13.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1261

z dne 12. julija 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede alternativne metode za predelavo nekaterih topljenih maščob

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (1) in zlasti člena 20(11)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (2) določa pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009, vključno s postopki za sprejetje alternativne metode predelave.

(2)

Na podlagi vloge pristojnega organa Finske za izdajo dovoljenja za alternativno metodo pri uporabi ali odstranjevanju živalskih stranskih proizvodov ali pridobljenih proizvodov, kot je navedeno v členu 20 Uredbe (ES) št. 1069/2009, je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavila znanstveno mnenje o uporabi kontinuirane večstopenjske katalitske končne obdelave z vodikom za predelavo topljenih živalskih maščob (kategorija 1) (3). Ta metoda se lahko uporabi za proizvodnjo obnovljivega dizelskega goriva, obnovljivega reaktivnega goriva, obnovljivega propana in obnovljivega bencina. EFSA jo je ocenila kot varno alternativno metodo za predelavo topljenih maščob kategorije 1, proizvode pa je mogoče opredeliti kot končne točke v proizvodni verigi.

(3)

Prilogo IV k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Pridobljeni proizvodi iz predelave snovi kategorij 1 in 2 se trajno označijo za zagotovitev sledljivosti ter preprečitev njihovega vstopa v prehransko in krmno verigo. Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 določa zahteve za označevanje navedenih pridobljenih proizvodov. Vendar se v skladu s točko 3(e) poglavja V Priloge VIII k navedeni uredbi označevanje ne zahteva za obnovljiva goriva iz točke J oddelka 2 poglavja IV Priloge IV k navedeni uredbi.

(5)

Ker večstopenjska katalitska končna obdelava z vodikom za predelavo topljenih živalskih maščob (kategorija 1) zmanjšuje tveganje za zdravje živali in javno zdravje tako učinkovito kot metoda iz točke J oddelka 2 poglavja IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 142/2011, bi jo bilo tudi treba izključiti iz zahtev za označevanje tako, da se doda sklic na to metodo v točki 3(e) poglavja V Priloge VIII k navedeni uredbi.

(6)

Prilogo VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3 Uredbe (EU) št. 142/2011 se doda naslednja točka (k):

„(k)

obnovljivo dizelsko gorivo, obnovljivo reaktivno gorivo, obnovljiv propan in obnovljiv bencin, ki izpolnjujejo posebne zahteve za proizvode iz večstopenjske katalitske končne obdelave z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv iz točke 2(f) oddelka 3 poglavja IV Priloge IV.“

Člen 2

Prilogi IV in VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita v skladu z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


PRILOGA

Prilogi IV in VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremenita:

(1)

v Prilogi IV se spremeni poglavje IV:

(a)

v oddelku 1 se točka 1(d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

obnovljiva goriva, proizvedena iz topljenih maščob, ki so pridobljena iz snovi kategorije 1 in kategorije 2, v skladu s točkama J in L.“;

(b)

v oddelku 2 se doda naslednja točka L:

„L.   Večstopenjska katalitska končna obdelava z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv

1.   Vhodne snovi

V tem postopku se lahko uporabijo naslednje snovi:

(a)

topljene maščobe, pridobljene iz snovi kategorije 1, ki so bile predelane z metodo predelave 1 (sterilizacija pod pritiskom);

(b)

topljene maščobe in ribje olje, ki so skladni s točko J(1)(a) tega oddelka.

2.   Metoda predelave

(a)

Topljena maščoba mora biti pred predelavo obdelana vsaj z beljenjem vhodnih snovi, vključno s topljenimi maščobami, s kislino v prisotnosti belilne gline, nato pa se uporabljena belilna glina in netopne nečistoče odstranijo s filtracijo.

Pred to predelavo se lahko topljena maščoba degumira s kislino in/ali kavstično raztopino, da se odstranijo nečistoče iz topljene maščobe z oblikovanjem gume, nato pa se ta guma loči s centrifugiranjem.

(b)

Z obdelanimi snovi se opravi postopek končne obdelave z vodikom, ki zajema katalitsko končno obdelavo z vodikom, nato odstranjevanje, temu pa sledi izomerizacija.

Snovi morajo biti izpostavljene tlaku najmanj 30 barov pri temperaturi najmanj 265 °C najmanj 20 minut.“;

(c)

v točki 2 oddelka 3 se doda naslednja točka (f):

„(f)

večstopenjsko katalitsko končno obdelavo z vodikom za proizvodnjo obnovljivih goriv:

(i)

obnovljivo dizelsko gorivo, obnovljivo reaktivno gorivo, obnovljiv propan in obnovljiv bencin, ki nastanejo med postopkom, se lahko uporabijo kot gorivo brez omejitev iz te uredbe (končna točka);

(ii)

blato iz postopka odstranjevanja gume in uporabljena belilna glina iz postopka obdelave pred predelavo iz točke L(2)(a) oddelka 2 se lahko:

odstranijo v skladu s členom 12(a) ali (b) Uredbe (ES) št. 1069/2009;

odstranijo z zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču;

pretvorijo v bioplin, če se presnovni ostanki iz pretvorbe bioplina odstranijo s sežiganjem, sosežiganjem ali zakopavanjem na pooblaščenem odlagališču;

uporabijo za tehnične namene v skladu s členom 36(a)(i) Uredbe (ES) št. 1069/2009.“;

(2)

v poglavju V Priloge VIII se točka 3(e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

obnovljiva goriva, proizvedena iz topljenih maščob, ki so pridobljena iz snovi kategorije 1 in kategorije 2, v skladu s točkama J in L oddelka 2 poglavja IV Priloge IV.“.