EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1855

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1855 van de Commissie van 27 november 2018 betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2016

C/2018/7743

OJ L 302, 28.11.2018, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1855/oj

28.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 302/75


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1855 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 2018

betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2016

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (1), en met name artikel 19, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) is voor elke lidstaat de jaarlijkse emissieruimte voor elk jaar van de periode 2013 tot en met 2020 vastgesteld, alsook een mechanisme om jaarlijks te beoordelen of aan deze doelstelling is voldaan. De jaarlijkse emissieruimte voor elke lidstaat, uitgedrukt in ton CO2-equivalent, is opgenomen in Besluit 2013/162/EU van de Commissie (3). Bij Uitvoeringsbesluit 2013/634/EU van de Commissie (4) zijn de aanpassingen van de jaarlijkse emissieruimte van elke lidstaat vastgesteld.

(2)

Artikel 19 van Verordening (EU) nr. 525/2013 voorziet in een procedure voor de beoordeling van de broeikasgasinventarissen van de lidstaten teneinde de naleving van Beschikking nr. 406/2009/EG te beoordelen. De in artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 525/2013 bedoelde jaarlijkse beoordeling is overeenkomstig de in hoofdstuk III van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 van de Commissie (5) en bijlage XVI bij die verordening vastgestelde procedures uitgevoerd op basis van de emissiegegevens over 2016 die in maart 2018 aan de Commissie zijn verstrekt.

(3)

Bij het bepalen van de totale hoeveelheid onder Beschikking nr. 406/2009/EG vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2016 moet rekening worden gehouden met de technische correcties en herziene ramingen die tijdens de jaarlijkse beoordeling zijn berekend en in de overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 opgestelde definitieve beoordelingsverslagen zijn opgenomen.

(4)

Dit besluit moet in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan om te voldoen aan de bepalingen van artikel 19, lid 7, van Verordening (EU) nr. 525/2013, waarin is vastgesteld dat de datum van bekendmaking van dit besluit het beginpunt is van de periode van vier maanden waarin de lidstaten gebruik kunnen maken van de in Beschikking nr. 406/2009/EG genoemde flexibele instrumenten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De totale hoeveelheid onder Beschikking nr. 406/2009/EG vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2016 die voortvloeit uit de gecorrigeerde inventarisgegevens na voltooiing van de in artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 525/2013 bedoelde jaarlijkse beoordeling, is vervat in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 november 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13.

(2)  Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136).

(3)  Besluit 2013/162/EU van de Commissie van 26 maart 2013 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 90 van 28.3.2013, blz. 106).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2013/634/EU van de Commissie van 31 oktober 2013 inzake de aanpassingen van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 292 van 1.11.2013, blz. 19).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 van de Commissie van 30 juni 2014 betreffende de structuur, de indeling, de indieningsprocedure en de beoordeling van de informatie die door de lidstaten is verstrekt op grond van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 203 van 11.7.2014, blz. 23).


BIJLAGE

Lidstaat

Onder Beschikking nr. 406/2009/EG vallende broeikasgasemissies voor het jaar 2016

(ton koolstofdioxide-equivalent)

België

74 063 149

Bulgarije

25 587 947

Tsjechië

62 816 957

Denemarken

33 124 678

Duitsland

454 157 411

Estland

6 218 046

Ierland

43 798 177

Griekenland

44 897 200

Spanje

198 472 205

Frankrijk

351 924 668

Kroatië

16 006 813

Italië

270 685 435

Cyprus

4 111 441

Letland

9 107 440

Litouwen

13 921 700

Luxemburg

8 524 455

Hongarije

42 059 940

Malta

1 329 995

Nederland

101 333 437

Oostenrijk

50 618 898

Polen

198 664 758

Portugal

41 572 594

Roemenië

73 123 042

Slovenië

11 236 888

Slowakije

19 758 694

Finland

31 358 144

Zweden

32 612 247

Verenigd Koninkrijk

333 899 779


Top