16.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/177


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/747

ze dne 5. května 2022,

kterými se mění obecné zásady 2012/120/EU o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/23) (ECB/2022/23)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na článek 4 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve složitém globálním finančním systému s rostoucími přeshraničními vazbami hrají důležitou úlohu subjekty známé jako jednotky pro speciální účel. Nadnárodní společnosti zřizují jednotky pro speciální účel, aby směrovaly své finanční investice, zlepšily přístup na více finančních trhů a organizovaly svá hmotná a nehmotná aktiva v celosvětovém měřítku. V externí statistice nabyly jednotky pro speciální účel na významu, neboť mohou mít podobu finančních specializovaných subjektů nebo v poslední době také nefinančních specializovaných subjektů, které nadnárodní společnosti zřizují za účelem správy práv duševního vlastnictví, výzkumu a vývoje, obchodu a jiných činností v rámci finanční strategie a strategie pro maximalizaci zisku v rámci celé skupiny.

(2)

Statistické informace týkající se jednotek pro speciální účel by Eurosystému umožnily lépe pochopit úlohu těchto subjektů v hospodářském a finančním systému eurozóny. Zejména statistické informace o činnosti jednotek pro speciální účel v členských státech, jejichž měnou je euro, s vysokou koncentrací jednotek pro speciální účel by Eurosystému umožnily analyzovat a interpretovat přeshraniční propojenost na základě toků a pozic jednotek pro speciální účel a posoudit související finanční a hospodářská rizika pro účely analýzy finanční stability. Ačkoli se však statistické informace o jednotkách pro speciální účel jakožto institucionálních jednotkách již shromažďují na vnitrostátní úrovni, nevykazují se samostatně Evropské centrální bance (ECB). Statistické informace o jednotkách pro speciální účel by proto měly národní centrální banky ECB vykazovat čtvrtletně.

(3)

Statistické informace týkající se jednotek pro speciální účel mohou shromažďovat a/nebo sestavovat příslušné statistické orgány jiné než národní centrální banky. Vykazování těchto informací ECB proto může vyžadovat spolupráci mezi národními centrálními bankami a těmito příslušnými orgány.

(4)

ECB byla členem pracovní skupiny pro jednotky pro speciální účel, kterou v roce 2016 zřídil výbor Mezinárodního měnového fondu (MMF) pro statistiku platební bilance. Jednou z otázek, jimiž se pracovní skupina zabývala, byla neexistence mezinárodně dohodnuté definice jednotek pro speciální účel a návrh této definice byl uveden v závěrečné zprávě této skupiny (2). Požadavky kladené na národní centrální banky, pokud jde o vykazování statistických informací o jednotkách pro speciální účel, by proto měly tuto definici zohlednit.

(5)

Obecné zásady 2012/120/EU (ECB/2011/23) (3) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady 2012/120/EU (ECB/2011/23) se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nový bod 18, který zní:

„18)

„jednotkou pro speciální účel“ se rozumí formálně registrovaný a/nebo zapsaný právní subjekt, který:

a)

je uznán jako institucionální jednotka;

b)

nemá žádné zaměstnance nebo zaměstnává nejvýše pět zaměstnanců;

c)

nemá žádnou nebo jen minimální fyzickou přítomnost;

d)

nemá žádnou nebo jen minimální fyzickou produkci v hospodářství, kde je rezidentem (dále jen „hostitelská jurisdikce“);

e)

je přímo nebo nepřímo ovládán nerezidenty hostitelské jurisdikce;

f)

byl zřízen za účelem získání zvláštních výhod poskytovaných hostitelskou jurisdikcí s jedním nebo více z těchto cílů: i) poskytnout svému vlastníkovi (vlastníkům) přístup na kapitálové trhy nebo k sofistikovaným finančním službám; ii) izolovat vlastníka (vlastníky) od finančních rizik; iii) snížit regulační a daňovou zátěž; iv) zajistit důvěrnost svých transakcí a vlastníka (vlastníků);

g)

uzavírá transakce téměř výhradně s nerezidenty hostitelské jurisdikce;

h)

má finanční rozvahu, z níž velkou část tvoří přeshraniční pohledávky a závazky, s výjimkou subjektů vydávajících obchodovatelné dluhové cenné papíry, u nichž tato informace nemusí být k dispozici.“;

2.

V článku 2 se vkládá nový odstavec 1b, který zní:

„1b.   Národní centrální banky ECB vykazují čtvrtletní údaje o mezinárodních transakcích a pozicích rezidentských jednotek pro speciální účel ve smyslu tabulky 10 v příloze II a ve lhůtách stanovených v čl. 3 odst. 2.“;

3.

V čl. 6 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Pokud jsou údaje za určitou položku v tabulkách 1 až 5 a 10 přílohy II co do velikosti zanedbatelné či nepodstatné pro statistiku eurozóny a národní statistiku, nebo jejich shromažďování by vyžadovalo nepřiměřené náklady, národní centrální banky vykazují údaje na základě nejlepších odhadů založených na spolehlivé statistické metodice za podmínky, že tím nebude narušena analytická hodnota statistiky. Národní centrální banky navíc vykazují údaje na základě nejlepších odhadů pro následující členění v tabulkách 1, 2, 4, 6 a 10 přílohy II:“;

4.

Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

První přenos údajů týkajících se přeshraničních transakcí a stavů rezidentských jednotek pro speciální účel po nabytí účinnosti obecných zásad (EU) 2022/747 (ECB/2022/23)

Po nabytí účinnosti obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2022/747 (ECB/2022/23) (*1) se první přenos údajů týkajících se přeshraničních transakcí a stavů rezidentských jednotek pro speciální účel uvedených v tabulce 10 přílohy II uskuteční v březnu 2023 a bude se týkat údajů za čtvrté čtvrtletí 2022.

Čtvrtletní údaje za období od prvního čtvrtletí roku 2020 se předávají nejpozději v září 2023.

(*1)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2022/747 ze dne 5. května 2022, kterými se mění obecné zásady 2012/120/EU o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/23) (ECB/2022/23) (Úř. věst. L 137, 16.5.2022, s. 177).“;"

5.

Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. května 2022.

Za Radu guvernérů ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Výbor MMF pro statistiku platební bilance (BOPCOM), „Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities“, dokument BOPCOM 18/03, 2018. K dispozici na internetových stránkách MMF www.imf.org.

(3)  Obecné zásady Evropské centrální banky 2012/120/EU ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/23) (Úř. věst. L 65, 3.3.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II obecných zásad 2012/120/EU (ECB/2011/23) se mění takto:

1.

V příloze I se doplňuje nový oddíl 6, který zní:

„6.   Čtvrtletní přeshraniční transakce a stavy rezidentských jednotek pro speciální účel

Cíl

Cílem čtvrtletních přeshraničních transakcí a stavů rezidentských jednotek pro speciální účel je lépe pochopit úlohu tohoto typu jednotek v různých složkách účtů vnějšího sektoru. Informace týkající se tohoto typu jednotek mohou být vykazovány jako samostatná položka, aby bylo možné lépe pochopit jejich úlohu v hospodářském a finančním systému eurozóny.

Požadavky

Národní centrální banky jsou povinny vykazovat informace o čtvrtletních přeshraničních transakcích a stavech rezidentských jednotek pro speciální účel, jak je uvedeno v tabulce 10 přílohy II.“;

2.

Příloha II se mění takto:

a)

Tabulka 8 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 8

Sektorové členění

Sektor 1

Sektor 2

Sec 2d

Sec 2r

Sec x

Hospodářství celkem

 

Centrální banka

 

Ostatní měnové finanční instituce

 

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky

 

Fondy peněžního trhu

 

Vládní instituce

 

Ostatní sektory

Hospodářství celkem

 

Centrální banka

 

Ostatní měnové finanční instituce

 

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky

 

Fondy peněžního trhu

 

Vládní instituce

 

Ostatní sektory

 

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

 

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

 

Ostatní finanční instituce

 

Nefinanční podniky

 

Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Hospodářství celkem

 

Centrální banka

 

Ostatní měnové finanční instituce

 

Vládní instituce

 

Ostatní sektory

 

Z toho:

 

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

 

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

 

Ostatní finanční instituce

 

Nefinanční podniky

Hospodářství celkem

 

Centrální banka

 

Ostatní měnové finanční instituce

 

Vládní instituce

 

Ostatní sektory

Hospodářství celkem

 

Finanční instituce

 

Sektory jiné než finanční instituce“

b)

doplňuje se nová tabulka 10:

„Tabulka 10

Čtvrtletní přeshraniční transakce a stavy rezidentských jednotek pro speciální účel

 

 

Zveřejnitelný podsoubor

Čtvrtletní platební bilance

QIIP Čtvrtletní investiční pozice vůči zahraničí

Čtvrtletní platební bilance

Čtvrtletní investiční pozice vůči zahraničí

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Běžný účet

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Zboží

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Služby

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Doprava

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Finanční služby

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Poplatky za využívání duševního vlastnictví j.n.

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Ostatní podnikatelské služby

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Prvotní důchody

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Důchody z investic (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Přímé investice (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendy a čerpání (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

V podnicích přímé investice (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sesterskými podniky (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestovaný zisk (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dluhové nástroje (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

V podnicích přímé investice (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sesterskými podniky (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfoliové investice (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividendy (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestovaný zisk (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroky z dluhových cenných papírů (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Ostatní investice (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Úroky (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Druhotné důchody

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kapitálový účet

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

z toho Hrubé pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Finanční účet (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Přímé investice (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

V podnicích přímé investice (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice) (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sesterskými podniky (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik rezidentem (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik nerezidentem (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

není-li nejvyšší ovládající mateřský podnik znám (sec x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Účasti jiné než reinvestice zisku (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podnicích přímé investice (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice) (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sesterskými podniky (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik rezidentem (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik nerezidentem (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není-li nejvyšší ovládající mateřský podnik znám (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestice zisku (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové nástroje (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

V podnicích přímé investice (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice) (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Mezi sesterskými podniky (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik rezidentem (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

je-li nejvyšší ovládající mateřský podnik nerezidentem (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

není-li nejvyšší ovládající mateřský podnik znám (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Portfoliové investice (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Účasti a akcie investičních fondů (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Dluhové cenné papíry (sec x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Krátkodobé (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Dlouhodobé (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (sec x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8

Ostatní investice (sec x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

z toho Krátkodobé (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

z toho Dlouhodobé (sec x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8“