13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1261

оd 12. srpnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu alternativne metode prerade određenih topljenih masti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 11. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđena su pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1069/2009, uključujući postupke za uvođenje alternativne metode prerade.

(2)

Na temelju zahtjeva finskog nadležnog tijela za odobrenje alternativne metode uporabe ili odlaganja nusproizvodâ životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvodâ kako je navedeno u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je znanstveno mišljenje o uporabi neprekidnog višestupanjskog katalitičkog hidrotretiranja pri preradi topljene životinjske masti (kategorija 1) (3). Ta se metoda može upotrebljavati za proizvodnju obnovljivog dizela, obnovljivog kerozina, obnovljivog propana i obnovljivog benzina. EFSA je ocijenila da je ta metoda sigurna alternativna metoda za preradu topljenih masti kategorije 1 i ti proizvodi mogu se smatrati završnom točkom u proizvodnom lancu.

(3)

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Proizvodi dobiveni preradom materijala kategorije 1 i 2 moraju biti trajno označeni kako bi se osigurala sljedivost i spriječio njihov ulazak u prehrambeni lanac i lanac hrane za životinje. U Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 utvrđeni su zahtjevi u pogledu označivanja tih dobivenih proizvoda. Međutim, u skladu s Prilogom VIII. poglavljem V. točkom 3 podtočkom (e) te uredbe, označivanje nije potrebno za obnovljiva goriva navedena u Prilogu IV. poglavlju IV. odjeljku 2. točki J te uredbe.

(5)

Budući da se višestupanjskim katalitičkim hidrotretiranjem pri preradi topljene životinjske masti (kategorija 1) rizici za zdravlje životinja i ljudi smanjuju jednako učinkovito kao i metodom iz Priloga IV. poglavlja IV. odjeljka 2. točke J Uredbe (EU) br. 142/2011, i višestupanjsko katalitičko hidrotretiranje trebalo bi izuzeti iz zahtjeva za označivanje dodavanjem upućivanja na tu metodu u Prilogu VIII. poglavlju V. točki 3 podtočki (e) te uredbe.

(6)

Prilog VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 3. Uredbe (EU) br. 142/2011 dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

obnovljivi dizel, obnovljivi kerozin, obnovljivi propan i obnovljivi benzin koji ispunjavaju posebne zahtjeve za proizvode dobivene višestupanjskim katalitičkim hidrotretiranjem za proizvodnju obnovljivih goriva utvrđene u Prilogu IV. poglavlju IV. odjeljku 3. točki 2. podtočki (f).”

Članak 2.

Prilozi IV. i VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2015.; 13(11):4307.


PRILOG

Prilozi IV. i VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu IV. poglavlje IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku 1. točki 1 podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

obnovljiva goriva proizvedena od topljenih masti koje su dobivene od materijala kategorije 1 i 2, u skladu s točkama J i L.”

(b)

U odjeljku 2. dodaje se sljedeća točka L:

„L.   Višestruko katalitičko hidrotretiranje za proizvodnju obnovljivih goriva

1.   Ulazni materijali

Za ovaj postupak mogu se upotrebljavati sljedeći materijali:

(a)

topljene masti dobivene od materijala kategorije 1, koje su obrađene metodom prerade 1 (sterilizacija pod tlakom);

(b)

topljene masti i riblje ulje koji ispunjavaju standarde iz točke J podtočke 1. podtočke (a) ovog odjeljka.

2.   Metoda prerade

(a)

Topljena mast mora se podvrgnuti predobradi koja se sastoji barem od bijeljenja ulaznog materijala, uključujući topljene masti, kiselinom u prisutnosti gline za bijeljenje, nakon čega slijedi uklanjanje upotrijebljene gline za bijeljenje i netopivih nečistoća filtriranjem.

Prije te obrade topljena mast može biti degumirana, s pomoću kiseline i/ili kaustične otopine, kako bi se iz topljene masti uklonile nečistoće formiranjem gume koja se potom odvoji centrifugiranjem.

(b)

Materijali se nakon predobrade moraju podvrgnuti postupku hidrotretiranja koji se sastoji od tri koraka: katalitičkog hidrotretiranja, stripiranja i izomerizacije.

Materijali moraju biti podvrgnuti tlaku od najmanje 30 bara na temperaturi od najmanje 265 °C u trajanju od najmanje 20 minuta.”

(c)

U odjeljku 3. točki 2. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

Višestruko katalitičko hidrotretiranje za proizvodnju obnovljivih goriva može biti:

i.

u slučaju obnovljivog dizela, obnovljivog kerozina, obnovljivog propana i obnovljivog benzina kao rezultata postupka, upotrijebljeno kao gorivo bez ograničenja u skladu s ovom Uredbom (završna točka);

ii.

u slučaju preostalog taloga gume i preostale upotrijebljene gline za bijeljenje iz postupka predobrade iz odjeljka 2. točke L podtočke 2. podtočke (a):

odloženo u skladu s člankom 12. točkama (a) ili (b) Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

odloženo zakopavanjem na odobrenom odlagalištu,

pretvoreno u bioplin uz uvjet da se ostaci digestije iz pretvorbe u bioplin zbrinu spaljivanjem, suspaljivanjem ili zakopavanjem na odobrenom odlagalištu,

upotrijebljeno u tehničke svrhe iz članka 36. točke (a) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.”

2.

U Prilogu VIII. poglavlju V. točki 3 podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

obnovljiva goriva proizvedena od topljenih masti koje su dobivene od materijala kategorije 1 i 2, u skladu s Prilogom IV. poglavljem IV. odjeljkom 2. točkama J i L.”