EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0320

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/320 (2018. gada 12. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES papildina attiecībā uz minētās direktīvas 3. panta 3. punkta g) apakšpunktā minēto pamatprasību piemērošanu, lai nodrošinātu zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu ārkārtas gadījumu saziņā no mobilajām ierīcēm

C/2018/8383

OJ L 55, 25.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/320/oj

25.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/320

(2018. gada 12. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES papildina attiecībā uz minētās direktīvas 3. panta 3. punkta g) apakšpunktā minēto pamatprasību piemērošanu, lai nodrošinātu zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu ārkārtas gadījumu saziņā no mobilajām ierīcēm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu;

tā kā:

(1)

Kā norādīts Direktīvas 2014/53/ES 14. apsvērumā, radioiekārtām var būt izšķiroša nozīme piekļuves nodrošināšanā neatliekamās palīdzības dienestiem, un tālab attiecīgos gadījumos tās būtu jāprojektē tā, lai nodrošinātu funkcijas, kas vajadzīgas minēto pakalpojumu piekļuvei.

(2)

Saskaņā ar Galileo programmu izveidotā sistēma, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1285/2013 (2), ir globāla navigācijas satelītu sistēma (GNSS), kas pilnībā pieder Savienībai un ir tās kontrolē un kas sniedz ļoti precīzus pozicionēšanas pakalpojumus civilā kontrolē. Galileo sistēmu var izmantot apvienojumā ar citām GNSS.

(3)

Kosmosa stratēģija Eiropai (3), kas tika pieņemta 2016. gadā, paredz pasākumus, ar ko ievieš Galileo pozicionēšanas un navigācijas pakalpojumu izmatošanu mobilajos tālruņos.

(4)

Padome 2017. gada 5. decembra secinājumos (4) atbalsta spēcīga pakārtotā un ar kosmosu saistītu lietotņu un pakalpojumu tirgus attīstību un īpaši norāda, ka būtu jāveic piemēroti pasākumi, tostarp attiecīgos gadījumos regulatīvi pasākumi, lai panāktu, ka pilnīga saderība ar Galileo sistēmu kļūst par standartu ierīcēm, ko pārdod Savienībā, un lai veicinātu ar Galileo saderīgu iekārtu ieviešanu globālajā tirgū.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/22/EK (5) paredz visā Savienībā ieviest vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības numuru (“112”) un dalībvalstīm nosaka pienākumu nodrošināt, ka uzņēmumi, kas tiešajiem lietotājiem piedāvā elektronisko sakaru pakalpojumus vietējo zvanu veikšanai uz numuru vai numuriem valsts numerācijas plānā, nodrošina, ka informācija par zvanītāja atrašanās vietu ir pieejama iestādēm, kuras apstrādā ārkārtas izsaukumus vismaz uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības numuru “112”.

(6)

Pārnēsājamie mobilie tālruņi ar progresīvām datošanas spējām (“mobilās ierīces”) ir telesakaru radioiekārtu kategorija, ko Savienībā visvairāk izmanto, lai veiktu zvanus uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības numuru “112”.

(7)

Radioiekārtu, kuras piekļūst neatliekamās palīdzības dienestiem, atrašanās vietas precizitātes līmenim ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka nepieciešamā piekļuve šiem pakalpojumiem ir efektīva. Patlaban zvanītāja atrašanās vietu ārkārtas gadījumu saziņas laikā no mobilajām ierīcēm nosaka, izmantojot šūnas identifikatoru (Cell-ID), kas pamatojas uz mobilās ierīces apkalpojošā mobilo sakaru torņa pārklājuma zonu. Mobilo sakaru torņa pārklājuma zona svārstās no 100 metriem līdz vairākiem kilometriem. Atsevišķos gadījumos, jo īpaši kalnos, pilsētās un lielās ēkās, tas var radīt nozīmīgas kļūdas, pozicionējot zvanītājus, kas lūdz neatliekamo palīdzību.

(8)

Zvanītāja atrašanās vietas noteikšana pēc šūnas identifikatora, ko papildina ar Wi-Fi un GNSS informāciju, ļauj daudz precīzāk noteikt zvanītāja atrašanās vietu un ātrāk un efektīvāk veikt glābšanas darbus, un optimizēt resursus.

(9)

Zvanītāju atrašanās vietas noteikšanas risinājumi, kuru pamatā ir GNSS pozicionēšana, jau ir ieviesti astoņās dalībvalstīs un dažās trešās valstīs.

(10)

Attiecībā uz pakalpojuma “112” bāzes izveidotām transportlīdzekļu eZvana sistēmām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/758 (6) jau ir noteikts, ka šo sistēmu uztvērējiem jābūt saderīgiem ar Galileo un EGNOS sistēmu nodrošinātajiem pozicionēšanas pakalpojumiem.

(11)

Minēto iemeslu dēļ mobilajām ierīcēm vajadzētu būt tādu radioiekārtu kategorijā, kuras atbalsta noteiktas funkcijas, kas nodrošina piekļuvi Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punkta g) apakšpunktā minētajiem neatliekamās palīdzības dienestiem. Jaunām mobilajām ierīcēm būtu jāspēj nodrošināt piekļuve Wi-Fi un GNSS atrašanās vietas informācijai ārkārtas gadījumu saziņas laikā, un atrašanās vietas noteikšanas funkcijai jābūt saderīgai un sadarbspējīgai ar Galileo programmas sniegtajiem pakalpojumiem.

(12)

Direktīvā 2014/53/ES ir noteiktas tikai pamatprasības. Lai atvieglotu atbilstības novērtēšanu minētajām prasībām, tajā sniegts pieņēmums par to radioiekārtu atbilstību, kuras atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (7) ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas.

(13)

Lai atbalstītu Direktīvas 2014/53/ES 3. panta īstenošanu, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (Cenelec) un Eiropas telesakaru standartu institūtam (ETSI) tika lūgts izstrādāt saskaņotos standartus radioiekārtām (M/536) (8).

(14)

Ekonomikas dalībniekiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus mobilajām ierīcēm, ko tie plāno laist tirgū. Nekas šajā regulā nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas liedz ekonomikas dalībniekiem ievērot šo regulu, sākot no tās spēkā stāšanās dienas.

(15)

Šajā regulā izklāstīto pasākumu sagatavošanas laikā Komisija organizēja apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī, un 2017. gada 14. novembra un 2018. gada 14. marta sanāksmē konsultējās ar Kosmosa politikas ekspertu grupu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 3. punkta g) apakšpunktā izklāstītās pamatprasības attiecas uz pārnēsājamiem mobilajiem tālruņiem, kuru funkcijas ir līdzīgas datora funkcijām attiecībā uz datu apstrādes un glabāšanas spējām.

2.   Atbilstību 1. punktam panāk, izmantojot tehniskos risinājumus, kas nodrošina Wi-Fi datu uztveršanu un apstrādi un tādu globālās navigācijas satelītu sistēmu datu uztveršanu un apstrādi, kuri ir saderīgi un sadarbspējīgi vismaz ar Regulā (ES) Nr. 1285/2013 minēto Galileo sistēmu, un tehniskos risinājumus, kas šos datus dara pieejamus nosūtīšanai ārkārtas gadījumu saziņas laikā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 17. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (OV L 347, 20.12.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Kosmosa stratēģija Eiropai (COM(2016) 705 final).

(4)  Padomes 2017. gada 5. decembra secinājumi par Galileo un EGNOS programmu, kā arī Eiropas GNSS aģentūras darbības vidusposma novērtējumu, 15435/17.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(8)  Komisijas 2015. gada 4. augusta Īstenošanas lēmums C(2015) 5376 final par standartizācijas pieprasījumu Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūtam attiecībā uz radioiekārtām, atbalstot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES.


Top