EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

2018 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/320, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/320

2018 m. gruodžio 12 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

kaip nurodyta Direktyvos 2014/53/ES 14 konstatuojamojoje dalyje, radijo įrenginiai gali būti naudojami susisiekiant su pagalbos tarnybomis, todėl tinkamais atvejais jie turėtų būti sukonstruoti taip, kad juose būtų įmanoma įdiegti funkcijas, kurių reikia norint su jomis susiekti;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1285/2013 (2) pagal programą „Galileo“ buvo sukurta pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (toliau – GNSS), kuri visiškai priklauso Sąjungai, yra jos kontroliuojama ir civiliams kontroliuojant teikia labai tikslios padėties nustatymo paslaugas. Sistemą „Galileo“ galima naudoti kartu su kitomis GNSS;

(3)

2016 m. priimtoje Europos kosmoso strategijoje (3) skelbiama apie priemones, kuriomis sudaromos galimybės mobiliuosiuose telefonuose pradėti naudoti „Galileo“ buvimo vietos nustatymo ir navigacijos paslaugas;

(4)

2017 m. gruodžio 5 d. išvadose (4) Taryba remia patikimos kosmoso taikmenų ir paslaugų galutinės grandies rinkos plėtrą ir pabrėžia, kad šiuo tikslu reikėtų imtis tinkamų priemonių, įskaitant, kai tinkama, reglamentavimo priemones, siekiant visiško Sąjungoje parduodamų prietaisų suderinamumo su sistema „Galileo“ ir paskatinti pasaulinėje rinkoje naudoti su „Galileo“ jau suderintus prietaisus;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/22/EB (5) numatytas Europos bendrojo pagalbos telefono numerio („112“) įdiegimas visoje Sąjungoje ir valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad įmonės, teikiančios galutiniams paslaugų gavėjams elektroninių ryšių paslaugas, leidžiančias skambinti numeriu arba numeriais, esančiais nacionaliniame numeracijos plane, teiktų informaciją apie skambinančio asmens buvimo vietą tarnyboms, kurioms skambinama bent Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu „112“;

(6)

delniniai mobilieji telefonai su pažangiosios kompiuterijos technologijomis (toliau – mobilieji prietaisai) priskiriami prie tos kategorijos telekomunikacijų radijo įrenginių, kuriais Sąjungoje dažniausiai skambinama Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu „112“;

(7)

siekiant užtikrinti, kad pagalbos paslaugos būtų teikiamos veiksmingai, labai svarbu, kokiu tikslumu galima nustatyti radijo įrenginių, kuriais susisiekiama su pagalbos tarnybomis, buvimo vietą. Šiuo metu mobiliaisiais prietaisais pagalbą iškvietusio asmens buvimo vieta nustatoma taikant CELL ID metodą, remiantis mobiliojo ryšio bokšto, prie kurio prisijungęs mobilusis prietaisas, aprėpties zona. Mobiliojo ryšio bokšto aprėpties zonos ribos gali svyruoti nuo 100 metrų iki kelių kilometrų. Dėl to tam tikrais atvejais, ypač kalnuose, miestuose ir dideliuose pastatuose, nustatant pagalbą kviečiančių asmenų buvimo vietą galima didelė paklaida;

(8)

pagal CELL ID metodą ir pagal belaidžio ryšio tinklo ir GNSS teikiamą informaciją nustatant skambinančio asmens buvimo vietą, ji gali būti nustatyta kur kas tiksliau, dėl to gelbėjimo veiksmai būtų atliekami greičiau ir veiksmingiau, o ištekliai naudojami optimaliau;

(9)

skambinančio asmens buvimo vietos nustatymo pagal GNSS sprendimai jau įdiegti aštuoniose valstybėse narėse ir tam tikrose trečiosiose šalyse;

(10)

dėl transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/758 (6) jau nustatytas reikalavimas dėl šių sistemų imtuvų suderinamumo su „Galileo“ ir EGNOS sistemų teikiamomis padėties nustatymo paslaugomis;

(11)

dėl nurodytų priežasčių mobilieji prietaisai taip pat turėtų būti priskiriami prie Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies g punkte nurodytų radijo įrenginių, kuriuose įdiegtos tam tikros funkcijos, leidžiančios susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis, kategorijos. Pagalbos iškvietos atveju nauji mobilieji prietaisai turėtų suteikti prieigą prie belaidžio ryšio tinklo ir GNSS buvimo vietos informacijos, o buvimo vietos nustatymo funkcija turėtų būti suderinama su pagal programą „Galileo“ teikiamomis paslaugomis ir su ja sąveikauti;

(12)

Direktyvoje 2014/53/ES nustatyti tik esminiai reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį šiems reikalavimams, joje numatyta radijo įrenginių, kurie atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 (7) priimtus neprivalomus darniuosius standartus, skirtus išsamioms techninėms tų reikalavimų specifikacijoms nustatyti, atitikties prielaida;

(13)

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) buvo paprašyti parengti radijo įrenginių darniuosius standartus (M/536) (8) ir taip padėti įgyvendinti Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnį;

(14)

ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų suteikti pakankamai laiko, kad jie galėtų atlikti ateityje rinkai numatomų pateikti mobiliųjų prietaisų būtinus pakeitimus. Jokia šio reglamento nuostata neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti ekonominės veiklos vykdytojams jo laikytis nuo jo įsigaliojimo dienos;

(15)

rengdama šiame reglamente nustatytas priemones, Komisija surengė reikiamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais, o su Kosmoso politikos ekspertų grupe konsultavosi 2017 m. lapkričio 14 d. bei 2018 m. kovo 14 d. posėdžiuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 3 dalies g punkte nustatyti esminiai reikalavimai taikomi delniniams mobiliesiems telefonams, kurių funkcijos panašios į kompiuterio duomenų tvarkymo ir saugojimo funkcines galimybes.

2.   Atitiktis 1 daliai užtikrinama technologiniais sprendimais, leidžiančiais priimti ir tvarkyti belaidžio ryšio tinklo duomenis, pasaulinės navigacijos palydovų sistemos duomenis, suderinamus ir sąveikius bent su Reglamente (ES) Nr. 1285/2013 nurodyta sistema „Galileo“, ir leidžiančiais tuos duomenis perduoti pagalbos iškvietos atvejais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. kovo 17 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1).

(3)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kosmoso strategija“ (COM(2016)705 final).

(4)  2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl programų GALILEO ir EGNOS įgyvendinimo ir Europos GNSS agentūros veiklos rezultatų laikotarpio vidurio vertinimo, 15435/17.

(5)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).

(6)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos telefono numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 77).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(8)  2015 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 5376 final dėl Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartizacijos institutui teikiamo prašymo dėl radijo įrenginių standartizacijos, padedant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES.


Top