EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1374

Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50)

JO L 366, 20.12.2014, p. 36–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1374/oj

20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1374/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 28 noiembrie 2014

privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare

(BCE/2014/50)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societățile de asigurare fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticii monetare și financiare. În plus, articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că, în cazuri justificate corespunzător, BCE are dreptul să colecteze informații statistice pe bază consolidată. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare, și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(2)

Scopul impunerii de obligații de raportare statistică în sarcina societăților de asigurare este acela de a asigura pentru BCE statistici adecvate cu privire la activitățile financiare din subsectorul societăților de asigurare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”), care sunt privite ca un singur teritoriu economic. Colectarea de informații statistice privind societățile de asigurare este necesară pentru satisfacerea nevoilor analitice periodice și spontane, pentru susținerea BCE în efectuarea analizei monetare și financiare, precum și pentru contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar.

(3)

BCN ar trebui să aibă competența de a colecta informațiile necesare referitoare la societățile de asigurare de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. În astfel de cazuri este adecvat să se asigure transparența prin informarea agenților raportori cu privire la diferitele scopuri statistice pentru care sunt colectate datele.

(4)

Pentru minimizarea sarcinii de raportare a societăților de asigurare, BCN ar trebui să aibă competența de a combina obligațiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene (BCE/2012/24) (3).

(5)

Există o legătură strânsă între datele colectate de BCN în scopuri statistice în temeiul prezentului regulament și datele colectate de autoritățile naționale competente (ANC) în scopuri de supraveghere în temeiul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Pornind de la mandatul general acordat BCE prin articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) pentru a se implica în cooperarea cu alte organisme din domeniul statisticii, și în scopul limitării sarcinii administrative și al evitării duplicării atribuțiilor, BCN pot deriva datele care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, inclusiv al legislației naționale care transpune respectiva directivă, ținând seama în mod corespunzător de termenii oricărui acord de cooperare dintre BCN și ANC relevante. Articolul 70 din Directiva 2009/138/CE prevede că ANC pot transmite BCN și altor organisme cu funcție similară, în calitatea lor de autorități monetare, informații destinate să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în temeiul respectivei directive.

(6)

Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) (denumit în continuare „SEC 2010”) prevede că activele și pasivele unităților instituționale sunt raportate în țara de reședință. Pentru minimizarea sarcinii de raportare, în cazul în care BCN derivă datele de raportat în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, activele și pasivele sucursalelor societăților de asigurare ale căror sedii sociale sunt rezidente în Spațiul Economic European (SEE) pot fi agregate cu cele ale sediilor sociale. Pentru monitorizarea dimensiunii sucursalelor societăților de asigurări și a oricăror abateri de la SEC 2010 ar trebui colectate informații limitate privind aceste sucursale.

(7)

Standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 ar trebui aplicate pentru colectarea informațiilor statistice în temeiul prezentului regulament.

(8)

În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre ale zonei euro.

(9)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE.

(10)

Până cel târziu în 2020 Consiliul guvernatorilor ar trebui să evalueze avantajele și costurile următoarelor elemente: (a) o majorare a acoperirii raportării trimestriale de la 80 % la 95 % din cota de piață totală a societăților de asigurare din fiecare stat membru din zona euro; (b) raportarea separată a activelor și pasivelor sucursalelor societăților de asigurare atunci când sucursalele sunt rezidente în statele membre din zona euro și entitățile-mamă ale respectivelor sucursale sunt rezidente în SEE; și (c) o reducere suplimentară a timpului de transmitere a datelor de către agenții raportori la patru săptămâni, după încheierea trimestrului la care se referă datele,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„societate de asigurare” și „SA” (subsectorul 128 din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.

În definiție sunt incluse următoarele:

(a)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare de viață, unde deținătorul poliței efectuează plăți regulate sau unice către un asigurător și primește în schimb din partea asigurătorului garanția că acesta îi va plăti o sumă convenită sau o rentă, la o anumită dată sau mai devreme;

(b)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare generală pentru acoperirea riscurilor din categoria riscurilor de accident, de boală, de incendiu și de nerambursare a unui credit;

(c)

o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de reasigurare, unde asigurarea este cumpărată de asigurator pentru a se proteja pe sine față de un număr neașteptat de mare de indemnizații sau față de indemnizații excepțional de mari de plătit.

În definiție nu sunt incluse următoarele:

(a)

fondurile de investiții astfel cum sunt definite la articolul 1din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) (6);

(b)

societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (7).

(c)

instituțiile financiare monetare astfel cum sunt definite la articolul 1din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (8);

(d)

fondurile de pensii astfel cum sunt definite la punctul 2.105 din SEC 2010.

2.

„sucursală” înseamnă o agenție fără personalitate juridică sau sucursală, dar nu sediul social, al unei societăți de asigurare sau reasigurare;

3.

„filială” înseamnă o entitate cu personalitate juridică al cărei capital social este deținut în majoritate sau în totalitate de o altă entitate;

4.

„agent raportor” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

5.

„rezident” are sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98. În sensul prezentului regulament, și dacă unei persoane juridice îi lipsește dimensiunea fizică, reședința acesteia este determinată de teritoriul economic în temeiul legislației căruia entitatea are personalitate juridică. În cazul în care entitatea nu are personalitate juridică, rezidența acesteia este determinată de domiciliului legal al acesteia, respectiv de țara al cărei sistem juridic guvernează constituirea și funcționarea entității;

6.

„BCN relevantă” înseamnă BCN a statului membru din zona euro în care societatea de asigurare este rezidentă;

7.

„ANC relevantă” înseamnă ANC din statul membru din zona euro în care societatea de asigurare este rezidentă;

8.

„date titlu cu titlu” înseamnă datele defalcate în titluri individuale;

9.

„date element cu element” înseamnă datele defalcate în active sau pasive individuale;

10.

„date agregate” înseamnă datele care nu au fost defalcate în active sau pasive individuale;

11.

„tranzacții financiare” se referă la acele tranzacții ce rezultă din constituirea, lichidarea sau schimbarea proprietarului activelor sau pasivelor financiare, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II;

12.

„reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” înseamnă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor activelor și pasivelor și/sau ale cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă, astfel cum este detaliat în partea 5 a anexei II.

Articolul 2

Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare

(1)   Atunci când BCN colectează date în temeiul SEC 2010, care prevede ca activele și pasivele unităților instituționale să fie raportate în țara de reședință, unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare constau din societățile de asigurare rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant.

(2)   Atunci când BCN derivă date care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din date colectate în temeiul dispozițiilor Directivei 2009/138/CE sau al legislației naționale care transpune respectiva directivă, unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare constau din:

(a)

societăți de asigurare cu personalitate juridică și rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant, inclusiv filialele ale căror entități-mamă sunt situate în afara teritoriului respectiv;

(b)

sucursalele societăților de asigurări prevăzute la litera (a) rezidente în afara teritoriului statului membru din zona euro relevant; și

(c)

sucursalele societăților de asigurări rezidente pe teritoriul statului membru din zona euro relevant, dar al căror sediu social este înafara SEE.

Sucursalele societăților de asigurări rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro și al căror sediu social este în cadrul SEE nu fac parte din unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare.

(3)   Societățile de asigurare din cadrul unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare fac obiectul cerințelor complete de raportare statistică cu excepția cazului în care se aplică o derogare acordată în conformitate cu articolul 7.

Articolul 3

Lista societăților de asigurare în scopuri statistice

(1)   Comitetul executiv al BCE întocmește și menține, în scopuri statistice, o listă a societăților de asigurare care constituie unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare care fac obiectul prezentului regulament. Lista poate fi întemeiată pe listele de societăți de asigurare elaborate în prezent de autoritățile naționale, în cazul în care sunt disponibile astfel de liste, și suplimentate de alte liste de societăți de asigurare care se încadrează în definiția „societăților de asigurare” de la articolul 1.

(2)   BCN relevante pot solicita unui agent raportor prevăyut la articolul 2 alineatul (2) litera (a) să furnizeze informațiile necesare cu privire la sucursalele sale atunci când aceste informații sunt necesare pentru crearea listei.

(3)   BCN și BCE publică lista și actualizările acesteia într-o formă adecvată, inclusiv în format electronic, pe internet sau, la cererea agenților raportori în cauză, pe suport de hârtie.

(4)   În cazul în care cea mai recentă versiune electronică disponibilă a listei prevăzute la prezentul articol este incorectă, BCE nu impune sancțiuni niciunui agent raportor care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile de raportare, în măsura în care acesta s-a bazat cu bună credință pe lista incorectă.

Articolul 4

Cerințe de raportare statistică

(1)   Agenții raportori furnizează BCN relevante, fie direct, fie prin intermediul ANC relevante în temeiul acordurilor de cooperare locale, și în conformitate cu anexele I și II:

(a)

trimestrial, date privind stocurile de sfârșit de trimestru cu privire la activele și pasivele societăților de asigurare și, în conformitate cu articolul 5, ajustările din reevaluare trimestriale sau tranzacțiile financiare, dacă este cazul;

(b)

trimestrial, date privind stocurile de sfârșit de trimestru cu privire la rezervele tehnice de asigurare generală defalcate pe sectoare de activitate;

(b)

anual, date privind stocurile de sfârșit de an cu privire la rezervele tehnice de asigurare generală defalcate pe sectoare de activitate și arie geografică.

(2)   Pe lângă cerințele prevăzute la alineatul (1), agenții raportori care sunt societăți de asigurare cu personalitate juridică dobândită în și rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro furnizează BCN relevante, direct sau prin intermediul ANC relevante, în temeiul acordurilor de cooperare locale, informații cu privire la primele subscrise, indemnizații de plătit și comisioane plătite. Aceste informații sunt furnizate anual în conformitate cu anexele I și II.

(3)   BCN pot obține datele care trebuie raportate în conformitate cu prezentul regulament din următoarele date colectate în cadrul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE;

(a)

datele conținute în modelele de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere transmise BCN de către ANC, indiferent dacă BCN și ANC sunt separate sau integrate în aceeași instituție, în conformitate cu termenii acordurilor de cooperare locale dintre cele două organisme; sau

(b)

datele conținute în modelele de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere transmise direct și simultan BCN și ANC de către agenții raportori.

Atunci când modelul de raportare cantitativă pentru raportarea în scopuri de supraveghere conține date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare statistică din prezentul regulament, BCN au acces la întregul model și la orice alt model relevant necesar pentru a asigura calitatea datelor.

Statele membre pot încheia acorduri de cooperare pentru a asigura colectarea centralizată de către ANC relevantă a informațiilor care răspund atât cerințelor de colectare de date din cadrul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE, cât și cerințelor suplimentare de colectare a datelor prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu legislația națională și termenii de referință armonizați stabiliți de BCE.

(4)   BCN informează agenții raportori cu privire la diferitele scopuri pentru care sunt colectate datele acestora.

Articolul 5

Ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare

Informațiile cu privire la ajustările din reevaluare și tranzacțiile financiare, astfel cum sunt precizate în amanunt în anexa I și descrise în anexa II, se obțin astfel:

(a)

agenții raportori raportează datele agregate privind ajustările din reevaluare și/sau tranzacțiile financiare, în funcție de instrucțiunile BCN relevante;

(b)

BCN fie fac aproximări ale valorii tranzacțiilor cu titluri de valoare din datele titlu cu titlu, fie culeg în mod direct de la agenții raportori date privind tranzacțiile pe o bază titlu cu titlu. Atunci când colectează date titlu cu titlu, BCN pot urma o abordare similară pentru alte active decât titlurile de valoare;

(c)

aproximările valorii tranzacțiilor financiare referitoare la rezervele tehnice de asigurare menținute de societățile de asigurare sunt derivate:

(i)

de agenții raportori în conformitate cu orientările BCN relevante pe baza celor mai bune practici comune definite la nivelul zonei euro; sau

(ii)

de BCN relevantă, pe baza datelor furnizate de societățile de asigurare.

Articolul 6

Norme contabile

(1)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament, normele contabile respectate de societățile de asigurare în scopul raportării prevăyute de prezentul regulament sunt cele prevăzute de legislația națională relevantă prin care este transpusă Directiva 2009/138/CE sau de orice alte standarde naționale sau internaționale aplicabile societăților de asigurare și bazate pe instrucțiuni ale BCN.

(2)   Pe lângă cerințele oricăror norme contabile respectate de societățile de asigurare în conformitate cu alineatul (1), depozitele și creditele societăților de asigurări înregistrate ca „valoare nominală” în tabelul 2.1 și tabelul 2.2 din anexa I sunt raportate la valoarea principală existentă în sold la sfârșitul trimestrului. Scoaterea din evidențele contabile și reducerea valorii contabile, astfel cum sunt stabilite de practicile contabile relevante, se exclud din această valoare.

(3)   Fără a aduce atingere practicilor contabile și mecanismelor de compensare (netting) aplicabile cu prioritate în statele membre din zona euro, toate activele și pasivele financiare se raportează la valoarea brută în scopuri statistice.

Articolul 7

Derogări

(1)   Următoarele derogări pot fi acordate societăților de asigurare de mici dimensiuni:

(a)

BCN pot acorda derogări societăților de asigurare celor mai mici din punct de vedere al cotei de piață astfel cum este definită la articolul 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, dacă societățile de asigurare care contribuie la bilanțul trimestrial agregat reprezintă cel puțin 80 % din cota de piață totală a societăților de asigurare în fiecare stat membru din zona euro;

(b)

o societate de asigurare căreia i se acordă o derogare în temeiul literei (a) îndeplinește cerințele de raportare prevăzute la articolul 4 pe bază anuală astfel încât societățile de asigurare care contribuie la bilanțul anual agregat reprezintă cel puțin 95 % din cota de piață totală a societăților de asigurare în fiecare stat membru din zona euro;

(c)

o societate de asigurare care nu trebuie să raporteze date în temeiul literelor (a) și (b) raportează un set redus de informații, astfel cum este definit de BCN relevantă;

(d)

BCN verifică anual și în timp util îndeplinirea condițiilor stabilite la literele (a) și (b) pentru acordarea sau retragerea, dacă este necesar, a unei derogări cu efect de la începutul următorului an calendaristic.

(2)   BCN pot acorda societăților de asigurare derogări cu privire la raportarea deținerilor de monedă și depozite la valoarea nominală.

Dacă datele colectate la un nivel mai înalt de agregare arată că deținerile de monedă și depozite de către societățile de asigurare rezidente se ridică la mai puțin de 10 % din valoarea totală națională combinată a bilanțurilor societăților de asigurare și la mai puțin de 10 % din deținerile totale de monedă și depozite ale societăților de asigurare din zona euro din punctul de vedere al stocurilor, BCN relevantă poate decide să nu solicite raportarea deținerilor de monedă și depozite la valoarea nominală. BCN relevantă îi informează pe agenții raportori cu privire la o astfel de decizie.

(3)   IFMSocietățile de asigurare pot alege să nu facă uz de o derogare și, în schimb, să îndeplinească cerințele complete de raportare statistică prevăzute la articolul 4. Dacă o societate de asigurare ia o asemenea decizie, ulterior aceasta trebuie să obțină acordul prealabil al BCN relevante înainte de a mai face uz de respectiva derogare.

Articolul 8

Respectarea termenelor

(1)   Pentru 2016 agenții raportori transmit BCN relevante sau ANC relevante, sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele trimestriale necesare, în cel mult opt săptămâni de la încheierea trimestrului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu o săptămână pe an pentru anii următori și va fi de cinci săptămâni pentru trimestrele care se încheie in 2019.

(2)   Pentru 2016 agenții raportoritransmit BCN relevante sau ANC relevante, sau amândurora, conform acordurilor de cooperare locale, datele anuale necesare, în cel mult 20 de săptămâni de la încheierea anului la care se referă datele. Acest termen este devansat cu două săptămâni pe an pentru anii următori și va fi de 14 săptămâni pentru 2019.

Articolul 9

Standarde minime și mecanisme naționale de raportare

(1)   Agenții raportori îndeplinesc cerințele de raportare statistică conform standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanismele de raportare ce trebuie respectate de către agenții raportori în conformitate cu cerințele naționale. BCN asigură că aceste mecanisme de raportare furnizează informațiile statistice solicitate și permit verificarea cu precizie a respectării standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa III.

Articolul 10

Fuziuni, divizări și reorganizări

În cazul unei fuziuni, divizări sau reorganizări care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor statistice care le revin, agenții raportori în cauză informează BCN relevantă, direct sau prin intermediul ANC relevante în conformitate cu acordurile de cooperare locale, imediat ce intenția de a pune în aplicare o astfel de operațiune a fost făcută publică și înainte ca fuziunea, divizarea sau reorganizarea să intre în vigoare, cu privire la procedurile planificate pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

Verificarea și colectarea obligatorie

BCE își exercită dreptul de a verifica sau de a colecta în mod obligatoriu informațiile pe care agenții raportori trebuie să le furnizeze în conformitate cu prezentul regulament, fără a aduce atingere dreptului BCE de a verifica sau de a colecta chiar ea în mod obligatoriu astfel de informații. În special, BCN exercită acest drept atunci când un agent raportor nu respectă standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa III.

Articolul 12

Prima raportare

(1)   Prima raportare începe cu datele trimestriale pentru primul trimestru din 2016 și datele anuale pentru 2016.

(2)   Societățile de asigurare prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) raportează datele anuale din anul de referință 2016. În plus, pentru compilarea statisticilor privind subsectorul societăților de asigurare de la începutul anului 2016, aceste societăți de asigurare raportează un set complet de date în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) pentru primul trimestru al anului 2016.

Articolul 13

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 28 noiembrie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 427, 28.11.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (JO L 305, 1.11.2012, p. 6).

(4)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p. 73).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE STATISTICĂ

PARTEA 1

Cerințe generale de raportare statistică

1.

Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare trebuie să furnizeze trimestrial următoarele informații statistice:

(a)

date titlu cu titlu pentru titluri de valoare cu cod ISIN;

(b)

date privind titlurile de valoare fără cod ISIN fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapartide;

(c)

date privind active și pasive, altele decât titlurile de valoare, fie în regim titlu cu titlu, fie pe bază agregată, defalcate pe categorii de instrumente/scadență și pe contrapartide.

2.

Datele agregate trebuie să fie furnizate în termeni de stocuri și, în conformitate cu instrucțiunile BCN relevante, în termeni fie de: (a) reevaluări datorate variațiilor prețului și cursului de schimb; fie de (b) tranzacții financiare.

3.

Societățile de asigurare cu personalitate juridică dobândită în și rezidente pe teritoriul unui stat membru din zona euro trebuie de asemenea să furnizeze anual date cu privire la prime, indemnizații și comisioane, indicând activitatea desfășurată pe plan național și prin intermediul sucursalelor din străinătate, defalcate pe țări în cazul statelor din Spațiul Economic European (SEE).

4.

Datele care trebuie raportate de BCN relevante în regim titlu cu titlu sunt precizate în tabelul 2.1 pentru titlurile de valoare cu cod ISIN și în tabelul 2.2 pentru titlurile de valoare fără cod ISIN. Cerințele de raportare statistică trimestrială agregată în privința stocurilor sunt prevăzute în tabelele 1a și 1b, iar cele privind reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile financiare sunt prevăzute în tabelele 3a și 3b. Cerințele de raportare anuală pentru prime, indemnizații și comisioane sunt prevăzute în tabelul 4.

PARTEA 2

Provizioane tehnice de asigurare

1.

În ceea ce privește provizioanele tehnice de asigurări, pentru cerințele de raportare trimestrială prevăzute mai jos, dacă datele nu pot fi identificate direct, agenții raportori fac aproximări în conformitate cu orientările BCN relevante și pe baza celor mai bune practici comune definite la nivelul zonei euro:

(a)

în legătură cu activele, date privind reședința unei entități care furnizează servicii de reasigurare agentului raportor, reasigurare ce este menținută ca provizioane tehnice de asigurări generale (reasigurare recuperabilă);

(b)

în legătură cu pasivele, date privind:

(i)

reședința deținătorilor provizioanelor tehnice de asigurări (de viață și generale separat) furnizate de societățile de asigurare rezidente în statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”);

(ii)

drepturi de pensie, cu referire la planurile de pensii ocupaționale (defalcate în funcție de cotizații predefinite, prestații predefinite și sisteme hibride);

(iii)

tranzacții financiare și/sau ajustări din reevaluare pentru toate defalcările necesare, astfel cum este prezentat în tabelele 3a și 3b.

2.

BCN pot de asemenea alege să derive informațiile necesare din datele pe care apreciază necesar să le solicite agenților raportori în sensul prezentei părți.

PARTEA 3

Tabele de raportare

Tabelul 1a

Stocuri trimestriale

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Federația rusă, Elveția, SUA)

ACTIVE (F)

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

 

 

 

 

 

 

peste 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

 

 

 

 

 

 

1x.

Numerar și depozite din care depozite transferabile (F.22)

SUMA

 

 

 

 

 

 

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare nominală

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

2.

Titluri de natura datoriei (ESA 2010: F.3)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

emise de IFM

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de AIF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

SUMA

SUMA

 

 

 

 

până la 1 an (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ani (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

peste 2 ani (scadență inițială)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de AIF

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

2-5 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

peste 5 ani (rămași până la scadență)

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

emise de FP

 

 

 

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

 

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare justă

SUMA

SUMA

SUMA

 

 

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an rămas până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

1-2 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

2-5 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

peste 5 ani rămași până la scadență — valoare justă

SUMA

 

 

 

 

 

 

3x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare — valoare justă

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare nominală

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare nominală

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.

Participații (ESA 2010: F.51)

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

4a.

Participații din care acțiuni cotate

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

4b.

Participații din care acțiuni necotate

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

4c.

Participații din care alte titluri de participație

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de FP

 

 

SUMA

 

 

 

 

emise de CNF

 

 

SUMA

 

 

 

 

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (ESA 2010: F.52)

SUMA

SUMA

SUMA

 

SUMA

 

 

5a.

Acțiuni/unități ale FPM

SUMA

 

 

 

 

 

 

5b.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM

SUMA

 

 

 

 

 

 

6.

Instrumente financiare derivate (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.61)  (1)

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

8.

Active nefinanciare (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total active

SUMA

 

 

 

 

 

 

SUMA
Celule care pot fi derivate din defalcări mai detaliate

Abrevieri utilizate în acest tabel: IFM = instituție financiară monetară, FI = fond de investiíi, AIF = alt intermediar financiar, FP = fond de pensii, SNF = societate nefinanciară, IFSLSGP = instituție fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, FPM = fond de piață monetară


Tabelul 1b

Stocuri trimestriale  (2)

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Rusia, Elveția, SUA)

PASIVE (F)

1.

Titluri de natura datoriei emise (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Împrumuturi (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

emise de instituții financiare monetare (IFM) (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

emise de non-IFM (3)

SUMA

 

 

 

 

 

 

2x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

3.

Participații (ESA 2010: F.51)

SUMA

 

 

 

 

 

 

3a.

Participații din care acțiuni cotate

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Participații din care acțiuni necotate

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Participații din care alte titluri de participație

 

 

 

 

 

 

 

4.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.6)  (4)

SUMA

 

 

 

 

 

 

4.1.

Provizioane tehnice de asigurări de viață

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

din care legate de unități

 

 

 

 

 

 

 

din care nelegate de unități

 

 

 

 

 

 

 

din care Drepturi de pensie

SUMA

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de cotizații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de prestații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme hibride

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Provizioane tehnice de asigurări generale

SUMA

 

SUMA

 

 

 

 

pe sector de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare privind cheltuielile medicale

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare pentru protecția veniturilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare privind remunerarea lucrătorilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea privind răspunderea civilă pentru autovehicule

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare privind alte autovehicule

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurări maritime, aeriene și de transport

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurare de răspundere civilă generală

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea creditelor și a garanțiilor

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asigurarea privind cheltuielile juridice

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Asistență

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Diverse pierderi financiare

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

Reasigurare

 

Anual

 

Anual

 

Anual

Anual

5.

Produse financiare derivate (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2

Informațiile solicitate titlu cu titlu

Datele aferente câmpurilor din tabelul 2.1 și tabelul 2.2 trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare clasificat în categoriile „titluri de natura datoriei”, „participații” și „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții” (astfel cum sunt definite în tabelul A din partea 1 a anexei II). Tabelul 2.1 se referă la titlurile de valoare cărora le-a fost atribuit un cod ISIN, iar tabelul 2.2 se referă la titlurile de valoare fără un cod ISIN.

Tabelul 2.1

Deținerile de titluri de valoare cu cod ISIN

Datele pentru fiecare câmp trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare în conformitate cu următoarele reguli:

1.

Datele din câmpul 1 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct informații titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4). Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9, 10 și 11.

Câmp

Titlu

1

Cod ISIN

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Operațiuni financiare

6

Titluri de valoare achiziționate

7

Titluri de valoare vândute

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

Tabelul 2.2

Deținerile de titluri de valoare fără cod ISIN

Datele din fiecare câmp trebuie raportate: (a) pentru fiecare titlu de valoare; sau (b) prin agregarea oricărui număr de titluri de valoare ca un singur element.

În cazul (a) se aplică următoare reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 1, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.

2.

În cazul în care BCN relevantă nu colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, datele pentru două dintre cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4). Dacă sunt colectate date pentru câmpul 3, trebuie colectate date și pentru câmpul 3b.

3.

În cazul în care BCN relevantă colectează în mod direct date titlu cu titlu cu privire la tranzacțiile financiare, trebuie raportate și datele aferente următoarelor câmpuri:

(a)

câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și

(b)

câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.

4.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 3b, 8, 9, 10 și 11.

În cazul (b) se aplică următoare reguli:

1.

Datele pentru câmpurile 4, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.

2.

Datele fie pentru câmpul 5, fie pentru câmpurile 10 și 16 trebuie raportate.

3.

De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9 și 11.

Câmp

Titlu

1

Codul de identificare a titlurilor de valoare

2

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

3

Preț

3b

Baza de cotare

4

Valoarea totală la valoarea de piață

5

Operațiuni financiare

6

Titluri de valoare achiziționate

7

Titluri de valoare vândute

8

Moneda în care este înregistrat titlul de valoare

9

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

10

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

11

Investiții de portofoliu sau investiții directe

12

Instrumentul (cu clasificarea operațiunilor financiare):

titluri de natura datoriei (F.3)

participații (F.51)

din care acțiuni cotate (F.511)

din care acțiuni necotate (F.512)

din care alte participații (F.519)

acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții (F.52)

13

Data emisiunii și data scadenței pentru titlurile de natura datoriei În mod alternativ, defalcare în funcție de intervalul de scadență după cum urmează: cu scadența inițială de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și cu scadența reziduală de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și până la cinci ani, peste cinci ani.

14

Sectorul sau subsectorul emitentului:

banca centrală (S.121)

societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122);

fonduri de piață monetară (S.123)

fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)

alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare și a fondurilor de pensii (exclusiv societățile vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare) + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125 exclusiv SVI + S.126 + S.127)

societăți vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (o subdiviziune a S.125)

societăți de asigurare (S.128)

fonduri de pensii (S.129)

societăți nefinanciare (S.11)

administrația publică (S.13)

gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) (5)

15

Țara emitentului

16

Ajustări din reevaluare

Tabelul 3a

Ajustări din reevaluare sau tranzacțiile financiare trimestriale

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Federația rusă, Elveția, SUA)

ACTIVE (F)

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare justă

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

 

 

 

peste 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Numerar și depozite din care depozite transferabile (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numerar și depozite (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valoare nominală

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titluri de natura datoriei (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

emise de IFM

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrații publice

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

 

 

MINIM

 

MINIM

 

până la 1 an (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

1-2 ani (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

peste 2 ani (scadență inițială)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

până la 1 an (rămas până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

1-2 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

2-5 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

peste 5 ani (rămași până la scadență)

 

 

 

 

MINIM

 

 

emise de IFM

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de AIF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de FP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de CNF

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

emise de gospodării și IFSLSGP

 

MINIM

MINIM

 

 

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare justă

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

acordate IFM

 

 

 

 

 

 

 

acordate administrațiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

acordate FI

 

 

 

 

 

 

 

acordate AIF

 

 

 

 

 

 

 

acordate societăților de asigurare

 

 

 

 

 

 

 

acordate FP

 

 

 

 

 

 

 

acordate SNF

 

 

 

 

 

 

 

acordate gospodăriilor și IFSLSGP

 

 

 

 

 

 

 

până la 1 an rămas până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

1-2 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

2-5 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

peste 5 ani rămași până la scadență — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

3x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare — valoare justă

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

3.

Împrumuturi (ESA 2010: F.4) — valoare nominală

 

 

 

 

 

 

 

scadență inițială de până la 1 an — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

scadență inițială de 1-5 ani — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

scadență inițială de peste 5 ani — valoare nominală

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

4.

Participații (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Participații din care acțiuni cotate

 

 

 

 

MINIM

 

MINIM

emise de IFM

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

4b.

Participații din care acțiuni necotate

 

 

 

 

MINIM

 

MINIM

emise de IFM

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

4c.

Participații din care alte titluri de participație

 

 

 

 

MINIM

 

MINIM

emise de IFM

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de administrațiile publice

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de AIF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de societăți de asigurare

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de FP

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

emise de CNF

 

MINIM

 

MINIM

 

MINIM

 

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Acțiuni/unități ale FPM

 

 

 

 

 

 

 

5b.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

6.

Instrumente financiare derivate (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.61)  (6)

 

MINIM

MINIM

 

MINIM

 

 

8.

Active nefinanciare

MINIM

 

 

 

 

 

 

9.

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total active

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri utilizate în acest tabel: IFM = instituție financiară monetară, F I= fond de investiții, AIF = alt intermediar financiar, FP = fond de pensii, SNF = societate nefinanciară, IFSLSGP = instituție fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, FPM = fond de piață monetară

Raportul societății de asigurare: câmpurile sunt marcate cu „Minim” atunci când datele privind categoriile de instrumente nu sunt colectate pentru fiecare element în parte. BCN pot extinde această practică la câmpurile de date care nu conțin cuvântul „Minim”.


Tabelul 3b

Ajustări din reevaluare sau tranzacțiile financiare trimestriale

 

Total

Zona euro

Restul lumii

Național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

State membre din zona euro, exclusiv teritoriul național

(informații țară cu țară)

Total

State membre neparticipante

(informații țară cu țară)

Principalele contrapartide din afara Uniunii Europene

(informații țară cu țară pentru Brazilia, Canada, China, Hong Kong, India, Japonia, Rusia, Elveția, SUA)

PASIVE (F)

1.

Titluri de natura datoriei emise (ESA 2010: F.3)

MINIM

 

 

 

 

 

 

2.

Împrumuturi (SEC 2010: F.4)

MINIM

 

 

 

 

 

 

emise de instituții financiare monetare (IFM) (7)

 

 

 

 

 

 

 

emise de non-IFM (7)

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Împrumuturi din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare

MINIM

 

 

 

 

 

 

3.

Participații (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Participații din care acțiuni cotate

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Participații din care acțiuni necotate

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Participații din care alte titluri de participație

 

 

 

 

 

 

 

4.

Provizioane tehnice de asigurări generale (ESA 2010: F.6)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Provizioane tehnice de asigurări de viață

 

 

 

 

 

 

 

din care legate de unități

MINIM

 

 

 

 

 

 

din care nelegate de unități

 

 

 

 

 

 

 

din care Drepturi de pensie

MINIM

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de cotizații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme de prestații predefinite

 

 

 

 

 

 

 

din care sisteme hibride

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Provizioane tehnice de asigurări generale

 

 

 

 

 

 

 

pe sector de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare privind cheltuielile medicale

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare pentru protecția veniturilor

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare privind remunerarea lucrătorilor

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea privind răspunderea civilă pentru autovehicule

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare privind alte autovehicule

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări maritime, aeriene și de transport

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății

 

 

 

 

 

 

 

Asigurare de răspundere civilă generală

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea creditelor și a garanțiilor

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea privind cheltuielile juridice

 

 

 

 

 

 

 

Asistență

 

 

 

 

 

 

 

Diverse pierderi financiare

 

 

 

 

 

 

 

Reasigurare

 

 

 

 

 

 

 

5.

Produse financiare derivate (ESA 2010: F.7)

MINIM

 

 

 

 

 

 

6.

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

Raportul societății de asigurare: câmpurile sunt marcate cu „Minim” atunci când datele privind categoriile de instrumente nu sunt colectate pentru fiecare element în parte. BCN pot extinde această practică la câmpurile de date care nu conțin cuvântul „Minim”.


Tabelul 4

Prime, indemnizații și comisioane anuale

 

Total (9)

 

 

 

din care: național

din care: sucursale în cadrul SEE (informații țară cu țară)

din care: sucursale din afara SEE (total)

1.

Prime

 

 

 

 

2.

Indemnizații

 

 

 

 

3.

Comisioane

 

 

 

 


(1)  Dacă agentul raportor nu este în poziția de a identifica direct sediul contrapartidei, acesta poate face aproximări sau, alternativ, poate raporta alte informații solicitate de BCN relevantă astfel încât aceasta să poată face aproximări (astfel cum este prevăzut în partea 2 din anexa I la prezentul regulament).

(2)  Cu excepția cazului în care frecvența anuală este indicată.

(3)  În cazul statelor membre din afara zonei euro, „IFM” și „non-IFM” se referă la „bănci” și „non-bănci”.

(4)  Dacă agentul raportor nu este în poziția de a identifica direct informația, acesta poate face aproximări sau, alternativ, poate raporta alte informații solicitate de BCN relevantă astfel încât aceasta să poată face aproximări (astfel cum este prevăzut în partea 2 din anexa I la prezentul regulament).

(5)  BCN relevantă poate solicita agenților raportori să identifice separat subsectoarele „gospodăriile populației” (S.14) și „instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației” (S.15).

(6)  (1) Dacă agentul raportor nu este în poziția de a identifica direct sediul contrapartidei, acesta poate face aproximări sau, alternativ, poate raporta alte informații solicitate de BCN relevantă astfel încât aceasta să poată face aproximări (astfel cum este prevăzut în partea 2 din anexa I la prezentul regulament).

(7)  În cazul statelor membre din afara zonei euro, „IFM” și „non-IFM” se referă la „bănci” și „non-bănci”.

(8)  Dacă agentul raportor nu este în poziția de a identifica direct sediul contrapartidei, acesta poate face aproximări sau, alternativ, poate raporta alte informații solicitate de BCN relevantă astfel încât aceasta să poată face aproximări (astfel cum este prevăzut în partea 2 din anexa I la prezentul regulament).

(9)  Totalul include activitatea desfășurată prin exercitarea libertății de a presta servicii prevăzută la articolul 56 din tratat.


ANEXA II

DESCRIERI

PARTEA 1

Descrierea categoriilor de instrumente

1.

Tabelul A cuprinde o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale (BCN) trebuie să le transpună în categoriile lor naționale, în conformitate cu prezentul regulament. Lista instrumentelor financiare individuale din tabel și descrierea acestora nu sunt exhaustive. Descrierea face trimitere la Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (denumit în continuare „SEC 2010”).

2.

Pentru anumite categorii de instrumente, sunt necesare defalcări în funcție de scadență. Acestea se referă la:

(a)

scadența inițială, și anume scadența la emisiune, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar și înainte de care acesta nu poate fi rambursat, de exemplu, titlurile de natura datoriei, sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități, de exemplu, anumite tipuri de depozite; sau

(b)

scadența restantă, și anume durata de viață rămasă a unui instrument financiar la sfârșitul perioadei de raportare, înainte de care acesta nu poate fi rambursat, de exemplu, titlurile de natura datoriei, sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități, de exemplu, anumite tipuri de depozite.

3.

Creanțele financiare pot fi clasificate în negociabile și nenegociabile. O creanță este negociabilă în cazul în care proprietatea asupra ei poate fi ușor transferată de la o parte la alta prin livrare sau andosare sau poate fi ușor compensată în cazul instrumentelor financiare derivate. În timp ce orice instrument financiar poate fi tranzacționat, instrumentele negociabile sunt concepute pentru a fi tranzacționate în cadrul unei burse organizate sau extrabursier, deși tranzacționarea efectivă nu este o condiție necesară pentru negociabilitate.

Tabelul A

Descrierea categoriilor de instrumente din activele și pasivele societăților de asigurare

ACTIVE

Categorie de instrumente

Descrierea caracteristicilor principale

1.

Numerar și depozite

Deținerile de bancnote și monede metalice euro și în monedă străină aflate în circulație care sunt utilizate în general pentru efectuarea de plăți și depozite de societățile de asigurare la instituții financiare monetare (IFM). Acestea pot include depozite overnight, depozite la termen și depozite rambursabile cu preaviz, precum și creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar.

1.1.

Depozite transferabile

Depozitele transferabile sunt depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către alți agenți economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit, precum transfer credit și debitare directă, eventual și prin card de credit sau card de debit, tranzacții cu monedă electronică, cecuri sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative. Depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozitele ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar nu trebuie incluse ca depozite transferabile.

2.

Titluri de natura datoriei

Deținerile de titluri de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt de regulă tranzacționate pe piețele secundare. Acestea pot fi compensate și pe piață și nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente.

Această categorie de instrumente include:

dețineri de titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub formă de plăți de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată sau la anumite date, sau începând de la data stabilită la momentul emisiunii;

creditele care au devenit negociabile pe o piață organizată, și anume creditele tranzacționate, cu condiția să existe dovezi de tranzacționare pe piața secundară, incluzând existența formatorilor de piață, precum și cotarea frecventă a activului financiar, după cum se poate constata din diferența dintre prețul oferit la cumpărare și cel oferit la vânzare. Atunci când aceste criterii nu sunt îndeplinite creditele ar trebui clasificate la categoria de instrumente 3 „Credite” (a se vedea și „credite tranzacționate” din aceeași categorie);

creanțe subordonate sub formă de titluri de natura datoriei (a se vedea și „creanțe subordonate sub formă de credite” categoria de instrumente 3 „Credite”).

Titlurile de valoare date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor, și nu doar opțiunea de a face acest lucru. Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă (outright transaction) și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare.

3.

Credite

În scopul sistemului de raportare, această categorie constă în fonduri date cu împrumut debitorilor de către societățile de asigurare sau din credite obținute de societățile de asigurare, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente.

Se exclud următoarele instrumente:

deținerile de titluri de valoare care nu sunt negociabile: deținerile de titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;

creditele tranzacționate: creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul „credite”, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară. În caz contrar, acestea sunt clasificate drept „titluri de natura datoriei” (categoria de instrumente 2).

creanțele subordonate sub forma creditelor: instrumentele de creanță subordonată conferă o creanță subsidiară asupra instituției emitente, care poate fi exercitată numai după satisfacerea tuturor creanțelor care au un grad de prioritate mai înalt, atribuindu-le anumite caracteristici ale titlurilor de participație. În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la „credite”, fie la „titluri de natura datoriei” conform naturii instrumentului. Atunci când deținerile societăților de asigurare care constau din toate formele de creanțe subordonate sunt grupate într-o singură valoare în scopuri statistice, această valoare trebuie să fie încadrată în categoria „titluri de natura datoriei” deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;

creanțele în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar: contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare achiziționate de agenții raportori la un anumit preț cu angajamentul ferm de a revinde aceleași titluri de valoare sau titluri de valoare similare la un preț stabilit și la o dată ulterioară prestabilită, sau împrumutul de titluri de valoare garantat cu numerar.

Această categorie exclude activele sub forma depozitelor plasate de societățile de asigurare (care sunt incluse în categoria 1).

3.1.

Garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare

Depozitele plasate de societățile de reasigurare drept garanții pentru societățile de asigurare care acționează drept societăți cedente în operațiunile de reasigurare.

4.

Participații

Active financiare care reprezintă drepturi de proprietate în cadrul societăților sau al cvasisocietăților. Aceste active financiare permit, în general, deținătorilor lor să participe la distribuirea profitului și a activelor nete în caz de lichidare a societății sau a cvasisocietății.

Această categorie include acțiuni cotate și necotate și alte participații.

Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 „Titluri de natura datoriei”.

4.1.

Acțiuni cotate

Titluri de valoare de tip participație cotate la o bursă. O astfel de bursă poate fi o bursă recunoscută sau orice altă formă de piață secundară. Acțiunile cotate sunt numite și „acțiuni cotate”.

4.2.

Acțiuni necotate

Acțiunile necotate sunt titluri de valoare de tip participație necotate la o bursă.

4.3.

Alte participații

Alte participații cuprind toate formele de participații altele decât acțiunile cotate și acțiunile necotate.

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

Această categorie include deținerile de acțiuni sau unități de fond emise de fonduri de piață monetară (FPM) și de fonduri de investiții non-FPM (și anume fonduri de investiții, altele decât FPM) cuprinse în listele BCE de IFM și fonduri de investiții (FI) în scopuri statistice.

5.1.

Acțiuni/unități ale FPM

Dețineri de acțiuni sau unități emise de FPM astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM

Dețineri de acțiuni sau unități emise de fonduri de investiții, altele decât FPM, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare corelate cu un instrument financiar specificat, cu un indice sau cu o marfă, prin intermediul cărora, pe piețele financiare, se pot tranzacționa în contul lor riscuri financiare specifice.

Această categorie include:

opțiuni,

warante,

contracte futures,

operațiuni la termen,

swapuri,

instrumente derivate de credit.

Instrumentele financiare derivate sunt înregistrate în bilanț la valoarea de piață, la valoarea brută. Contractele individuale cu instrumente derivate cu valori de piață pozitive se înregistrează în activul bilanțier, iar contractele cu valori de piață negative se înregistrează în pasivul bilanțier.

Obligațiile viitoare brute rezultate din contractele având ca obiect instrumente derivate nu ar trebui înregistrate ca posturi bilanțiere.

Această categorie nu include instrumentele financiare derivate care nu fac obiectul înregistrării în bilanț în temeiul normelor naționale.

7.

Provizioane tehnice de asigurări generale

Creanțele financiare ale societăților de asigurare față de societățile de reasigurare bazate pe polițe de reasigurare generală și de viață.

8.

Active nefinanciare

Active corporale și necorporale, altele decât activele financiare.

Această categorie include locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală precum software pentru computere și baze de date.

9.

Alte active

Aceasta este o categorie reziduală în activul bilanțier, definită ca „active neincluse în altă parte”. BCN pot solicita raportarea subpozițiilor specifice incluse în această categorie. Alte active pot cuprinde:

dividende de primit,

chirie acumulată de primit,

indemnizații de reasigurare de primit,

sume de primit care nu au legătură cu activitatea principală a societăților de asigurare.


PASIV

Categorie de instrumente

Descrierea caracteristicilor principale

10.

Titluri de natura datoriei emise

Titluri de valoare emise de societățile de asigurare, altele decât titlurile de participație, care în mod obișnuit sunt instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente

11.

Credite primite

Sumele datorate creditorilor de societățile de asigurare, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Această categorie cuprinde:

credite: credite acordate societăților de asigurare care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;

operațiuni repo și operațiuni de tip repo garantate cu numerar: contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute de societățile de asigurare la un anumit preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fix și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de societățile de asigurare în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț („achizitorul temporar”) sunt clasificate aici dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, și nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că SVI păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia;

garanții în numerar primite în schimbul titlurilor de valoare date cu împrumut: sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor operațiuni de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar,

garanții în numerar primite în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur în schimbul unor garanții.

11.1.

Garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare

Depozitele primite de societățile cedente drept garanții de la societățile de reasigurare.

12.

Participații

A se vedea categoria 4.

12.1.

Acțiuni cotate

A se vedea categoria 4.1.

12.2.

Acțiuni necotate

A se vedea categoria 4.2.

12.3.

Alte participații

A se vedea categoria 4.3.

13.

Provizioane tehnice de asigurare

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare

13.1.

Provizioane tehnice de asigurări de viață

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață.

13.1.1.

din care provizioane tehnice de asigurări de viață legate de unități

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață legate de unități. Viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață legată de unitate depind de performanța grupului de active în care sunt investite fondurile deținătorului de poliță.

13.1.2.

din care provizioane tehnice de asigurări de viață nelegate de unități

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață nelegate de unități. Viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață nelegată de unitate nu depind de evoluția vreunui grup de active.

13.1.3.

din care drepturi de pensie

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele drepturi de pensie în cadrul sistemelor sale de asigurare. Această categorie se referă doar la planurile de pensii ocupaționale. Planurile de pensii individuale care nu sunt legate de un raport de muncă nu intră în această categorie.

13.1.3.1.

Drepturi de pensie din care Sisteme de cotizații predefinite

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare din sistemele sale de cotizații predefinite.

Într-un sistem cu contribuții definite, prestațiile plătite depind de performanța activelor achiziționate de sistemul de pensii. Pasivul unui sistem cu contribuții definite este egal cu valoarea de piață curentă a activelor fondului.

13.1.3.2.

Drepturi de pensie din care Sisteme de prestații predefinite

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor de asigurare din sistemul său de prestații predefinite.

Într-un sistem de pensii cu prestații predefinite, nivelul prestațiilor de pensii promise angajaților contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil. Pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestațiilor promise.

13.1.3.3.

Drepturi de pensie din care Sisteme hibride

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale sistemelor sale care combină elemente ale sistemelor de cotizații predefinite și de prestații predefinite.

13.2.

Provizioane tehnice de asigurări generale

Nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare generală.

13.2.1.

Asigurarea privind cheltuielile medicale

Obligațiile de asigurare privind cheltuieli medicale atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate 13.2.3.

13.2.2.

Asigurarea pentru protecția veniturilor

Obligații de asigurare pentru protecția veniturilor atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate 13.2.3.

13.2.3.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Obligații de asigurare de sănătate legate de vătămări și accidente de muncă și boli profesionale, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață.

13.2.4.

Asigurarea privind răspunderea civilă pentru autovehicule

Obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere în cazul utilizării de autovehicule care funcționează pe uscat (inclusiv răspunderea transportatorului).

13.2.5.

Asigurarea privind alte motoare

Obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea vehiculelor de uscat (inclusiv stocul de rulare pe calea ferată).

13.2.6.

Asigurări maritime, aeriene și de transport

Obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea pe mare, lac, râu sau canal a unei nave sau aeronave, și daunele sau pierderea unor bunuri în tranzit sau a unor bagaje indiferent de forma de transport. Obligații de asigurare care acoperă răspunderea generată de utilizarea unor aeronave, nave sau bărci pe mare, lac, râu sau canal (inclusiv răspunderea transportatorului).

13.2.7.

Asigurare împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății

Obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea proprietății, altele decât cele incluse în sectoarele de activitate 13.2.5 și 13.2.6, din cauza unui incendiu, a unei explozii, a forțelor naturii, inclusiv furtuni, grindină, îngheț, energie nucleară, alunecări de teren și orice alt eveniment precum furtul.

13.2.8.

Asigurarea de răspundere civilă generală

Obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere altele decât cele din sectoarele 13.2.4 și 13.2.6.

13.2.9.

Asigurarea creditelor și a garanțiilor

Obligații de asigurare care acoperă insolvența, creditele de export, creditele în rate, ipotecile, creditul agricol și asigurarea directă și indirectă a garanțiilor.

13.2.10.

Asigurarea privind cheltuielile juridice

Obligații de asigurare care acoperă cheltuielile juridice și cheltuielile de judecată.

13.2.11.

Asistență

Obligații de asigurare care acoperă asistența acordată persoanelor care se confruntă cu dificultăți în timpul unei călătorii, atunci când sunt departe de casă sau de reședința obișnuită.

13.2.12.

Diverse pierderi financiare

Obligații de asigurare care acoperă riscul de șomaj, venituri insuficiente, condiții meteo nefavorabile, pierderea indemnizațiilor, cheltuieli generale continue, cheltuieli de tranzacționare neprevăzute, pierderea valorii de piață, pierderea chiriei sau a venitului, cheltuieli de tranzacționare indirecte altele decât cele sus-menționate,alte pierderi financiare (fără legătură cu tranzacționarea) precum și orice alt risc de asigurare generală neacoperit de sectoarele de activitate 13.2.1-13.2.11.

13.2.13.

Reasigurare

Obligații de reasigurare.

14.

Instrumente financiare derivate

A se vedea categoria 6.

15.

Alte pasive

Acesta este un post rezidual în pasivul bilanțier, definit ca „pasive care nu sunt incluse în altă parte”. BCN pot solicita raportarea subpozițiilor specifice incluse în această categorie. Alte pasive pot cuprinde:

sume de plătit care nu au legătură cu activitatea principală a societăților de asigurare, și anume sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contribuții sociale etc.;

provizioane care reprezintă obligații față de terți, și anume pensii, dividende etc.;

poziții nete provenite din împrumuturi de titluri de valoare negarantate cu numerar;

sume nete de plătit în cadrul decontărilor ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare.

PARTEA 2

Descrierea atributelor titlu cu titlu

Tabelul B

Descrierea atributelor titlu cu titlu

Câmp

Descriere

Codul de identificare a titlurilor de valoare

Un cod care identifică în mod unic un titlu de valoare, conform instrucțiunilor BCN (de exemplu numărul de identificare dat de BCN, CUSIP, SEDOL).

Numărul de unități sau valoarea nominală agregată

Numărul de unități de titluri de valoare sau valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este tranzacționat sub formă de valori și nu de unități, cu excluderea dobânzii acumulate.

Preț

Prețul de piață pe o unitate dintr-un titlu de valoare sau procentul din valoarea nominală agregată, în cazul în care titlul de valoare este tranzacționat ca valori, și nu ca unități. La această poziție, BCN pot solicita și raportarea dobânzii acumulate.

Baza de cotare

Indică dacă titlul de valoare este cotat în procente sau în unități.

Valoare totală

Valoarea de piață totală a unui titlu de valoare. În cazul titlurilor de valoare care sunt tranzacționat ca unități, această valoare este egală cu numărul de titluri de valoare înmulțit cu prețul pe unitate. Când titlurile de valoare sunt tranzacționate ca valori, și nu ca unități, această valoare este egală cu valoarea nominală agregată înmulțită cu prețul exprimat ca procent din valoarea nominală.

BCN trebuie în principiu să solicite raportarea dobânzii acumulate fie la această poziție, fie separat. Cu toate acestea, BCN pot solicita date care să excludă dobânda acumulată.

Operațiuni financiare

Suma achizițiilor minus vânzări (titluri de valoare în activul bilanțier) sau suma emisiunilor minus răscumpărări (titluri de valoare în pasivul bilanțier) ale unui titlu de valoare înregistrat la valoarea de tranzacționare în euro.

Titluri de valoare achiziționate

Suma achizițiilor unui titlu de valoare înregistrat la valoarea de tranzacționare.

Titluri de valoare vândute

Suma vânzărilor unui titlu de valoare înregistrat la valoarea de tranzacționare

Moneda de înregistrare a titlului de valoare

Codul ISO sau un cod echivalent al monedei în care este exprimat prețul și/sau valoarea exigibilă a titlului de valoare

Alte modificări ale volumului la valoarea nominală

Alte modificări ale volumului de titluri de valoare deținute, la valoarea nominală în moneda nominală/unitate sau euro.

Alte modificări ale volumului la valoarea de piață

Alte modificări ale volumului de titluri de valoare deținute, la valoarea de piață în euro.

Investiții de portofoliu sau investiții directe

Funcția investiției în conformitate cu clasificarea acesteia din statistica balanței de plăți (1).

Țara emitentului

Reședința emitentului. În cazul acțiunilor/unităților fondurilor de investiții, țara de emisiune reprezintă locul unde fondul de investiții își are sediul și nu reședința administratorului fondului.

PARTEA 3

Tabelul C

Descrierea primelor, indemnizațiilor și comisioanelor

Categorie

Descriere

Prime emise

Prime emise brute care cuprind toate sumele datorate în cursul anului financiar cu privire la contractele de asigurare, indiferent dacă aceste sume au legătură total sau parțial cu un an financiar ulterior.

Indemnizații de plătit

Suma indemnizațiilor plătite în legătură cu anul financiar și provizioane pentru indemnizații pentru anul financiar respectiv, minus provizioanele pentru indemnizațiile pentru anul financiar precedent.

Comisioane

Cheltuieli cu achizițiile plătite de societățile de asigurare altor entități pentru a le vinde produsele.

PARTEA 4

Descriere pe sector

SEC 2010 definește standardele privind clasificarea sectoarelor. Tabelul D cuprinde o descriere detaliată a sectoarelor pe care BCN trebuie să le transpună în clasificările lor naționale, în conformitate cu prezentul regulament. Contrapartidele situate pe teritoriul statelor membre a căror monedă este euro sunt identificate în funcție de sectorul acestora în conformitate cu listele menținute de Banca Centrală Europeană (BCE) în scopuri statistice și cu recomandările privind clasificarea statistică a contrapartidelor stabilite de manualul BCE „Manualul sectorului de statistică monetară, a instituțiilor financiare și a piețelor: Orientare pentru clasificarea statistica a clienților” (Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers) (2).

Tabelul D

Descriere pe sector

Sector

Descriere

1.

IFM

IFM sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Sectorul FMI este format din BCN, instituții de credit, astfel cum sunt definite în dreptul Uniunii, FPM, alte instituții financiare al căror obiect de activitate constă în primirea de depozite și/sau de substitute apropiate pentru depozite din partea unor entități altele decât IFM și în acordarea de credite și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare, pe cont propriu, cel puțin din punct de vedere economic, și instituții emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică.

2.

Administrații publice

Sectorul administrații publice (S.13) cuprinde toate unitățile instituționale care sunt producători non-piață și a căror producție este destinată consumului individual și colectiv și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de unitățile aparținând altor sectoare și de toate unitățile instituționale, a căror activitate principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor și a avuției naționale (SEC 2010, punctele 2.111-2.113)

3.

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii +FI non-FPM + auxiliari financiari + instituții financiare captive și alte entități creditoare.

Subsectorul alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite (sau substitute apropiate pentru depozite), acțiuni/unități de fond ale FI, sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare. SVI, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40), sunt incluse în acest subsector (punctele 2.86-2.94 din SEC 2010)

IFM sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Subsectorul auxiliari financiari (S.126) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi, ele însele, intermediari financiari. Acest subsector cuprinde, de asemenea, sediile sociale ale căror filiale sunt, toate sau în marea lor majoritate, societăți financiare (punctele 2.95-2.97 din SEC 2010).

Subsectorul instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere. Acest sector reunește societățile holding care dețin cote de control în capitalul unui grup de societăți filiale și a căror activitate principală constă în calitatea de proprietare ale grupului, fără a furniza niciun alt serviciu întreprinderilor în care este deținut capitalul, adică acestea nu administrează și nici nu gestionează alte unități (SEC 2010, punctele 2.98 și 2.99).

4.

Societățile de asigurare

Societățile de asigurare sunt definite în articolul 1 din prezentul Regulament

5.

Fonduri de pensii

Subsectorul fonduri de pensii (S.129) cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de deces sau de handicap (SEC 2010, punctele 2.105-2.110). Fondurile de securitate socială care intră în sectorul administrații publice sunt excluse.

6.

Societăți nefinanciare

Sectorul societăți nefinanciare (S.11) cuprinde unitățile instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. Acest sector include de asemenea cvasisocietățile nefinanciare (SEC 2010, punctele 2.45-2.50).

7.

Gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

Sectorul gospodăriile populației (S.14) cuprinde persoane sau grupuri de persoane, atât în calitate de consumatori, cât și de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau furnizori de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice care produc bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu. Acest sector include întreprinderile individuale și asociațiile de persoane fără personalitate juridică, altele decât cele tratate drept cvasisocietăți, care sunt producători de piață (SEC 2010, punctele 2.118-2.128).

Sectorul instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15) cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică care deservesc gospodăriile populației și care sunt producători non-piață privați. Resursele lor principale sunt cotizațiile voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate (SEC 2010, punctele 2.129 și 2.130).

PARTEA 5

Descrierea tranzacțiilor financiare și a ajustărilor din reevaluare în sensul prezentului regulament

1.

„Tranzacțiile financiare” sunt evaluate în funcție de diferența dintre pozițiile de stoc (stock positions) la datele de raportare de la sfârșitul perioadei, de la care este înlăturat efectul variațiilor datorate influențelor „ajustărilor din reevaluare”(cauzate de variațiile prețului și ale cursului de schimb) și al „reclasificărilor și al altor ajustări”. BCE solicită informații statistice în scopul compilării datelor privind tranzacțiile financiare în forma ajustărilor care acoperă „reclasificările și alte ajustări” și „reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb”.

2.

„Reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” reflectă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacționate sau din variațiile cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă. Reevaluarea prețului include variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care acele stocuri sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. Mișcările cursurilor de schimb față de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârșitul perioadei generează și variații în valoarea în alte monede a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în euro. Întrucât aceste variații reprezintă câștiguri/pierderi înregistrate și nu se datorează tranzacțiilor financiare, aceste efecte trebuie înlăturate din datele referitoare la tranzacții financiare. În principiu, „reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb” au în vedere și variațiile de evaluare rezultate din tranzacțiile cu active/pasive, adică câștigurile/pierderile realizate; cu toate acestea, există practici naționale diferite în această privință.


(1)  Orientarea BCE/2011/23 din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (JO L 65, 3.3.2012, p. 1).

(2)  Martie 2007, disponibil pe website-ul BCE la adresa https://www.ecb.europa.eu/.


ANEXA III

STANDARDE MINIME CE TREBUIE APLICATE DE CĂTRE UNITĂȚILE DE OBSERVARE STATISTICĂ EFECTIVE CU OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Agenții raportori trebuie să îndeplinească următoarele standarde minime pentru a respecta cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE).

1.

Standarde minime de transmitere

(a)

raportarea trebuie să se facă la timp și cu respectarea termenelor stabilite de BCN relevantă;

(b)

rapoartele statistice trebuie să respecte forma și formatul din cadrul cerințelor tehnice de raportare stabilite de BCN relevantă;

(c)

agentul raportor trebuie să furnizeze BCN relevante datele de contact ale uneia sau ale mai multor persoane de contact;

(d)

specificațiile tehnice privind transmiterea datelor către BCN relevantă trebuie să fie respectate;

(e)

în cazul raportării titlu cu titlu agenții raportori trebuie, în cazul în care BCN relevantă solicită acest lucru, să furnizeze informații suplimentare (de exemplu, numele emitentului, data emiterii) necesare pentru identificarea titlurilor de valoare ale căror coduri de identificare fie sunt eronate, fie nu sunt accesibile publicului.

2.

Standarde minime de acuratețe:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie corecte: toate constrângerile liniare trebuie respectate (de exemplu, suma subtotalurilor trebuie să fie egală cu totalurile);

(b)

agenții raportori trebuie să fie în măsură să furnizeze informații privind evoluțiile inerente datelor comunicate;

(c)

informațiile statistice trebuie să fie complete și nu trebuie să conțină lacune continue și structurale: lacunele existente trebuie să fie semnalate, explicate BCN competentă și, acolo unde este cazul, completate cât mai curând posibil;

(d)

agenții raportori trebuie să respecte dimensiunile, politica de rotunjire și zecimalele stabilite de BCN relevantă pentru transmiterea tehnică a datelor.

3.

Standarde minime de conformitate cu conceptele:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie conforme cu definițiile și clasificările din prezentul regulament;

(b)

în cazul abaterii de la aceste definiții și clasificări, agenții raportori monitorizează și cuantifică în mod regulat diferența dintre măsura folosită și măsura prevăzută de prezentul regulament;

(c)

agenții raportori trebuie să poată explica diferențele dintre datele transmise și cifrele pentru perioadele anterioare.

4.

Standarde minime de revizuire:

Trebuie respectate politica și procedurile de revizuire stabilite de BCE și de BCN relevantă. Revizuirile care se abat de la revizuirile obișnuite trebuie să fie însoțite de note explicative.


Top