28.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1855,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista vuoden 2016 kasvihuonekaasupäästöistä kunkin jäsenvaltion osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 406/2009/EY (2) säädetään kasvihuonekaasupäästörajoista (vuosittaisista kiintiöistä) kullekin jäsenvaltiolle kutakin vuotta varten kaudella 2013–2020 sekä järjestelmästä, jolla vuosittain arvioidaan kyseisten rajojen noudattamista. Jäsenvaltioiden vuosittaiset päästökiintiöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistuna sisältyvät komission päätökseen 2013/162/EU (3). Kullekin jäsenvaltiolle myönnettyjen vuosittaisten päästökiintiöiden mukautukset vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/634/EU (4).

(2)

Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioiden tarkastusmenettelystä, jolla voidaan arvioida päätöksen N:o 406/2009/EY noudattamista. Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vuosittainen tarkastus tehtiin sen vuoksi komissiolle maaliskuussa 2018 toimitettujen vuoden 2016 päästötietojen perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 749/2014 (5) III luvussa ja liitteessä XVI esitettyjä menettelyjä noudattaen.

(3)

Päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärässä vuonna 2016 kunkin jäsenvaltion osalta olisi otettava huomioon vuosittaisen tarkastuksen aikana lasketut tekniset korjaukset ja tarkistetut arviot sellaisina kuin ne sisältyvät asetuksen (EU) N:o 749/2014 35 artiklan 2 kohdan mukaisiin lopullisiin tarkastusraportteihin.

(4)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan sen julkaisemispäivänä, jotta se olisi johdonmukainen asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 7 kohdan säännösten kanssa. Kyseisen kohdan mukaan tämän päätöksen julkaisemispäivästä alkaa neljän kuukauden kausi, jonka aikana jäsenvaltiot voivat käyttää päätöksen N:o 406/2009/EY mukaista liikkumavaraa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään vuodelta 2016 kunkin jäsenvaltion osalta päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä, joka perustuu asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen tarkastuksen tuloksena saatuihin korjattuihin inventaariotietoihin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Komission päätös 2013/162/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/634/EU, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden mukauttamisesta kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 749/2014, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2014, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 mukaisesti raportoimien tietojen rakenteesta, muodosta, toimittamistavasta ja tarkastamisesta (EUVL L 203, 11.7.2014, s. 23).


LIITE

Jäsenvaltio

Päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016

(hiilidioksidiekvivalenttitonneina)

Belgia

74 063 149

Bulgaria

25 587 947

Tšekki

62 816 957

Tanska

33 124 678

Saksa

454 157 411

Viro

6 218 046

Irlanti

43 798 177

Kreikka

44 897 200

Espanja

198 472 205

Ranska

351 924 668

Kroatia

16 006 813

Italia

270 685 435

Kypros

4 111 441

Latvia

9 107 440

Liettua

13 921 700

Luxemburg

8 524 455

Unkari

42 059 940

Malta

1 329 995

Alankomaat

101 333 437

Itävalta

50 618 898

Puola

198 664 758

Portugali

41 572 594

Romania

73 123 042

Slovenia

11 236 888

Slovakia

19 758 694

Suomi

31 358 144

Ruotsi

32 612 247

Yhdistynyt kuningaskunta

333 899 779