16.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/177


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/747

av den 5 maj 2022

om ändring av riktlinje 2012/120/EU om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/23) (ECB/2022/23)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 och 14.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I ett komplext globalt finansiellt system med allt fler kopplingar över nationsgränser spelar enheter som kallas specialföretag (SPE) en viktig roll. Multinationella företag etablerar specialföretag för att kanalisera finansiella investeringar, öka tillgången till flera finansiella marknader och hantera sina materiella och immateriella tillgångar globalt. Specialföretag har blivit allt mer relevanta för extern statistik eftersom de kan ta formen av finansiella specialiserade enheter eller, på senare tid, även icke-finansiella specialiserade enheter som multinationella företag inrättar för att förvalta immateriella rättigheter, forskning och utveckling, handel och annan verksamhet som en del av en koncernövergripande strategi för att maximera finansiella aspekter och vinster.

(2)

De statistiska uppgifterna om specialföretag skulle göra det möjligt för Eurosystemet att få en bättre förståelse av vilken roll dessa enheter har för euroområdets ekonomiska och finansiella system. Framför allt skulle de statistiska uppgifterna om verksamheten i specialföretag i medlemsstater som har euron som valuta med en hög koncentration av specialföretag göra det möjligt för Eurosystemet att analysera och tolka gränsöverskridande kopplingar utifrån SPE-företags flöden och positioner och bedöma de finansiella och ekonomiska risker som utgår från dessa i samband med den finansiella stabilitetsanalysen. Även om de statistiska uppgifterna om specialföretag, som institutionella enheter, redan samlas in på nationell nivå, rapporteras de inte separat till Europeiska centralbanken (ECB). De nationella centralbankerna bör därför rapportera de statistiska uppgifterna om specialföretag till ECB kvartalsvis.

(3)

De statistiska uppgifterna om specialföretag får samlas in och/eller sammanställas av andra behöriga statistikmyndigheter än de nationella centralbankerna. Därför kan rapporteringen av denna information till ECB kräva samarbete mellan de nationella centralbankerna och sådana behöriga myndigheter.

(4)

ECB var medlem i den arbetsgrupp för specialföretag som inrättades 2016 av Internationella valutafondens (IMF) kommitté för betalningsbalansstatistik. En av de frågor som arbetsgruppen diskuterade var avsaknaden av en internationellt erkänd definition av specialföretag (SPE), och ett förslag till en sådan definition fanns med i arbetsgruppens slutrapport (2). De krav som ställs på de nationella centralbankerna när det gäller rapportering av statistiska uppgifter om specialföretag bör därför utgå från denna definition.

(5)

Riktlinje 2012/120/EU (ECB/2011/23) (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje 2012/120/EU (ECB/2011/23) ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 18:

”18.

specialföretag eller SPE: en formellt registrerad enhet och/eller juridisk person som

a)

erkänns som en institutionell enhet,

b)

har inga, eller högst fem, anställda,

c)

inte har någon, eller endast minimal, fysisk närvaro,

d)

inte har någon, eller minimal, fysisk produktion i den ekonomi där det har sin hemvist (värdjurisdiktion),

e)

direkt eller indirekt kontrolleras av personer som inte har sin hemvist i värdjurisdiktionen,

f)

har inrättats för att erhålla särskilda förmåner från värdjurisdiktionen med ett eller flera av följande syften: i) bevilja sina ägare tillgång till kapitalmarknader eller sofistikerade finansiella tjänster, ii) isolera ägare från finansiella risker, iii) minska reglerings- och skattebördan, iv) säkerställa sekretessen för sina transaktioner och ägare,

g)

ingår transaktioner nästan uteslutande med personer som inte har sin hemvist i värdjurisdiktionen,

h)

har en balansräkning som till stor del består av gränsöverskridande fordringar och skulder, utom när det gäller enheter som emitterar omsättningsbara skuldinstrument där denna information eventuellt inte är tillgänglig.”

2.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till som punkt 1b:

”1b.   De nationella centralbankerna ska rapportera kvartalsvisa uppgifter om de inhemska SPE-företagens internationella transaktioner och positioner till ECB enligt tabell 10 i bilaga II och i enlighet med de tidsfrister som anges i artikel 3.2.”

3.

I artikel 6.3 ska inledningen ersättas med följande:

”Om uppgifterna för en post i tabellerna 1–5 och 10 i bilaga II är av försumbar eller obetydlig storlek för statistik för euroområdet och nationell statistik eller om uppgifterna för denna post inte kan samlas in till rimlig kostnad, ska de nationella centralbankerna rapportera uppgifterna utifrån bästa möjliga skattningar, baserade på sunda statistiska metoder förutsatt att detta inte inverkar negativt på statistikens analytiska värde. Dessutom ska de nationella centralbankerna rapportera uppgifter utifrån bästa skattning för följande uppdelningar i tabellerna 1, 2, 4, 6 och 10 i bilaga II:”

4.

Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Första överföringen av uppgifter som avser gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag (SPE) efter det att riktlinje (EU) 2022/747 (ECB/2022/23) får verkan

Efter det att Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/747 (ECB/2022/23) (*1) fått verkan ska den första överföringen av uppgifter om gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag enligt tabell 10 i bilaga II äga rum i mars 2023 med avseende på uppgifter för fjärde kvartalet 2022.

Kvartalsvisa uppgifter för perioden från och med första kvartalet 2020 ska överföras senast i september 2023.

(*1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2022/747 av den 5 maj 2022 om ändring av riktlinje 2012/120/EU om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/23) (ECB/2022/23) (EUT L 137, 16.5.2022, s. 177).”"

5.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 maj 2022.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  IMF Committee on Balance of Payment Statistics (BOPCOM), Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities, BOPCOM Paper 18/03, 2018. Finns på IMF:s webbplats www.imf.org.

(3)  Europeiska centralbankens riktlinje 2012/120/EU av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2011/23) (EUT L 65, 3.3.2012, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I och II till riktlinje 2012/120/EU (ECB/2011/23) ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande avsnitt 6 läggas till:

”6.   Kvartalsvisa gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag

Syfte

Syftet med kvartalsvisa gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag är att bättre förstå vilken roll denna typ av enheter spelar för de olika komponenterna i räkenskaperna över den externa sektorn. Information om denna typ av enhet kan rapporteras som en separat post för att möjliggöra en bättre förståelse av vilken roll enheterna har för euroområdets ekonomiska och finansiella system.

Krav

De nationella centralbankerna ska rapportera information om kvartalsvisa gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag enligt tabell 10 i bilaga II.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 8 ska ersättas med följande:

”Tabell 8

Sektoruppdelning

Sektor 1

Sektor 2

Sektor 2d

Sektor 2r

Sektor x

Totala ekonomin

 

Centralbanken

 

Övriga MFI

 

Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken

 

Penningmarknadsfonder

 

Offentlig sektor

 

Övriga sektorer

Totala ekonomin

 

Centralbanken

 

Övriga MFI

 

Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken

 

Penningmarknadsfonder

 

Offentlig sektor

 

Övriga sektorer

 

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder

 

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

 

Andra finansinstitut

 

Icke-finansiella företag

 

Hushåll och hushållens ideella organisationer

Totala ekonomin

 

Centralbanken

 

Övriga MFI

 

Offentlig sektor

 

Övriga sektorer

 

varav:

 

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder

 

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

 

Andra finansinstitut

 

Icke-finansiella företag

Totala ekonomin

 

Centralbanken

 

Övriga MFI

 

Offentlig sektor

 

Övriga sektorer

Totala ekonomin

 

Finansiella företag

 

Andra sektorer än finansiella företag”

b)

Följande tabell 10 ska läggas till:

”Tabell 10

Kvartalsvisa gränsöverskridande transaktioner och stockar för inhemska specialföretag

 

 

Delmängd för publicering

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Bytesbalansen

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Varor

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Nettoexport av varor inom ramen för varuförmedling

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Tjänster

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Transport

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Finansiella tjänster

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Andra affärstjänster

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Primära inkomster

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Kapitalavkastning (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Direktinvesteringar (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Utdelningar och uttag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

I direktinvesteringsföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering) (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan partnerföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återinvesterade vinstmedel (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Skuldinstrument (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

I direktinvesteringsföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering) (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan partnerföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portföljinvesteringar (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Utdelningar (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återinvesterade vinstmedel (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränta skuldinstrument (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga investeringar (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Ränta (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Sekundära inkomster

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kapitalbalans

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Övriga världen Förvärv/avyttring av icke-producerade, icke-finansiella tillgångar, brutto

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Finansiell balans (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Direktinvesteringar (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

I direktinvesteringsföretag (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering) (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Mellan partnerföretag (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är inhemskt (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget inte är inhemskt (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är okänt (sektor x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesteringsföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering) (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan partnerföretag (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är inhemskt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget inte är inhemskt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är okänt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återinvestering av vinstmedel (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

I direktinvesteringsföretag (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

I direktinvesterare (omvänd investering) (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Mellan partnerföretag (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är inhemskt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget inte är inhemskt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

om det överordnade moderbolaget är okänt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Portföljinvesteringar (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Ägarandelar och aktier i investeringsfonder (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Skuldinstrument (sektor x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Kortfristiga (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Långfristiga (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Finansiella derivat (som inte utgör reserver) och personaloptioner (sektor x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8”

Övriga investeringar (sektor x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Övriga världen Kortfristig (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Övriga världen Långsiktigt (sektor x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8