EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/320 ze dne 12. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o použití základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené směrnice, za účelem zajištění lokalizace volajícího při tísňových komunikacích z mobilních zařízení

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/320

ze dne 12. prosince 2018,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o použití základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené směrnice, za účelem zajištění lokalizace volajícího při tísňových komunikacích z mobilních zařízení

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (1) a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jak je uvedeno ve 14. bodě odůvodnění směrnice 2014/53/EU, rádiová zařízení mohou pomáhat při přístupu k tísňovým službám a měla by proto být v příslušných případech navržena tak, aby vykazovala funkční charakteristiky nutné pro přístup k uvedeným službám.

(2)

Systém vytvořený v rámci programu Galileo na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 (2) je globální družicový navigační systém (dále jen „GNSS“), jejž plně vlastní a kontroluje Unie a který poskytuje službu velice přesného určování polohy pod civilní kontrolou. Systém Galileo lze používat ve spojení s ostatními GNSS.

(3)

Kosmická strategie pro Evropu (3), přijatá v roce 2016, oznamuje opatření zavádějící používání navigační služby a služby určování polohy systému Galileo v mobilních telefonech.

(4)

Rada ve svých závěrech ze dne 5. prosince 2017 (4) podporuje rozvoj silného trhu s návaznými aplikacemi a službami založenými na kosmických technologiích a zdůrazňuje, že by měla být přijata příslušná opatření, včetně regulačních, s cílem dosáhnout plné kompatibility zařízení prodávaných na území EU se systémem Galileo a podporovat uvádění zařízení využívajících Galileo na globální trh.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES (5) stanoví zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání („112“) v celé Unii a ukládá členským státům povinnost zajistit, aby podniky, které poskytují koncovým uživatelům službu elektronické komunikace pro uskutečňování volání na číslo nebo čísla z národního číslovacího plánu, zpřístupnily orgánům, jež vyřizují tísňová volání přinejmenším na jednotné evropské číslo tísňového volání „112“, údaje o tom, kde se volající nachází.

(6)

Ruční mobilní telefony s pokročilou výpočetní technikou (dále jen „mobilní zařízení“) jsou kategorií telekomunikačních rádiových zařízení, která se v Unii nejvíce používají pro volání na jednotné evropské číslo tísňového volání „112“.

(7)

Úroveň přesnosti lokalizace rádiového zařízení, které získává přístup k službám tísňového volání, hraje klíčovou roli při zajišťování toho, aby byl přístup k těmto službám efektivní. Místo, kde se během tísňové komunikace z mobilního zařízení nachází volající, se v současné době určuje pomocí označení buňky na základě oblasti pokrytí daného vysílače sítě GSM, k němuž je mobilní zařízení připojeno. Oblast pokrytí vysílače sítě GSM může činit 100 metrů až několik kilometrů. To může v určitých případech, zejména v horách, ve velkoměstech a velkých budovách, vést ke značným chybám v určování polohy volajících v nouzových situacích.

(8)

Určení místa, kde se nachází volající, na základě označení buňky v kombinaci s údaji z WiFi a GNSS umožňuje mnohem přesnější lokalizaci volajícího, rychlejší a účinnější záchranné práce a také optimalizaci zdrojů.

(9)

Řešení pro lokalizaci volajícího založená na GNSS už byla zavedena v osmi členských státech EU a v některých třetích zemích.

(10)

Již nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 (6) s ohledem na palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 vyžaduje, aby přijímače v těchto systémech byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují programy Galileo a EGNOS.

(11)

Z výše uvedených důvodů by mobilní zařízení měla rovněž spadat do kategorie rádiových zařízení, jež podporují určité funkční charakteristiky zajišťující přístup k tísňovým službám, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3 písm. g) směrnice 2014/53/EU. Nová mobilní zařízení by měla být schopna umožňovat při tísňové komunikaci přístup k lokalizačním údajům z WiFi a GNSS a lokalizační prvek by měl být kompatibilní se službami poskytovanými programem Galileo a měl by ve spojení s nimi fungovat.

(12)

Směrnice 2014/53/EU se omezuje na stanovení základních požadavků. Za účelem usnadnění posuzování shody s těmito požadavky směrnice stanoví předpoklad shody pro rádiová zařízení, která splňují dobrovolné harmonizované normy přijaté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (7) pro účely vyjádření podrobných technických specifikací těchto požadavků.

(13)

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) byly požádány, aby navrhly harmonizované normy pro rádiová zařízení (M/536) na podporu provádění článku 3 směrnice 2014/53/EU. (8)

(14)

Hospodářským subjektům by měla být poskytnuta dostatečná časová lhůta na to, aby zahájily nezbytné úpravy mobilních zařízení, která se chystají uvést na trh. Nic v tomto nařízení by nemělo být vykládáno tak, aby to hospodářským subjektům bránilo v jeho dodržování ode dne jeho vstupu v platnost.

(15)

Komise během přípravných prací na opatřeních stanovených v tomto nařízení provedla příslušné konzultace, a to včetně konzultací na odborné úrovni, a konzultovala také skupinu odborníků pro politiku pro oblast vesmíru na jejích zasedáních ve dnech 14. listopadu 2017 a 14. března 2018,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Hlavní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. g) směrnice 2014/53/EU se použijí na ruční mobilní telefonní přístroje obsahující prvky podobné prvkům počítače, co se týče schopnosti zpracovávat a ukládat údaje.

2.   Soulad s odstavcem 1 je zajišťován prostřednictvím technických řešení pro příjem a zpracování údajů WiFi a údajů z globálních družicových navigačních systémů, které jsou kompatibilní a interoperabilní alespoň se systémem Galileo uvedeným v nařízení (EU) č. 1285/2013, a pro zpřístupňování těchto údajů pro přenos při tísňových komunikacích.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 17. března 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1).

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Kosmická strategie pro Evropu (COM (2016) 705 final).

(4)  Závěry Rady ze dne 5. prosince 2017 o „Hodnocení programů Galileo a EGNOS a činnosti Agentury pro evropský GNSS v polovině období“, 15435/17.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 77).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 final ze dne 4. srpna 2015 týkající se žádosti o normalizaci předložené Evropskému výboru pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému ústavu pro telekomunikační normy, pokud jde o rádiová zařízení na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU.


Top