EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Регламент (ЕС) 2017/1261 на Комисията от 12 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1261 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (1), и по-специално член 20, параграф 11, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (2) се определят правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1069/2009, включително процедури за приемане на алтернативен метод на преработка.

(2)

След като компетентният орган на Финландия подаде заявление за разрешаване на алтернативен метод за употреба или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти по реда на член 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува научно становище относно използването на непрекъсната многостадийна каталитична хидрообработка за преработката на топени животински мазнини (категория 1) (3). Този метод може да се използва за производството на възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин. Той беше оценен от ЕОБХ като безопасен алтернативен метод за преработка на топени мазнини от категория 1, а продуктите могат да бъдат определени за крайна точка в производствената верига.

(3)

Поради това приложение IV към Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Върху производните продукти, получени след преработката на материали от категории 1 и 2, следва да се поставя трайна маркировка, за да се осигури тяхната проследяемост и да се предотврати навлизането им в хранителната верига на хората и на животните. В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 са определени изискванията за маркиране на такива производни продукти. В съответствие с глава V, точка 3, буква д) от приложение VIII към посочения регламент обаче не се изисква маркиране за възобновяемите горива, посочени в глава IV, раздел 2, буква Й от приложение IV към същия регламент.

(5)

Тъй като многостадийната каталитична хидрообработка, използвана за преработката на топени животински мазнини (категория 1), намалява рисковете за здравето на животните и за общественото здраве със същата ефикасност като метода, определен в глава IV, раздел 2, буква Й от приложение IV към Регламент (ЕС) № 142/2011, тя също следва да бъде изключена от изискванията за маркиране, като се добави позоваване на този метод в глава V, точка 3, буква д) от приложение VIII към посочения регламент.

(6)

Поради това приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3 от Регламент (ЕС) № 142/2011 се добавя следната буква к):

„к)

възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, които отговарят на специфичните изисквания за продукти, получени чрез многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, посочена в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2, буква е).“

Член 2

Приложения IV и VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11): 4307.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения IV и VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят, както следва:

1)

В приложение IV глава IV се изменя, както следва:

а)

В раздел 1, точка 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

възобновяеми горива, произведени от топени мазнини, които са получени от материали от категории 1 и 2 в съответствие с букви Й и Л.“

б)

В раздел 2 се добавя следната буква Л:

„Л.   Многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива

1.   Изходни материали

За този процес могат да бъдат използвани следните материали:

а)

топени мазнини, произведени от материал от категория 1, които са били преработени, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане);

б)

топени мазнини и рибно масло, отговарящи на буква Й, точка 1, буква а) от настоящия раздел.

2.   Метод на преработка

а)

топените мазнини трябва да бъдат подложени на предварителна обработка, която се състои най-малко от избелване на изходния материал, включително топени мазнини, с киселина, при наличието на избелваща глина, и последващо отстраняване на използваната избелваща глина и неразтворимите примеси чрез филтрация.

Преди тази обработка топените мазнини могат да бъдат дегумирани с киселина и/или киселинен разтвор, за да бъдат отстранени примесите от топените мазнини, като бъдат образувани смоли, които впоследствие бъдат отделени чрез центрофугиране;

б)

предварително обработените материали трябва да преминат през процес на хидрообработка, който се състои от следните етапи: каталитична хидрообработка, десорбция и изомеризиране.

Материалите трябва да бъдат подложени на налягане от най-малко 30 bar при температура най-малко 265 °C в продължение на най-малко 20 минути.“

в)

В раздел 3, точка 2 се добавя следната буква е):

„е)

многостадийната каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, може да бъдат:

i)

в случай на възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, получени чрез процеса, използвани като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

ii)

в случай на утайка от смола и употребявана избелваща глина от процеса на предварителна преработка, посочен в раздел 2, буква Л, точка 2, буква а):

унищожени в съответствие с член 12, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009,

унищожени чрез заравяне в разрешено депо,

преобразувани в биогаз, при условие че остатъците от храносмилането от преобразуването на биогаз се унищожават чрез изгаряне, съвместно изгаряне или заравяне в разрешено депо,

използвани за техническите цели, посочени в член 36, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

2)

В приложение VIII, глава V, точка 3 буква д) се заменя със следното:

„д)

възобновяеми горива, произведени от топени мазнини, които са получени от материали от категории 1 и 2 в съответствие с приложение IV, глава IV, раздел 2, букви Й и Л.“


Top