EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Komisjoni määrus (EL) 2017/1261, 12. juuli 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses sulatatud rasvade teatavate alternatiivsete töötlemismeetodite kasutuselevõtmisega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1261,

12. juuli 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses sulatatud rasvade teatavate alternatiivsete töötlemismeetodite kasutuselevõtmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002, (1) eriti selle artikli 20 lõike 11 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 142/2011 (2) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 rakenduseeskirjad, sealhulgas menetlused alternatiivsete töötlemismeetodite kasutusele võtmiseks.

(2)

Pärast seda, kui Soome pädev asutus esitas vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklile 20 taotluse, et loomsete kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete kasutamisel või kõrvaldamisel lubataks kasutada alternatiivmeetodit, avaldas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) teadusliku arvamuse pideva mitmeastmelise katalüütilise vesiniktöötluse kohta sulatatud loomarasva (1. kategooria) töötlemisel (3). Seda meetodit võib kasutada taastuvdiisli ja taastuva reaktiivkütuse ning taastuvpropaani ja -bensiini tootmiseks. Euroopa Toiduohutusameti hinnangu kohaselt on see ohutu alternatiivmeetod 1. kategooria sulatatud rasvade töötlemiseks ja saadud tooteid võib määratleda kui tootmisahela lõpp-punkti.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 142/2011 IV lisa vastavalt muuta.

(4)

1. ja 2. kategooria materjalide töötlemisel saadud aineid tuleks püsimärgistada, et tagada nende jälgitavus ja hoida ära nende sattumine toidu- ja söödaahelasse. Määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisas on sätestatud nõuded kõnealuste loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete märgistamiseks. Vastavalt VIII lisa V peatüki punkti 3 alapunktile e, ei ole vaja märgistada taastuvkütuseid, millele on osutatud IV lisa IV peatüki 2. jao punktis J.

(5)

Kuna sulatatud loomarasva (1. kategooria) mitmeastmelise katalüütilise vesiniktöötlemisega vähendatakse ohtu inimeste ja loomade tervisele sama tõhusalt nagu määruse (EL) nr 142/2011 IV lisa IV peatüki 2. jao punktis J sätestatud meetodi korral, tuleks see märgistusnõuete kohaldamisalast välja jätta, lisades kõnealuse määruse VIII lisa V peatüki punkti 3 alapunktile e viite nimetatud meetodile.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 142/2011 artiklile 3 lisatakse järgmine punkt k:

„k)

taastuvdiisel, taastuv reaktiivkütus, taastuvpropaan ja taastuvbensiin, mis vastavad taastuvkütuste tootmiseks ette nähtud mitmeastmelise katalüütilise vesiniktöötlusega saadud toodete erinõuetele, mis on sätestatud IV lisa IV peatüki 3. jao punkti 2 alapunktis f.“

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 142/2011 IV ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tekstile.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(3)  EFSA Journal (2015); 13(11): 4307.


LISA

Määruse (EL) nr 142/2011 IV ja VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

IV lisa IV peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

1. jao punkti 1 alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

taastuvkütus, mis on toodetud 1. ja 2. kategooria materjalist saadud sulatatud rasvadest punkti J ja L kohaselt.“;

b)

2. jaole lisatakse järgmine punkt L:

„L.   Mitmeastmeline katalüütiline vesiniktöötlus taastuvkütuse tootmiseks

1.   Algmaterjal

Selleks protsessiks võib kasutada ainult järgmisi materjale:

a)

sulatatud rasvad, mis on saadud 1. töötlemismeetodi (rõhu all steriliseerimine) kohaselt töödeldud 1. kategooria materjalist;

b)

sulatatud rasvad ja kalaõli, mis vastavad käesoleva jao punkti J alapunkti 1 alapunktile a.

2.   Töötlemisviis

a)

Sulatatud rasv peab läbima eeltöötluse, mis hõlmab vähemalt algmaterjali (sh sulatatud rasvade) töötlemist happega aktiivsavi juuresolekul, misjärel eemaldatakse filtreerimisega kasutatud aktiivsavi ja lahustumatud lisandid.

Enne sellist töötlemist võib sulatatud rasvast eraldada vaikained ja fosfolipiidid happe ja/või leelise lahusega, et seejärel eemaldada eraldunud tahke aine tsentrifuugimise teel.

b)

Eeltöödeldud materjal peab läbima vesiniktöötluse, mis hõlmab katalüütilise vesiniktöötluse ja eraldusetappe, millele järgneb isomerisatsioonietapp.

Materjale tuleb töödelda vähemalt 20 minutit 30 baarise rõhu all temperatuuril vähemalt 265 °C.“

c)

3. jao punkti 2 lisatakse järgmine alapunkt f:

„f)

taastuvkütuse tootmise mitmeastmeline katalüütiline vesiniktöötlus võib olla:

i)

protsessi tulemusel saadud taastuvdiisli, taastuva reaktiivkütuse, taastuvpropaani ja taastuvbensiini puhul võib neid käesoleva määruse alusel piiranguteta kasutada kütusena (tootmisahela lõpp-punkt);

ii)

2. jao punkti L alapunkti 2 alapunktis a osutatud eeltöötlemise tulemusena saadud vaigusade ja kasutatud aktiivsavi puhul

kõrvaldatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 12 punktidega a või b;

kõrvaldatakse ladestamisega tunnustatud prügilasse;

muundatakse biogaasiks tingimusel, et muundamisel tekkivad käärimisjäägid kõrvaldatakse põletamise, koospõletamise või tunnustatud prügilasse ladestamise teel.

kasutatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 36 punkti a alapunktis i osutatud tehnilisel otstarbel.“

2)

VIII lisa V peatüki punkti 3 alapunkt e asendatakse järgmisega:

„e)

taastuvkütus, mis on toodetud 1. ja 2. kategooria materjalist saadud sulatatud rasvadest IV lisa IV peatüki 2. jao punktide J ja L kohaselt.“


Top