EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1855

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1855 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016

C/2018/7743

Dz.U. L 302 z 28.11.2018, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1855/oj

28.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/75


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1855

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (1), w szczególności jego art. 19 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE (2) ustanowiono roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie 2013–2020 oraz mechanizm corocznej oceny zgodności z tymi pułapami. Roczne limity emisji państw członkowskich, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, zawarte są w decyzji Komisji 2013/162/UE (3). Dostosowania rocznych limitów emisji dla każdego państwa członkowskiego określono w decyzji wykonawczej Komisji 2013/634/UE (4).

(2)

W art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 określono procedurę przeglądu wykazów emisji gazów cieplarnianych państw członkowskich do celów oceny zgodności z decyzją nr 2009/406/WE. Roczny przegląd, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, został sporządzony w oparciu o dane dotyczące emisji w 2016 r., przekazane Komisji w marcu 2018 r. zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozdziale III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 749/2014 (5) i w załączniku XVI do tego rozporządzenia.

(3)

Łączne emisje gazów cieplarnianych objęte decyzją nr 2009/406/WE, przypadające na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016, powinny zostać określone z uwzględnieniem korekt technicznych i zaktualizowanych szacunków obliczonych podczas rocznego przeglądu, zawartych w końcowych sprawozdaniach z przeglądu zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 749/2014.

(4)

Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania, aby zapewnić jej zgodność z przepisami art. 19 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, które określają datę publikacji niniejszej decyzji jako dzień rozpoczynający czteromiesięczny okres, podczas którego państwa członkowskie mogą korzystać z mechanizmów elastyczności na podstawie decyzji nr 2009/406/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją nr 2009/406/WE, przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016, wynikająca ze skorygowanych danych z wykazów po zakończeniu rocznego przeglądu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, jest określona w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).

(3)  Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Emisje gazów cieplarnianych za rok 2016 objęte decyzją nr 2009/406/WE

(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

Belgia

74 063 149

Bułgaria

25 587 947

Republika Czeska

62 816 957

Dania

33 124 678

Niemcy

454 157 411

Estonia

6 218 046

Irlandia

43 798 177

Grecja

44 897 200

Hiszpania

198 472 205

Francja

351 924 668

Chorwacja

16 006 813

Włochy

270 685 435

Cypr

4 111 441

Łotwa

9 107 440

Litwa

13 921 700

Luksemburg

8 524 455

Węgry

42 059 940

Malta

1 329 995

Niderlandy

101 333 437

Austria

50 618 898

Polska

198 664 758

Portugalia

41 572 594

Rumunia

73 123 042

Słowenia

11 236 888

Słowacja

19 758 694

Finlandia

31 358 144

Szwecja

32 612 247

Zjednoczone Królestwo

333 899 779


Top