2022 5 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/177


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2022/747

2022 m. gegužės 5 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės 2012/120/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/23) (ECB/2022/23)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

sudėtingoje globalioje finansų sistemoje, kurioje vis daugėja tarpvalstybinių ryšių, svarbų vaidmenį vaidina vadinamieji specialiosios paskirties subjektai (SPS). Daugiašalės įmonės steigia SPS, siekdamos nukreipti savo finansines investicijas, didinti galimybes patekti į įvairias finansų rinkas ir visame pasaulyje tvarkyti savo materialųjį ir nematerialųjį turtą. SPS tampa vis aktualesnės išorės statistikoje, nes tai gali būti finansų specializuoti subjektai arba, pastaruoju metu, ne finansų specializuoti subjektai, kuriuos daugiašalės įmonės įsteigia intelektinės nuosavybės teisėms, moksliniams tyrimams ir plėtrai, prekybai ir kitai veiklai valdyti pagal visos grupės finansų ir pelno didinimo strategiją;

(2)

statistinė informacija apie SPS leistų Eurosistemai geriau suprasti šių subjektų vaidmenį euro zonos ekonomikos ir finansų sistemoje. Visų pirma statistinė informacija apie SPS veiklą valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro ir kuriose yra didelė SPS koncentracija, leistų Eurosistemai analizuoti ir aiškinti tarpvalstybines sąsajas su SPS srautais ir pozicijomis bei įvertinti susijusią finansinę ir ekonominę riziką finansinio stabilumo analizės tikslais. Statistinė informacija apie SPS, kaip institucinius vienetus, jau yra renkama nacionaliniu lygmeniu, tačiau atskirai ji nėra teikiama Europos Centriniam Bankui (ECB). Todėl nacionaliniai centriniai bankai (NCB) kas ketvirtį ECB turėtų teikti statistinę informaciją apie SPS;

(3)

su SPS susijusią statistinę informaciją gali rinkti ir (arba) rengti kompetentingos statistikos institucijos, išskyrus NCB. Todėl teikiant tą informaciją ECB gali prireikti NCB ir tokių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo;

(4)

ECB buvo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Mokėjimų balanso statistikos komiteto 2016 m. įsteigtos SPS darbo grupės narys. Vienas iš darbo grupės nagrinėtų klausimų buvo tai, kad nėra tarptautiniu mastu sutartos SPS apibrėžties, ir šios darbo grupės galutinėje ataskaitoje tokia apibrėžtis buvo pasiūlyta (2). Nustatant NCB taikytinus reikalavimus dėl statistinės informacijos apie SPS teikimo, į šią apibrėžtį reikėtų atsižvelgti;

(5)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires 2012/120/ES (ECB/2011/23) (3),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės 2012/120/ES (ECB/2011/23) iš dalies keičiamos taip:

1.

1 straipsnyje pridedamas šis 18 punktas:

„18)

specialiosios paskirties subjektas arba SPS – oficialiai įregistruotas ir (arba) įsteigtas juridinis subjektas:

a)

kuris pripažįstamas instituciniu vienetu;

b)

jame nėra įdarbinta nei vieno arba įdarbinta ne daugiau penkių darbuotojų;

c)

jo fiziškai nėra arba jo fizinis buvimas yra minimalus;

d)

jis neužsiima fizine gamyba ekonomikoje, kurios rezidentas jis yra (priimančioji šalis) arba tokia gamyba yra minimali;

e)

jį tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja priimančiosios šalies nerezidentas;

f)

jis buvo įsteigtas siekiant gauti konkrečios naudos priimančiojoje šalyje, siekiant vieno ar kelių iš šių tikslų: i) suteikti savininkui (-ams) galimybę naudotis kapitalo rinkomis arba sudėtingomis finansinėmis paslaugomis; ii) atriboti savininką (-us) nuo finansinės rizikos; iii) sumažinti reguliavimo ir mokesčių naštą; iv) apsaugoti jo sandorių ir savininko (-ų) konfidencialumą;

g)

beveik visus sandorius sudaro su priimančiosios šalies nerezidentais;

h)

didžiąją dalį jo finansinio balanso sudaro tarpvalstybiniai reikalavimai ir įsipareigojimai, išskyrus subjektus, išleidžiančius antrinę rinką turinčius skolos vertybinius popierius, kai šios informacijos gali nebūti.“;

2.

2 straipsnyje įterpiama ši 1b dalis:

„1b.   NCB teikia ECB ketvirčio duomenis apie rezidentų SPS tarptautinius sandorius ir pozicijas, kaip apibrėžta II priedo 10 lentelėje, laikydamiesi 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų terminų.“;

3.

6 straipsnio 3 dalies įvadinis tekstas pakeičiamas taip:

„Jei duomenys II priedo 1–5 ir 10 lentelių straipsniui yra nereikšmingi arba mažareikšmiai euro zonos ir nacionalinei statistikai, arba duomenys šiam straipsniui negali būti surinkti pagrįstomis sąnaudomis, NCB, remdamiesi geriausiais vertinimais, teikia duomenis, pagrįstus patikima statistikos metodika, jeigu dėl to nesumažėja statistikos analitinė vertė. Be to, NCB remdamiesi geriausiais vertinimais, teikia duomenis šiems II priedo 1, 2, 4, 6 ir 10 lentelių paskirstymams:“;

4.

įterpiamas šis 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Pirmasis duomenų apie rezidentų SPS tarpvalstybinius sandorius ir likučius perdavimas įsigaliojus Gairėms (ES) 2022/747 (ECB/2022/23)

Įsigaliojus Europos Centrinio Banko gairėms (ES) 2022/747 (ECB/2022/23) (*1), II priedo 10 lentelėje nurodyti duomenys apie rezidentų SPS tarpvalstybinius sandorius ir likučius pirmą kartą perduodami 2023 m. kovo mėn., kiek tai susiję su 2022 m. ketvirtojo ketvirčio duomenimis.

Ketvirčio duomenys už laikotarpį nuo 2020 m. pirmojo ketvirčio perduodami ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo mėn.

(*1)  2022 m. gegužės 5 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/747, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės 2012/120/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/23) (ECB/2022/23) (OL L 137, 2022 5 16, p. 177).“;"

5.

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2022 m. gegužės 5 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  TVF Mokėjimų balanso statistikos komitetas (Committee on Balance of Payment Statistics, BOPCOM), Specialiosios paskirties subjektų darbo grupės galutinė ataskaita, 2018 m. BOPCOM dokumentas 18/03. Paskelbta TVF svetainėje www.imf.org.

(3)  2011 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinio Banko gairės 2012/120/ES dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2011/23) (OL L 65, 2012 3 3, p. 1).


PRIEDAS

Gairių 2012/120/ES (ECB/2011/23) I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas papildomas tokiu 6 skirsniu:

„6.   Rezidentų SPS ketvirčio tarpvalstybiniai sandoriai ir likučiai

T i k s l a s

Rezidentų SPS ketvirčio tarpvalstybinių sandorių ir likučių tikslas – padėti geriau suprasti vaidmenį, kurį šio tipo vienetai atlieka skirtinguose išorės sektoriaus statistikos komponentuose. Informacija apie šio tipo vienetus gali būti teikiama siekiant geriau suprasti jų vaidmenį euro zonos ekonomikos ir finansų sistemoje.

R e i k a l a v i m a i

NCB privalo teikti informaciją apie rezidentų SPS ketvirčio tarpvalstybinius sandorius ir likučius, kaip nurodyta II priedo 10 lentelėje.“;

2.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

8 lentelė pakeičiama taip:

„8 lentelė

Sektorių paskirstymas

Sek 1

Sek 2

Sek 2d

Sek 2r

Sek x

Visa ekonomika

 

Centrinis bankas

 

Kitos PFI

 

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką

 

PFĮ

 

Valdžios sektorius

 

Kiti sektoriai

Visa ekonomika

 

Centrinis bankas

 

Kitos PFI

 

Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką

 

PFĮ

 

Valdžios sektorius

 

Kiti sektoriai

 

Ne PRF investiciniai fondai

 

Draudimo bendrovės ir pensijų fondai

 

Kitos finansų įstaigos

 

Ne finansų bendrovės

 

Namų ūkiai ir NŪPTNI

Visa ekonomika

 

Centrinis bankas

 

Kitos PFI

 

Valdžios sektorius

 

Kiti sektoriai

 

iš jų:

 

Ne PRF investiciniai fondai

 

Draudimo bendrovės ir pensijų fondai

 

Kitos finansų įstaigos

 

Ne finansų bendrovės

Visa ekonomika

 

Centrinis bankas

 

Kitos PFI

 

Valdžios sektorius

 

Kiti sektoriai

Visa ekonomika

 

Finansų bendrovės

 

Kiti sektoriai, išskyrus finansų bendroves“

b)

pridedama ši 10 lentelė:

„10 lentelė

Rezidentų SPS ketvirčio tarpvalstybiniai sandoriai ir likučiai

 

 

Skelbtinas pogrupis

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Einamoji sąskaita

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Prekės

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Grynasis perparduotų prekių eksportas

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Paslaugos

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Transportas

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Finansinės paslaugos

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Kitos verslo paslaugos

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Pirminės pajamos

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Investicijų pajamos (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendai ir išėmimas (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiesioginių investicijų įmonėse (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarp susietų įmonių (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvesticijos (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Skolos priemonės (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Tiesioginių investicijų įmonėse (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarp susietų įmonių (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfelinės investicijos (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendai (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvesticijos (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybinių popierių palūkanos (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kitos investicijos (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Palūkanos (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Antrinės pajamos

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kapitalo sąskaita

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Iš jų: Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas/perleidimas (bendrąja verte)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Finansinė sąskaita (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiesioginės investicijos (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos/vienetai (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiesioginių investicijų įmonėse (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos) (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tarp susietų įmonių (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra rezidentė (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nerezidentė (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nežinoma (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės, išskyrus pajamų reinvesticijas

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginių investicijų įmonėse (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarp susietų įmonių (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra rezidentė (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nerezidentė (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nežinoma (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamų reinvesticijos (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos priemonės (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Tiesioginių investicijų įmonėse (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tiesioginio investuotojo įmonėje (priešpriešinės investicijos) (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Tarp susietų įmonių (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra rezidentė (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nerezidentė (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

jei galutinė kontroliuojanti patronuojančioji įmonė yra nežinoma (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Portfelinės investicijos (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai ir investicinių fondų akcijos (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Skolos vertybiniai popieriai (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Trumpalaikiai (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Ilgalaikiai (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Išvestinės finansinės priemonės (išskyrus atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai (sek x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8“

Kitos investicijos (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Iš jų: Trumpalaikės (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: Ilgalaikės (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8