EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O0747

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/747 (2022. gada 5. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2022/23)

ECB/2022/23

OV L 137, 16.5.2022, p. 177–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/747/oj

16.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/177


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2022/747

(2022. gada 5. maijs),

ar ko groza Pamatnostādni 2012/120/ES par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/23) (ECB/2022/23)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 3.1., 3.3., 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Sarežģītā globālā finanšu sistēmā, kurā pieaug pārrobežu saiknes, liela nozīme ir struktūrām, kas pazīstamas kā īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības (ĪNDS). Starptautiski uzņēmumi (STU) izveido ĪNDS, lai novirzītu savus finanšu ieguldījumus, palielinātu piekļuvi vairākiem finanšu tirgiem un organizētu savus materiālos un nemateriālos aktīvus visā pasaulē. ĪNDS kļuvušas arvien nozīmīgākas ārējās statistikas jomā, jo tās var būt finanšu specializētas struktūras vai pēdējā laikā arī ar finansēm nesaistītas specializētas struktūras, ko starptautiski uzņēmumi izveido, lai pārvaldītu intelektuālā īpašuma tiesības, pētniecību un izstrādi, tirdzniecību un citas darbības finanšu stratēģijas un peļņas palielināšanas stratēģijas ietvaros grupas mērogā.

(2)

Statistiskā informācija par ĪNDS ļautu Eurosistēmai iegūt labāku izpratni par šo struktūru lomu euro zonas ekonomikas un finanšu sistēmā. Jo īpaši statistiskā informācija par ĪNDS darbību dalībvalstīs, kuru valūta ir euro un kurās ir augsta ĪNDS koncentrācija, ļautu Eurosistēmai analizēt un interpretēt pārrobežu savstarpējo saistību, ko rada ĪNDS plūsmas un pozīcijas, un novērtēt saistītos finanšu un ekonomiskos riskus finanšu stabilitātes analīzes vajadzībām. Tomēr, lai gan statistiskā informācija par ĪNDS kā institucionālām vienībām jau tiek vākta nacionālajā līmenī, tā netiek sniegta atsevišķi Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Tāpēc nacionālajām centrālajām bankām (NCB) reizi ceturksnī būtu jāsniedz ECB statistiskā informācija par ĪNDS.

(3)

Statistisko informāciju, kas attiecas uz ĪNDS, var vākt un/vai apkopot kompetentās statistikas iestādes, kas nav NCB. Tāpēc šīs informācijas sniegšanai ECB var būt nepieciešama sadarbība starp NCB un šādām kompetentajām iestādēm.

(4)

ECB bija Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Maksājumu bilances statistikas komitejas 2016. gadā izveidotās ĪNDS darba grupas locekle. Viens no darba grupas izskatītajiem jautājumiem bija starptautiski saskaņotas ĪNDS definīcijas trūkums, un šādas definīcijas priekšlikums tika izklāstīts tās galīgajā ziņojumā (2). Tāpēc prasībās, kas NCB noteiktas attiecībā uz ĪNDS statistiskās informācijas sniegšanu, būtu jāņem vērā šāda definīcija.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne 2012/120/ES (ECB/2011/23) (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni 2012/120/ES (ECB/2011/23) groza šādi:

1)

šādu 18) punktu pievieno 1. pantam:

“18)

“īpašam nolūkam dibināta sabiedrība” jeb “ĪNDS” ir oficiāli reģistrēta un/vai inkorporēta juridiska persona:

a)

kas atzīta par institucionālu vienību;

b)

kas nenodarbina nevienu darbinieku vai nodarbina ne vairāk kā piecus darbiniekus;

c)

kurai nav fiziskas klātbūtnes vai kuras klātbūtne ir minimāla;

d)

kurai valstī, kuras rezidents tā ir (“uzņemošajā jurisdikcijā”), nav fiziskas ražotnes vai tā ir minimāla;

e)

ko tieši vai netieši kontrolē uzņemošās jurisdikcijas nerezidenti;

f)

kas izveidota, lai iegūtu īpašas priekšrocības, ko nodrošina uzņemošā jurisdikcija, ar vienu vai vairākiem šādiem mērķiem: i) nodrošināt īpašniekiem piekļuvi kapitāla tirgiem vai sarežģītiem finanšu pakalpojumiem; ii) izolēt īpašniekus no finanšu riskiem; iii) samazināt regulatīvo un nodokļu slogu; iv) nodrošināt savu darījumu un īpašnieku konfidencialitāti;

g)

kas gandrīz pilnībā veic darījumus ar uzņemošās jurisdikcijas nerezidentiem;

h)

kuru finanšu bilances lielu daļu veido pārrobežu prasījumi un saistības, izņemot uzņēmumus, kas emitē tirgojamus parāda vērtspapīrus, par kuriem šī informācija var nebūt pieejama.”;

2)

šādu 1.b punktu iekļauj 2. pantā:

“1.b   NCB sniedz ECB ceturkšņa datus par rezidentu ĪNDS starptautiskajiem darījumiem un pozīcijām, kā noteikts II pielikuma 10. tabulā, ievērojot 3. panta 2. punktā noteiktos termiņus.”;

3)

ar šādu tekstu aizstāj 6. panta 3. punkta ievaddaļu:

“Ja dati kādā no II pielikuma 1.–5. tabulas un 10. tabulas posteņiem ir nelieli vai euro zonas un nacionālajai statistikai nenozīmīga lieluma, vai šī posteņa datu vākšanas izmaksas nav samērīgas, NCB sniedz datus, pamatojoties uz iespējami precīzākām aplēsēm, kas balstās uz drošu statistisko metodiku, ar nosacījumu, ka tas nemazina statistikas analīzes vērtību. Turklāt NCB sniedz datus, pamatojoties uz iespējami precīzākām aplēsēm, šādos II pielikuma 1., 2., 4., 6. un 10. tabulas dalījumos:”;

4)

iekļauj šādu 8.a pantu:

“8.a pants

Datu par rezidentu ĪNDS pārrobežu darījumiem un krājumiem pirmā nosūtīšana pēc Pamatnostādnes (ES) 2022/747 (ECB/2022/23) stāšanās spēkā

Pēc Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2022/747 (ECB/2022/23) (*1) stāšanās spēkā II pielikuma 10. tabulā noteikto datu par rezidentu ĪNDS pārrobežu darījumiem un krājumiem pirmā nosūtīšana attiecībā uz datiem par 2022. gada ceturto ceturksni notiek 2023. gada martā.

Ceturkšņa datus par periodu no 2020. gada pirmā ceturkšņa nosūta ne vēlāk kā 2023. gada septembrī.

(*1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/747 (2022. gada 5. maijs), ar ko groza Pamatnostādni 2012/120/ES par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/23) (ECB/2022/23) (OV L 137, 16.5.2022., 177.. lpp.).”;"

5)

pamatnostādnes I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālajām centrālajām bankām.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2022. gada 5. maijā

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  SVF Maksājumu bilances statistikas komiteja (BOPCOM), Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities, BOPCOM dokuments 18/03, 2018. gads. Pieejams SVF interneta vietnē www.imf.org.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne 2012/120/ES (2011. gada 9. decembris) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/23) (OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Pamatnostādnes 2012/120/ES (ECB/2011/23) I un II pielikumu:

1)

šādu 6. iedaļu pievieno I pielikumam:

“6.   Rezidentu ĪNDS ceturkšņa pārrobežu darījumi un krājumi

M ē r ķ i s

Rezidentu ĪNDS ceturkšņa pārrobežu darījumu un krājumu datu sniegšanas mērķis ir labāk izprast šāda veida vienību lomu dažādos ārējā sektora kontu komponentos. Informāciju, kas saistīta ar šāda veida vienībām, var sniegt kā atsevišķu posteni, lai labāk izprastu to lomu euro zonas ekonomikas un finanšu sistēmā.

P r a s ī b a s

NCB sniedz informāciju par ĪNDS ceturkšņa pārrobežu darījumiem un krājumiem, kā noteikts II pielikuma 10. tabulā.”;

2)

šādi groza II pielikumu:

a)

ar šādu tabulu aizstāj 8. tabulu:

“8. tabula

Sektoru iedalījums

Sec 1

Sec 2

Sec 2d

Sec 2r

Sec x

Kopējā ekonomika

 

Centrālā banka

 

Pārējās MFI

 

Kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības, izņemot centrālo banku

 

NTF

 

Vispārējā valdība

 

Citi sektori

Kopējā ekonomika

 

Centrālā banka

 

Pārējās MFI

 

Kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības, izņemot centrālo banku

 

NTF

 

Vispārējā valdība

 

Citi sektori

 

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pārējās finanšu iestādes

 

Nefinanšu sabiedrības

 

Mājsaimniecības un MSABO

Kopējā ekonomika

 

Centrālā banka

 

Pārējās MFI

 

Vispārējā valdība

 

Citi sektori

 

t. sk.:

 

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pārējās finanšu iestādes

 

Nefinanšu sabiedrības

Kopējā ekonomika

 

Centrālā banka

 

Pārējās MFI

 

Vispārējā valdība

 

Citi sektori

Kopējā ekonomika

 

Finanšu sabiedrības

 

Citi sektori, izņemot finanšu sabiedrības”;

b)

pievieno šādu 10. tabulu:

“10. tabula

Rezidentu ĪNDS ceturkšņa pārrobežu darījumi un krājumi

 

 

Publicējama apakškopa

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Tekošais konts

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Preces

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības rezultātā

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Pakalpojumi

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Transports

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Finanšu pakalpojumi

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Sākotnējie ienākumi

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Ieguldījumu ienākumi (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiešās investīcijas (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendes un izmaksas (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiešo investīciju uzņēmumos (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīto uzņēmumu starpā (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestētā peļņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Parāda instrumenti (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiešo investīciju uzņēmumos (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīto uzņēmumu starpā (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfeļieguldījumi (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendes (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestētā peļņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīru procenti (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Citi ieguldījumi (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Procenti (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Otrreizējie ienākumi

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kapitāla konts

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

t. sk. Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Finanšu konts (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiešās investīcijas (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas/daļas (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiešo investīciju uzņēmumos (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums) (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Saistīto uzņēmumu starpā (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums ir rezidents (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav rezidents (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav zināms (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešo investīciju uzņēmumos (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīto uzņēmumu starpā (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums ir rezidents (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav rezidents (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav zināms (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestētā peļņa (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parāda instrumenti (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiešo investīciju uzņēmumos (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tiešajos investoros (reversais ieguldījums) (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Saistīto uzņēmumu starpā (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums ir rezidents (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav rezidents (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ja galvenais kontrolējošais mātesuzņēmums nav zināms (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Portfeļieguldījumi (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu akcijas (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Parāda vērtspapīri (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Īstermiņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Ilgtermiņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi (sec x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8”

Citi ieguldījumi (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

t. sk. Īstermiņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. Ilgtermiņa (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 


Top