EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1261 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do alternatywnej metody przetwarzania niektórych tłuszczów wytopionych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1261

z dnia 12 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do alternatywnej metody przetwarzania niektórych tłuszczów wytopionych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (1), w szczególności jego art. 20 ust. 11 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (2) ustanowiono przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w tym procedury przyjęcia alternatywnej metody przetwarzania.

(2)

Na wniosek właściwego organu Finlandii o dopuszczenie alternatywnej metody stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, o której mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową w sprawie wykorzystania stałej wielostopniowej hydrorafinacji katalitycznej do przetwarzania wytopionych tłuszczów zwierzęcych (kategoria 1) (3). Ta metoda może być stosowana do produkcji odnawialnego oleju napędowego, odnawialnego paliwa do silników odrzutowych, odnawialnego propanu i odnawialnej benzyny. Metoda ta została oceniona przez EFSA jako bezpieczna alternatywna metoda przetwarzania tłuszczów wytopionych kategorii 1, a jej produkty mogą być uznane za punkt końcowy łańcucha produkcyjnego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(4)

Produkty pochodne otrzymane w wyniku przetwarzania materiałów kategorii 1 i 2 muszą być trwale oznakowane w celu zapewnienia identyfikowalności i zapobiegania ich wprowadzeniu do łańcucha żywnościowego i paszowego. W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 określono wymogi dotyczące znakowania tych produktów pochodnych. Zgodnie z załącznikiem VIII rozdział V pkt 3 lit. e) do tego rozporządzenia znakowanie nie jest wymagane dla paliw odnawialnych, o których mowa w załączniku IV rozdział IV sekcja 2 pkt J do tego rozporządzenia.

(5)

Ponieważ wielostopniowa hydrorafinacja katalityczna do przetwarzania wytopionych tłuszczów zwierzęcych (kategoria 1) zmniejsza ryzyko dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego równie skutecznie jak metoda określona w załączniku IV rozdział IV sekcja 2 pkt J do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, powinna ona również zostać wyłączona z wymogów dotyczących znakowania poprzez dodanie odniesienia do tej metody w załączniku VIII rozdział V pkt 3 lit. e) do tego rozporządzenia.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 dodaje się pkt k) w brzmieniu:

„k)

odnawialny olej napędowy, odnawialne paliwo do silników odrzutowych, odnawialny propan i odnawialna benzyna, spełniające szczegółowe wymogi dotyczące produktów wielostopniowej hydrorafinacji katalitycznej do produkcji paliw odnawialnych określone w załączniku IV rozdział IV sekcja 3 pkt 2 lit. f).”.

Artykuł 2

W załącznikach IV i VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2015; 13(11):4307.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach IV i VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IV rozdział IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 1 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

paliwa odnawialne wytworzone z tłuszczów wytopionych, uzyskanych z materiałów kategorii 1 i 2, zgodnie z pkt J i L.”;

b)

w sekcji 2 dodaje się pkt L w brzmieniu:

„L.   Wielostopniowa hydrorafinacja katalityczna do produkcji paliw odnawialnych

1.   Materiały wyjściowe

W tym procesie można stosować następujące materiały:

a)

tłuszcze wytopione uzyskane z materiału kategorii 1, które zostały przetworzone metodą przetwarzania nr 1 (sterylizacja ciśnieniowa);

b)

tłuszcze wytopione i olej z ryb, które są zgodne z pkt J ust. 1 lit. a) niniejszej sekcji.

2.   Metoda przetwarzania

a)

Dany tłuszcz wytopiony należy poddać wstępnej obróbce, która polega co najmniej na bieleniu materiału wyjściowego, w tym tłuszczów wytopionych, kwasem w obecności gliny bielącej, a następnie usunięciu zużytej gliny bielącej i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń przez filtrację;

Przed dokonaniem takiej obróbki tłuszcz wytopiony można odśluzować kwasem lub roztworem sody kaustycznej, aby usunąć zanieczyszczenia z tłuszczu wytopionego poprzez wytworzenie śluzów, a następnie ich oddzielenie przez odwirowanie.

b)

Wstępnie obrobione materiały należy poddać procesowi hydrorafinacji, który składa się z etapu hydrorafinacji katalitycznej i etapu odpędzania, po którym następuje etap izomeryzacji.

Materiały te należy poddać ciśnieniu co najmniej 30 barów w temperaturze co najmniej 265 °C przez co najmniej 20 minut.”;

c)

w sekcji 3 pkt 2 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

wielostopniową hydrorafinację katalityczną do produkcji paliw odnawialnych – mogą być:

(i)

w przypadku odnawialnego oleju napędowego, odnawialnego paliwa do silników odrzutowych, odnawialnego propanu i odnawialnej benzyny powstałych w tym procesie – stosowane jako paliwo bez ograniczeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu (punkt końcowy);

(ii)

w przypadku szlamu pohydratacyjnego i zużytej gliny bielącej z procesu wstępnej obróbki, o którym mowa w sekcji 2 pkt L ust. 2 lit. a):

usuwane zgodnie z art. 12 lit. a) lub b) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009,

usuwane poprzez grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów,

przekształcone w biogaz, pod warunkiem że pozostałości fermentacyjne z przekształcenia w biogaz są usuwane poprzez spalanie, współspalanie lub grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów,

stosowane do celów technicznych, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.”;

2)

w załączniku VIII rozdział V pkt 3 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

paliwa odnawialne wytworzone z tłuszczów wytopionych uzyskanych z materiałów kategorii 1 i 2, zgodnie z załącznikiem IV rozdział IV sekcja 2 pkt J i L.”.


Top