EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Komisijas Regula (ES) 2017/1261 (2017. gada 12. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz dažu kausētu tauku alternatīvu pārstrādes metodi (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/31


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1261

(2017. gada 12. jūlijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz dažu kausētu tauku alternatīvu pārstrādes metodi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (1), un jo īpaši tās 20. panta 11. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 142/2011 (2) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 īstenošanas noteikumi, tostarp procedūras alternatīvu pārstrādes metožu pieņemšanai.

(2)

Pēc tam, kad no Somijas kompetentās iestādes tika saņemts pieteikums uz atļauju izmantot alternatīvu metodi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai atvasināto produktu lietošanai vai likvidēšanai, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1069/2009 20. pantā, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) publicēja zinātnisku atzinumu par nepārtrauktas daudzpakāpju katalītiskās hidroapstrādes izmantošanu kausētu dzīvnieku tauku pārstrādei (1. kategorija) (3). Šo metodi var izmantot atjaunojamās dīzeļdegvielas, atjaunojamās reaktīvās degvielas, atjaunojamā propāna un atjaunojamā benzīna ražošanai. Minēto metodi EFSA ir novērtējusi kā drošu alternatīvu metodi 1. kategorijas kausēto tauku pārstrādei, un produktus var deklarēt kā ražošanas ķēdes beigu punktu.

(3)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Atvasinātie produkti, kas iegūti, pārstrādājot 1. un 2. kategorijas materiālus, ir neizdzēšami jāmarķē, lai nodrošinātu izsekojamību un novērstu to nonākšanu pārtikas un barības apritē. Šādu atvasināto produktu marķēšanas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 VIII pielikumā. Tomēr saskaņā ar minētās regulas VIII pielikuma V nodaļas 3. punkta e) apakšpunktu marķēšanas prasība neattiecas uz atjaunojamo degvielu, kas minēta IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas J punktā.

(5)

Daudzpakāpju katalītiskās hidroapstrādes izmantošana kausētu dzīvnieku tauku pārstrādei (1. kategorija) riskus dzīvnieku un sabiedrības veselībai mazina tikpat efektīvi kā Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas J punktā noteiktā metode, tāpēc arī uz šo metodi marķēšanas prasības nebūtu jāattiecina un atsauce uz to būtu jāiekļauj minētās regulas VIII pielikuma V nodaļas 3. punkta e) apakšpunktā.

(6)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 142/2011 VIII pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 142/2011 3. pantam pievieno šādu k) punktu:

“k)

atjaunojamā dīzeļdegviela, atjaunojamā reaktīvā degviela, atjaunojamais propāns un atjaunojamais benzīns, kas atbilst IV pielikuma IV nodaļas 3. iedaļas 2. punkta f) apakšpunktā noteiktajām īpašajām prasībām attiecībā uz produktiem no atjaunojamās degvielas ražošanai paredzētās daudzpakāpju katalītiskās hidroapstrādes.”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 142/2011 IV un VIII pielikumu groza šādi:

1)

IV pielikuma IV nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas 1. iedaļas 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

atjaunojamai degvielai, kas ražota no kausētiem taukiem, ko iegūst no 1. un 2. kategorijas materiāliem saskaņā ar J un L punktu.”;

b)

nodaļas 2. iedaļai pievieno šādu L punktu:

“L.   Daudzpakāpju katalītiskā hidroapstrāde atjaunojamās degvielas ražošanai

1.   Izejvielas

Šim procesam var izmantot šādus materiālus:

a)

kausētos taukus, kas iegūti no 1. kategorijas materiāla un pārstrādāti, izmantojot 1. pārstrādes metodi (sterilizācija spiediena ietekmē);

b)

kausētos taukus un zivju eļļu, kas atbilst šīs iedaļas J punkta 1. apakšpunkta a) daļas prasībām.

2.   Pārstrādes metode

a)

Kausētie tauki ir jāpakļauj pirmapstrādei, kas ietver vismaz izejmateriāla, arī kausēto tauku, balināšanu ar skābi balinātājmālu klātbūtnē, kam seko izmantoto balinātājmālu un nešķīstošo piemaisījumu atdalīšana, veicot filtrēšanu.

Pirms šīs apstrādes kausētos taukus var attīrīt ar skābi un/vai kaustisko šķīdumu, lai no kausētajiem taukiem atdalītu piemaisījumus, veidojot recekļus un pēc tam šos recekļus atdalot ar centrifugēšanu.

b)

Iepriekš apstrādātie materiāli ir jāpakļauj hidroapstrādes procesam, kas ietver katalītisko hidroapstrādi, atdestilēšanu un tai sekojošu izomerizāciju.

Materiāli vismaz 20 minūtes jāpakļauj 30 bāru spiedienam vismaz 265 °C temperatūrā.”;

c)

nodaļas 3. iedaļas 2. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

daudzpakāpju katalītisko hidroapstrādi atjaunojamās degvielas ražošanai var:

i)

procesā iegūtās atjaunojamās dīzeļdegvielas, atjaunojamās reaktīvās degvielas, atjaunojamā propāna un atjaunojamā benzīna gadījumā izmantot kā degvielu bez ierobežojumiem saskaņā ar šo regulu (beigu punkts);

ii)

gadījumā saistībā ar recekļu nogulsnēm un izmantotajiem balinātājmāliem no pirmapstrādes procesa, kas izklāstīts 2. iedaļas L punkta 2. apakšpunkta a) daļā:

likvidēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 12. panta a) vai b) punktu,

likvidēt, aprokot atļautā atkritumu poligonā,

transformēt biogāzē, ja fermentācijas atliekas no transformēšanas biogāzē likvidē, sadedzinot, līdzsadedzinot vai apglabājot atļautā atkritumu poligonā,

izmantot tehniskiem mērķiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1069/2009 36. panta a) punkta i) apakšpunktā.”;

2)

VIII pielikuma V nodaļas 3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

atjaunojamo degvielu, kas ražota no kausētiem taukiem, ko iegūst no 1. un 2. kategorijas materiāliem saskaņā ar IV pielikuma IV nodaļas 2. iedaļas J un L punktu.”


Top