În concluziile sale din 5 decembrie 2017 (4), Consiliul sprijină dezvoltarea unei piețe puternice în aval pentru aplicațiile și serviciile bazate pe date spațiale și subliniază că ar trebui luate măsuri adecvate, inclusiv de reglementare, acolo unde este cazul, pentru a se obține compatibilitatea deplină a dispozitivelor vândute în Uniune cu sistemul Galileo și pentru a se încuraja utilizarea dispozitivelor compatibile cu Galileo pe piața mondială.

(5)

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) prevede utilizarea numărului european unic pentru apeluri de urgență („112”) în întreaga Uniune și obligă statele membre să se asigure că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicații electronice pentru apelurile inițiate către un număr sau mai multe numere din planul național de numerotare pun informațiile privind localizarea apelantului la dispoziția autorităților care gestionează apelurile de urgență cel puțin către numărul european unic pentru apeluri de urgență „112”.

(6)

Telefoanele mobile care pot fi ținute în mână și care au capacități informatice avansate („dispozitive mobile”) reprezintă categoria de echipamente radio de telecomunicații cel mai des utilizată în Uniune pentru apelarea numărului european unic pentru apeluri de urgență „112”.

(7)

Nivelul de precizie în ceea ce privește amplasarea echipamentelor radio care accesează serviciile de urgență joacă un rol esențial în asigurarea eficacității accesului necesar la aceste servicii. În prezent, locația apelantului în cazul comunicațiilor de urgență de pe dispozitivele mobile este stabilită folosind informația cell-ID bazată pe aria de acoperire a turnului de telefonie mobilă care deservește dispozitivul mobil. Aria de acoperire a unui turn de telefonie mobilă variază între 100 m și câțiva kilometri. În anumite cazuri, în special în munți, în orașe și în clădirile mari acest lucru poate duce la erori semnificative în localizarea apelanților la serviciile de urgență.

(8)

Identificarea locației apelantului bazată pe informațiile cell-ID completate cu informații Wi-Fi și GNSS permite o localizare mult mai exactă a apelantului, iar intervențiile de salvare pot fi astfel mai rapide și mai eficiente, optimizându-se resursele.

(9)

Soluțiile de localizare a apelantului bazate pe poziționarea GNSS au fost deja introduse în opt state membre și în anumite țări terțe.

(10)

În ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului (6) prevede deja că receptoarele sistemelor respective trebuie să fie compatibile cu serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și EGNOS.

(11)

Din motivele expuse, dispozitivele mobile ar trebui să se încadreze, de asemenea, în categoria echipamentelor radio care sunt compatibile cu anumite caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgență menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2014/53/UE. Dispozitivele mobile noi ar trebui să aibă capacitatea de a oferi acces la informațiile de localizare Wi-Fi și GNSS în comunicațiile de urgență, iar funcția de poziționare a locației ar trebui să fie compatibilă cu serviciile furnizate de programul Galileo și să funcționeze corelat cu acestea.

(12)

Directiva 2014/53/UE se limitează la formularea cerințelor esențiale. Pentru a facilita evaluarea conformității cu aceste cerințe, directiva prevede o prezumție de conformitate pentru echipamentele radio care respectă standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) în scopul formulării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective.

(13)

Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) au fost invitate să elaboreze, în sprijinul punerii în aplicare a articolului 3 din Directiva 2014/53/UE, standarde armonizate pentru echipamentele radio (M/536) (8).

(14)

Operatorilor economici ar trebui să li se acorde o perioadă de timp suficientă pentru a efectua adaptările necesare la dispozitivele mobile pe care intenționează să le introducă pe piață. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui interpretată ca împiedicând operatorii economici să se conformeze de la data intrării în vigoare.

(15)

Comisia a organizat consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în timpul lucrărilor pregătitoare ale măsurilor prevăzute în prezentul regulament și a consultat Grupul de experți pentru politica spațială în cadrul reuniunilor sale din 14 noiembrie 2017 și 14 martie 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2014/53/UE se aplică telefoanelor mobile care pot fi ținute în mână, cu funcții similare cu cele ale unui computer din punct de vedere al capacității de tratare și stocare a datelor.

(2)   Respectarea dispozițiilor de la alineatul (1) se va asigura prin soluții tehnice pentru recepționarea și prelucrarea datelor Wi-Fi și a datelor de la sistemele globale de navigație prin satelit compatibile și interoperabile cel puțin cu sistemul Galileo la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, precum și pentru punerea la dispoziție a datelor respective pentru a fi transmise în cadrul comunicațiilor în situații de urgență.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 martie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153, 22.5.2014, p. 62.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1).

(3)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie spațială pentru Europa [COM (2016) 705 final].

(4)  Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 privind „Evaluarea la jumătatea perioadei a programelor Galileo și EGNOS și a performanțelor Agenției GNSS European”, 15435/17.

(5)  Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

(6)  Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 77).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(8)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 5376 final din 4 august 2015 privind o solicitare de standardizare înaintată Comitetului European pentru Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește echipamentele radio în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului.


Top