EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O0747

Orientarea (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene din 5 mai 2022 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2022/23)

ECB/2022/23

OJ L 137, 16.5.2022, p. 177–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/747/oj

16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/177


ORIENTAREA (UE) 2022/747 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 mai 2022

de modificare a Orientării 2012/120/UE privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (BCE/2022/23)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Într-un sistem financiar global complex, cu legături transfrontaliere în creștere, entitățile cunoscute sub denumirea de entități cu scop special (ESS) joacă un rol important. Întreprinderile multinaționale înființează ESS pentru a-și canaliza investițiile financiare, pentru a spori accesul la mai multe piețe financiare și pentru a-și organiza activele corporale și necorporale la nivel global. ESS au devenit din ce în ce mai relevante în statisticile externe, deoarece pot lua forma unor entități financiare specializate sau, mai recent, și a unor entități nefinanciare specializate înființate de întreprinderile multinaționale pentru a gestiona drepturile de proprietate intelectuală, cercetarea și dezvoltarea, comerțul și alte activități ca parte a unei strategii financiare și de maximizare a profitului la nivel de grup.

(2)

Informațiile statistice referitoare la ESS ar permite Eurosistemului să înțeleagă mai bine rolul acestor entități în sistemul economic și financiar al zonei euro. În special, informațiile statistice privind activitatea ESS în statele membre a căror monedă este euro cu o mare concentrare de ESS ar permite Eurosistemului să analizeze și să interpreteze interconectarea transfrontalieră din fluxurile și pozițiile ESS și să evalueze riscurile financiare și economice asociate în scopul analizei stabilității financiare. Cu toate acestea, deși informațiile statistice privind ESS, ca unități instituționale, sunt deja colectate la nivel național, acestea nu sunt raportate separat Băncii Centrale Europene (BCE). Prin urmare, informațiile statistice privind ESS ar trebui raportate BCE pe bază trimestrială de către băncile centrale naționale (BCN).

(3)

Informațiile statistice referitoare la ESS pot fi colectate și/sau compilate de autoritățile statistice competente, altele decât BCN. Prin urmare, raportarea acestor informații către BCE poate necesita cooperarea dintre BCN și aceste autorități competente.

(4)

BCE a fost membră a Grupului operativ privind ESS, înființat în 2016 de Comitetul pentru statisticile privind balanța de plăți al Fondului Monetar Internațional (FMI). Unul dintre aspectele abordate de grupul operativ a fost absența unei definiții convenite la nivel internațional a ESS, și o propunere pentru o astfel de definiție a fost prezentată în raportul său final (2). Prin urmare, cerințele impuse BCN în legătură cu raportarea informațiilor statistice privind ESS ar trebui să țină seama de această definiție.

(5)

Prin urmare, Orientarea 2012/120/UE (BCE/2011/23) (3) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea 2012/120/UE (BCE/2011/23) se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se introduce următorul punct 18:

„18.

«entitate cu scop special» sau «ESS» înseamnă o persoană juridică înregistrată și/sau constituită oficial care:

(a)

este recunoscută ca unitate instituțională;

(b)

nu are angajați sau nu are mai mult de cinci angajați;

(c)

nu are prezență fizică sau are o prezență fizică minimă;

(d)

nu are producție fizică sau are o producție fizică minimă în economia în care este rezidentă («jurisdicția gazdă»);

(e)

este controlată direct sau indirect de nerezidenți ai jurisdicției-gazdă;

(f)

a fost înființată pentru a obține avantaje specifice oferite de jurisdicția gazdă cu unul sau mai multe dintre următoarele obiective: (i) să ofere deținătorului sau deținătorilor săi acces la piețele de capital sau la servicii financiare sofisticate; (ii) să izoleze deținătorul sau deținătorii de riscurile financiare; (iii) să reducă sarcina fiscală sau de reglementare; (iv) să asigure confidențialitatea tranzacțiilor sale și a deținătorului sau deținătorilor săi;

(g)

efectuează tranzacții aproape în întregime cu nerezidenți ai jurisdicției gazdă;

(h)

are un bilanț financiar din care o mare parte constă în creanțe și pasive transfrontaliere, cu excepția entităților care emit titluri de creanță tranzacționabile, în cazul cărora este posibil ca aceste informații să nu fie disponibile.”

2.

La articolul 2 se introduce următorul alineat (1b):

„(1b)   BCN raportează BCE date trimestriale privind tranzacțiile și pozițiile internaționale ale ESS rezidente, astfel cum sunt definite în tabelul 10 din anexa II și în conformitate cu termenele definite la articolul 3 alineatul (2).”

3.

La articolul 6 alineatul (3), formularea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când datele pentru un post din tabelele 1-5 și 10 din anexa II sunt de dimensiune neglijabilă sau nesemnificativă pentru statisticile zonei euro și statisticile naționale, ori datele pentru acel post nu pot fi colectate cu costuri rezonabile, BCN raportează date pe baza celei mai bune estimări bazate pe metodologii statistice solide, cu condiția ca valoarea analitică a statisticilor să nu fie compromisă. În plus, BCN raportează date pe baza celei mai bune estimări pentru următoarele defalcări în tabelele 1, 2, 4, 6 și 10 din anexa II:”.

4.

Se introduce următorul articol 8a:

„Articolul 8a

Prima transmitere a datelor referitoare la tranzacțiile transfrontaliere și stocurile ESS rezidente ca urmare a intrării în vigoare a Orientării (UE) 2022/747 (BCE/2022/23)

Ca urmare a intrării în vigoare a Orientării (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene (BCE/2022/23) (*1), prima transmitere a datelor referitoare la tranzacțiile transfrontaliere și stocurile ESS rezidente prevăzute în tabelul 10 din anexa II are loc în martie 2023 cu privire la datele pentru al patrulea trimestru al anului 2022.

Datele trimestriale pentru perioada începând cu primul trimestru al anului 2020 se transmit cel târziu în septembrie 2023.

(*1)  Orientarea (UE) 2022/747 a Băncii Centrale Europene din 5 mai 2022 de modificare a Orientării 2012/120/UE privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (BCE/2022/23) (JO L 137, 16.5.2022, p. 177).”"

5.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 mai 2022.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Comitetul FMI pentru statisticile privind balanța de plăți (BOPCOM), „Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities” (Raport final al Grupului operativ privind entitățile cu scop special), documentul BOPCOM 18/03, 2018. Disponibil pe website-ul FMI la adresa www.imf.org.

(3)  Orientarea 2012/120/UE a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23) (JO L 65, 3.3.2012, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Orientarea 2012/120/UE (BCE/2011/23) se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, se adaugă următorul punct 6:

„6.   Tranzacții transfrontaliere trimestriale și stocuri trimestriale ale ESS rezidente

O b i e c t i v

Obiectivul tranzacțiilor transfrontaliere trimestriale și al stocurilor trimestriale ale ESS rezidente este de a înțelege mai bine rolul acestui tip de unități în diferitele componente ale conturilor sectorului extern. Informațiile referitoare la acest tip de unitate pot fi raportate ca element separat pentru a permite o mai bună înțelegere a rolului lor în sistemul economic și financiar al zonei euro.

Cerințe

BCN trebuie să raporteze informații privind tranzacțiile transfrontaliere trimestriale și stocurile trimestriale ale ESS rezidente, astfel cum se precizează în tabelul 10 din anexa II.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 8

Defalcări în funcție de sector

Sec 1

Sec 2

Sec 2d

Sec 2r

SEC x

Economie totală

 

Bancă centrală

 

Alte IFM

 

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

 

FPM

 

Administrație publică

 

Alte sectoare

Economie totală

 

Bancă centrală

 

Alte IFM

 

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

 

FPM

 

Administrație publică

 

Alte sectoare

 

Fonduri de investiții, altele decât FPM

 

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

 

Alte instituții financiare

 

Societăți nefinanciare

 

Gospodăriile populației și IFSLSGP

Economie totală

 

Bancă centrală

 

Alte IFM

 

Administrație publică

 

Alte sectoare

 

Din care:

 

Fonduri de investiții, altele decât FPM

 

Societăți de asigurare și fonduri de pensii

 

Alte instituții financiare

 

Societăți nefinanciare

Economie totală

 

Bancă centrală

 

Alte IFM

 

Administrație publică

 

Alte sectoare

Economie totală

 

Societăți financiare

 

Alte sectoare decât societățile financiare”

(b)

se adaugă următorul tabel 10:

„Tabelul 10

Tranzacții transfrontaliere trimestriale și stocuri trimestriale ale ESS rezidente

 

 

Subset destinat publicării

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Cont curent

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Bunuri

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Exporturi nete de bunuri prin merchanting

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Servicii

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Transport

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Servicii financiare

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Plăți pentru utilizarea proprietății intelectuale, neincluse în altă parte

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Alte servicii comerciale

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Venit primar

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care: Venituri din investiții (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Investiții directe (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividende și prelevări (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

În întreprinderi de investiții directe (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii reinvestite (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Instrumente de creanță (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

În întreprinderi de investiții directe (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiții de portofoliu (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividende (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficii reinvestite (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi aferente titlurilor de creanță (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Alte investiții (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

din care:Dobândă (sec X)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Venit secundar

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Contul de capital

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Din care:Achiziții/cedări brute de active nefinanciare neproduse

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Contul financiar (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Investiții directe (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

În întreprinderi de investiții directe (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă) (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este rezidentă (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este nerezidentă (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este necunoscută (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Participații, altele decât reinvestirea câștigurilor (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În întreprinderi de investiții directe (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este rezidentă (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este nerezidentă (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este necunoscută (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestirea câștigurilor (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente de creanță (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

În întreprinderi de investiții directe (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

În investitorul direct (investiție inversă) (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Între întreprinderi din același grup (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este rezidentă (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este nerezidentă (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

dacă societatea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control este necunoscută (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Investiții de portofoliu (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Titluri de creanță (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Pe termen scurt (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Pe termen lung (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Instrumente financiare derivate (altele decât rezervele) și opțiuni pe acțiuni ale salariaților (sec x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8”

Alte investiții (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

din care:Pe termen scurt (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

din care:Pe termen lung (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 


Top