EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1855

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1855 ze dne 27. listopadu 2018 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2016 pro každý členský stát

C/2018/7743

Úř. věst. L 302, 28.11.2018, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1855/oj

28.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/75


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1855

ze dne 27. listopadu 2018

o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2016 pro každý členský stát

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) stanoví roční emisní příděly každého členského státu pro každý rok období 2013–2020 a mechanismus každoročního posuzování dodržování těchto hodnot. Roční emisní příděly členských států vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2013/162/EU (3). Úpravy ročních emisních přídělů každého členského státu jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise 2013/634/EU (4).

(2)

Článek 19 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví postup pro přezkum inventur emisí skleníkových plynů členských států za účelem posouzení souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Každoroční přezkum uvedený v čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 525/2013 byl proveden na základě údajů o emisích z roku 2016 oznámených Komisi v březnu 2018 v souladu s postupy stanovenými v kapitole III a v příloze XVI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 749/2014 (5).

(3)

V celkovém množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2016 pro každý členský stát by se měly zohlednit technické opravy a revidované odhady vypočítané v průběhu každoročního přezkumu, jak jsou uvedeny v konečných zprávách o přezkumu vypracovaných podle čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) č. 749/2014.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, aby bylo v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 525/2013, které stanoví datum zveřejnění tohoto rozhodnutí jako počátek období čtyřměsíční lhůty, kdy mohou členské státy využít mechanismů pružnosti podle rozhodnutí č. 406/2009/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Celkové množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát na rok 2016 vyplývající z opravených údajů inventur po dokončení každoročního přezkumu podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 525/2013 je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 23).


PŘÍLOHA

Členský stát

Emise skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2016

(v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého)

Belgie

74 063 149

Bulharsko

25 587 947

Česká republika

62 816 957

Dánsko

33 124 678

Německo

454 157 411

Estonsko

6 218 046

Irsko

43 798 177

Řecko

44 897 200

Španělsko

198 472 205

Francie

351 924 668

Chorvatsko

16 006 813

Itálie

270 685 435

Kypr

4 111 441

Lotyšsko

9 107 440

Litva

13 921 700

Lucembursko

8 524 455

Maďarsko

42 059 940

Malta

1 329 995

Nizozemsko

101 333 437

Rakousko

50 618 898

Polsko

198 664 758

Portugalsko

41 572 594

Rumunsko

73 123 042

Slovinsko

11 236 888

Slovensko

19 758 694

Finsko

31 358 144

Švédsko

32 612 247

Spojené království

333 899 779


Top