EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O0747

Насоки (ЕС) 2022/747 на Европейската централна банка от 5 май 2022 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2022/23)

ECB/2022/23

OB L 137, 16.5.2022, p. 177–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/747/oj

16.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/177


НАСОКИ (ЕС) 2022/747 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 май 2022 година

за изменение на Насоки 2012/120/ЕС относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/23) (ЕЦБ/2022/23)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 3.3, 5.1,12.1 и 14.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В сложна световна финансова система с нарастващи трансгранични връзки важна роля играят дружествата, наречени дружества със специална цел (ДСЦ). Многонационалните предприятия (МНП) създават ДСЦ, за да насочват финансовите си инвестиции, да увеличават достъпа до множество финансови пазари и да организират материалните и нематериалните си активи в световен мащаб. ДСЦ придобиват все по-голямо значение за външната статистика, тъй като могат да бъдат под формата на финансови специализирани дружества, а напоследък и на нефинансови специализирани дружества, създадени от МНП, за да управляват правата върху интелектуалната собственост, научноизследователската и развойната дейност, търговията и други дейности като част от стратегия за максимизиране на финансите и печалбата в рамките на групата.

(2)

Статистическата информация за ДСЦ би позволила на Евросистемата да разбере по-добре ролята на тези лица в икономическата и финансовата система на еврозоната. По-специално статистическата информация за дейността на ДСЦ в държавите членки, чиято парична единица е еврото, с висока концентрация на ДСЦ, би позволила на Евросистемата да анализира и тълкува трансграничната взаимосвързаност от потоците и позициите на ДСЦ и да оцени свързаните с това финансови и икономически рискове за целите на анализа на финансовата стабилност. Въпреки че статистическата информация за ДСЦ като институционални единици вече се събира на национално равнище, тя не се отчита отделно на Европейската централна банка (ЕЦБ). Поради това статистическата информация за ДСЦ следва да се отчита от националните централни банки (НЦБ) на ЕЦБ на тримесечна база.

(3)

Статистическата информация, отнасяща се до ДСЦ, може да бъде събирана и/или съставяна от компетентните статистически органи, различни от НЦБ. Следователно за отчитането на тази информация на ЕЦБ може да е необходимо сътрудничество между НЦБ и тези компетентни органи.

(4)

ЕЦБ беше член на работната група за ДСЦ, създадена през 2016 г. от Комитета по статистика на платежния баланс на Международния валутен фонд (МВФ). Един от въпросите, разгледани от работната група, беше липсата на международно прието определение за ДСЦ, а в окончателния ѝ доклад беше представено предложение за такова определение (2). Това определение следва да бъде взето предвид при формулирането на изискванията, наложени на НЦБ във връзка с отчитането на статистическа информация за ДСЦ.

(5)

Поради това Насоки 2012/120/ЕС (ЕЦБ/2011/23) (3) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки 2012/120/ЕС (ЕЦБ/2011/23) се изменят, както следва:

1.

В член 1 се добавя следната точка 18:

„18)

„дружество със специална цел или ДСЦ“ означава формално регистрирано и/или учредено юридическо лице, което:

а)

е признато за институционална единица;

б)

не наема служители или наема не повече от петима служители;

в)

няма физическо присъствие или ако има, то е минимално;

г)

няма физическо производство в икономиката, в която е резидент („приемаща юрисдикция“), или ако има, то е минимално;

д)

се контролира пряко или непряко от нерезиденти в приемащата юрисдикция;

е)

създадено е с оглед на получаване на конкретни предимства, предоставяни от приемащата юрисдикция, с една или повече от следните цели: i) предоставяне на собственика (ците) достъп до капиталовите пазари или до сложни финансови услуги; ii) изолиране на собственика (ците) от финансови рискове; iii) намаляване на регулаторната и данъчната тежест; iv) запазване на поверителносттта на сделките и собственика (ците) им;

ж)

извършва сделки почти изцяло с нерезиденти в приемащата юрисдикция;

з)

има финансов баланс, голяма част от който се състои от трансгранични вземания и пасиви, освен в случай на лица, емитиращи търгуеми дългови ценни книжа, за които тази информация може да не е налична.“

2.

В член 2 се вмъква следният параграф 1б:

„1б.   НЦБ отчитат на ЕЦБ тримесечни данни за международните трансакции и позиции на резидентните ДСЦ, както е определено в таблица 10 от приложение II, в съответствие със сроковете, определени в член 3, параграф 2.“

3.

В член 6, параграф 3 уводният текст се заменя със следното:

„Когато обемът на данните за дадена статия в таблици 1—5 и 10 от приложение II е много малък или незначителен за статистиката на еврозоната и националната статистика или когато данните за тази статия не могат да бъдат събрани на разумна цена, НЦБ отчитат данни на базата на най-добрата оценка въз основа на надеждни статистически методологии, при условие че няма да се навреди на аналитичната стойност на статистическите данни. Освен това НЦБ отчитат данни на базата на най-добрата оценка за следните разбивки в таблици 1, 2, 4, 6 и 10 от приложение II:“

4.

Вмъква се следният член 8а:

„Член 8а

Първо предаване на данни за трансгранични сделки и наличности на резидентни ДСЦ, след като Насоки (ЕС) 2022/747 (ЕЦБ/2022/23) породят действие

След Насоки (ЕС) 2022/747 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2022/23) (*1) породят действие, първото предаване на данни, свързани с трансгранични сделки и наличности на резидентни ДСЦ, посочени в приложение II, таблица 10, се извършва през март 2023 г. по отношение на данните за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Тримесечните данни за периода от първото тримесечие на 2020 г. се предават не по-късно от септември 2023 г.

(*1)  Насоки (ЕС) 2022/747 на Европейската централна банка от 5 май 2022 г. за изменение на Насоки 2012/120/ЕС относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/23) (ОВ L 137, 16.5.2022 г., стр. 177).“"

5.

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 май 2022 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Комитет на МВФ по статистика на платежния баланс (BOPCOM), „Окончателен доклад на работната група относно дружествата със специална цел“, документ на BOPCOM 18/03, 2018 г. Достъпен на уебсайта на МВФ www.imf.org.

(3)  Насоки 2012/120/ЕС на Европейската централна банка от 9 декември 2011 г.относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/23) (ОВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Насоки 2012/120/ЕС (ЕЦБ/2011/23) се изменят, както следва:

1.

В приложение I се добавя следният раздел 6:

„6.   Тримесечни трансгранични трансакции и наличности на резидентни ДСЦ

Цел

Целта на тримесечните трансгранични трансакции и наличности на резидентни ДСЦ е да се разбере по-добре ролята на този вид единици в различните компоненти на сметките за външния сектор. Информацията, свързана с този вид единици, може да бъде отчетена като отделна статия, за да се разбере по-добре тяхната роля в икономическата и финансовата система на еврозоната.

Изисквания

НЦБ трябва да отчитат информация за тримесечните трансгранични трансакции и наличности на резидентните ДСЦ, както е посочено в приложение II, таблица 10.“;

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

Таблица 8 се заменя със следното:

„Таблица 8

Разбивки по сектори

Сектор 1

Сектор 2

Сектор 2d

Сектор 2r

Сектор x

Общо за икономиката

 

Централна банка

 

Други ПФИ

 

Депозитни институции без централната банка Фондове на паричния пазар

 

ФПП

 

Държавно управление

 

Други сектори

Общо за икономиката

 

Централна банка

 

Други ПФИ

 

Депозитни институции без централната банка Фондове на паричния пазар

 

ФПП

 

Държавно управление

 

Други сектори

 

Инвестиционни фондове, различни от ФПП

 

Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове

 

Други финансови институции

 

Нефинансови предприятия

 

Домакинства и НТООД

Общо за икономиката

 

Централна банка

 

Други ПФИ

 

Държавно управление

 

Други сектори

 

в т.ч.:

 

Инвестиционни фондове, различни от ФПП

 

Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове

 

Други финансови институции

 

Нефинансови предприятия

Общо за икономиката

 

Централна банка

 

Други ПФИ

 

Държавно управление

 

Други сектори

Общо за икономиката

 

Финансови предприятия

 

Други сектори, различни от финансовите предприятия“

б)

Добавя се следната таблица 10:

„Таблица 10

Тримесечни трансгранични трансакции и наличности на резидентни ДСЦ

 

 

Подгрупа, която може да бъде публикувана

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Текуща сметка

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Стоки

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Нетен износ на стоки за препродажба

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Услуги

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

от които Транспорт

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Финансови услуги

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Плащания за използване на интелектуална собственост, които не са включени другаде

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Други бизнес услуги

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Първичен доход

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Инвестиционен доход (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Преки инвестиции (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Дивиденти и отчисления (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

В предприятия с преки инвестиции (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пряк инвеститор (обратно инвестиране) (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между други свързани предприятия (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реинвестирана печалба (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Дългови инструменти (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

В предприятия с преки инвестиции (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пряк инвеститор (обратно инвестиране) (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между други свързани предприятия (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфейлни инвестиции (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Дивиденти (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реинвестирана печалба (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихва върху дългови ценни книжа (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Други инвестиции (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Лихва (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Вторичен доход

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Капиталова сметка

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

в т.ч. Брутни придобивания/разпореждания с непроизведени нефинансови активи

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Финансова сметка (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Преки инвестиции (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

В предприятия с преки инвестиции (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

При пряк инвеститор (обратно инвестиране) (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Между други свързани предприятия (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е резидент (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е нерезидент (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е неизвестно (сектор x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Собствен капитал, без реинвестиране на печалба (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предприятия с преки инвестиции (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При пряк инвеститор (обратно инвестиране) (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между други свързани предприятия (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е резидент (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е нерезидент (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е неизвестно (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реинвестиране на печалба (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дългови инструменти (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

В предприятия с преки инвестиции (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

При пряк инвеститор (обратно инвестиране) (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Между други свързани предприятия (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е резидент (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е нерезидент (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ако крайното контролиращо предприятие майка е неизвестно (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Портфейлни инвестиции (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Собствен капитал и акции в инвестиционни фондове (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Дългови ценни книжа (сектор x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Краткосрочни (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Дългосрочни (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица (сектор x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8“

Други инвестиции (сектор x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

в т.ч. Краткосрочни (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Дългосрочни (сектор x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 


Top