EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/320 af 12. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU for så vidt angår anvendelsen af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, litra g), i nævnte direktiv, for at sikre lokaliseringsoplysninger om den kaldende part i alarmkommunikationer fra mobiludstyr

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/320

af 12. december 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU for så vidt angår anvendelsen af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, litra g), i nævnte direktiv, for at sikre lokaliseringsoplysninger om den kaldende part i alarmkommunikationer fra mobiludstyr

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som anført i betragtning 14 i direktiv 2014/53/EU kan radioudstyr tjene som middel til at give adgang til alarmtjenester og bør derfor i relevante tilfælde konstrueres til at understøtte de funktioner, der er nødvendige for at få adgang til sådanne tjenester.

(2)

Det system, der er oprettet under Galileo-programmet på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 (2), er et globalt satellitnavigationssystem (»GNSS«), som ejes og kontrolleres fuldt ud af Unionen, hvilket giver en særdeles nøjagtig positionsbestemmelsestjeneste under civil kontrol. Galileo-systemet kan anvendes i kombination med andre GNSS'er.

(3)

Rumstrategien for Europa (3) blev vedtaget i 2016 og indeholder foranstaltninger, der indebærer anvendelse af Galileos positionsbestemmelses- og navigationstjenester i mobiltelefoner.

(4)

Rådet udtrykte i sine konklusioner af 5. december 2017 (4) sin opbakning til udviklingen af et stærkt downstreammarked for rumbaserede applikationer og tjenester, og understregede, at der bør træffes passende foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, hvor det er relevant, med henblik på at udstyr, der sælges i Unionen, skal være fuldt kompatibelt med Galileo-systemet, og på at tilskynde til at indføre enheder, der er Galileo-og Egnos-klare, på det globale marked.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF (5) indeholder bestemmelser om indførelse af det fælleseuropæiske alarmnummer (»112«) i hele Unionen og forpligter medlemsstaterne til at sikre, at virksomheder, der over for slutbrugere udbyder en elektronisk kommunikationstjeneste med mulighed for at foretage opkald til et eller flere numre i den nationale nummereringsplan stille lokaliseringsdata til rådighed for myndigheder, der håndterer alarmopkald som minimum til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.

(6)

Håndholdte mobiltelefoner med avanceret databehandlingskapacitet (i det følgende benævnt »mobiludstyr«) er den kategori af radioudstyr, der anvendes mest i Unionen til at foretage opkald til det fælleseuropæiske alarmnummer »112«.

(7)

Graden af nøjagtighed, hvad angår lokaliseringen af radioudstyret med adgang til alarmtjenester, spiller en nøglerolle med hensyn til at sikre, at den krævede adgang til disse tjenester er effektiv. I øjeblikket foretages opkaldslokalisering af alarmopkald fra mobiludstyr ved hjælp af celle-ID på grundlag af dækningsområdet for den sendemast, der betjener mobiltelefonen. En sendemasts dækningsområde varierer fra 100 meter op til adskillige kilometer. Under visse omstændigheder, navnlig i bjergegne, storbyer og større bygninger, kan dette føre til væsentlige fejl ved opkaldslokalisering af alarmopkald.

(8)

Identificering baseret på celle-ID suppleret med wi-fi- og GNSS-data giver mulighed for langt mere nøjagtig opkaldslokalisering og hurtigere og mere effektive redningsaktioner samt ressourceoptimering.

(9)

Metoder til opkaldslokalisering baseret på GNSS-positionsbestemmelse er allerede blevet udbredt i otte medlemsstater og i enkelte tredjelande.

(10)

For så vidt angår 112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer, kræves det allerede nu i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 (6), at modtagerne i disse systemer skal være kompatible med positioneringstjenesterne fra Galileo- og Egnossystemerne.

(11)

Af de grunde, der er anført, bør mobiludstyr også henhøre under den kategori af radioudstyr, som understøtter visse faciliteter, der sikrer adgang til alarmtjenester, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU. Nyt mobiludstyr bør kunne give adgang til wi-fi- og GNSS-baseret opkaldslokalisering ved alarmopkald, og funktionen til positionsbestemmelse bør være kompatibel og interoperabel med tjenester, der leveres af Galileo-programmet.

(12)

Direktiv 2014/53/EU er begrænset til kun at fastlægge de væsentligste krav. Med henblik på at gøre det lettere at vurdere overensstemmelsen med disse krav fastsættes der deri bestemmelser om en formodning om overensstemmelse for radioudstyr, som er i overensstemmelse med de frivillige harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (7), når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer af disse krav.

(13)

Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) er blevet bedt om til støtte for gennemførelsen af artikel 3 i direktiv 2014/53/EU at udarbejde harmoniserede standarder for radioudstyr (M/536) (8).

(14)

De erhvervsdrivende bør gives tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige tilpasninger af det mobiludstyr, de agter at markedsføre. Intet i denne forordning bør fortolkes således, at den forhindrer de erhvervsdrivende i at overholde den fra datoen for dens ikrafttræden.

(15)

Kommissionen har afholdt relevante høringer, bl.a. på ekspertniveau, under det forberedende arbejde i forbindelse med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, og har hørt Ekspertgruppen vedrørende Europæisk Rumpolitik på dennes møder den 14. november 2017 og 14. marts 2018 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De væsentligste krav, der er anført i artikel 3, stk. 3, litra g), i direktiv 2014/53/EU, gælder for håndholdte mobiltelefoner med funktioner svarende til en computers for så vidt angår evne til at behandle og opbevare data.

2.   Overensstemmelse med stk. 1 skal sikres gennem tekniske løsninger med henblik på at modtage og behandle lokaliseringsdata fra wi-fi-signaler og data fra globale satellitnavigationssystemer, der som minimum er kompatible og interoperable med Galileo-systemet, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1285/2013, og at give adgang til sådanne data i forbindelse med alarmopkald.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 17. marts 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En rumstrategi for Europa (COM(2016) 705 final).

(4)  Rådets konklusioner af 5. december 2017 om midtvejsevalueringen af Galileo- og EGNOS-programmerne og Det Europæiske GNSS-agenturs udførelse af sine opgaver (15435/17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 5376 final af 4. august 2015 om en anmodning om standardisering til Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation vedrørende radioudstyr til støtte af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU.


Top