EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2013 z dnia 31 października 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 292 z 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1079/2013

z dnia 31 października 2013 r.

ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W drodze rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 wprowadzono istotne zmiany do zasad i procedur, których muszą przestrzegać podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i właściwe organy państw członkowskich. Rozporządzenia te stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże stosowanie niektórych z tych zasad i procedur od tej daty ze skutkiem natychmiastowym spowodowałoby w pewnych przypadkach trudności natury praktycznej.

(2)

W związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje pewne środki przejściowe w okresie przejściowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r., aby pełne wprowadzenie w życie nowych zasad i procedur określonych w tych trzech rozporządzeniach odbyło się w płynny sposób. Czas trwania okresu przejściowego został ustalony z uwzględnieniem przeglądu określonych w tych rozporządzeniach ram prawnych dotyczących higieny.

(3)

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie doświadczeń uzyskanych wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (4)„ma na celu rzeczowe przedstawienie uzyskanych doświadczeń, w tym napotkanych trudności, wskutek stosowania pakietu rozporządzeń dotyczących higieny w latach 2006, 2007 i 2008 przez wszystkie zainteresowane podmioty” („sprawozdanie”).

(4)

W sprawozdaniu uwzględniono doświadczenia związane ze stosowaniem środków przejściowych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009. Odnotowano trudności w związku z lokalnym zaopatrzeniem w małe ilości pewnych produktów spożywczych oraz stwierdzono potrzebę bardziej precyzyjnego uregulowania sytuacji, w których krajowe przepisy dotyczące przywozu mają zastosowanie w przypadku braku zharmonizowanych przepisów unijnych. Zaznaczono także, że sytuacje kryzysowe powstałe na skutek przywożonych produktów złożonych potwierdziły potrzebę zwiększonej kontroli takich produktów.

(5)

Należy zająć się tymi trudnościami w drodze przeglądu rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004. Niezwłocznie po publikacji sprawozdania rozpoczęto ocenę skutków towarzyszącą takiemu przeglądowi. Zanim jednak zostanie rozpoczęta zwykła procedura przeglądu, potrzebne jest więcej czasu na ukończenie oceny skutków.

(6)

Ponadto w oparciu o informacje otrzymane od Biura ds. Żywności i Weterynarii, właściwych organów w państwach członkowskich i przedstawicieli odpowiednich europejskich sektorów spożywczych, niektóre środki przejściowe przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009 powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia tego przeglądu.

(7)

Należy zatem ustanowić kolejny okres przejściowy, podczas którego nadal będą stosowane niektóre środki przejściowe obecnie przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009.

(8)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 wykluczono z jego zakresu stosowania bezpośrednie dostawy, dokonywane przez producenta, małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio dostarczającego przedmiotowe mięso w formie mięsa świeżego konsumentowi końcowemu. Ograniczenie zakresu zastosowania tego przepisu do mięsa świeżego przed zakończeniem przeglądu tego rozporządzenia stanowiłoby jednak dodatkowe obciążenie dla drobnych producentów. W związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2009 przewiduje pod pewnymi warunkami odstępstwo od przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczących bezpośrednich dostaw takich towarów, nie ograniczając ich do świeżego mięsa. Należy utrzymać to wyłączenie w dodatkowym okresie przejściowym przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

W rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 ustanowiono pewne zasady dotyczące przywozu do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produktów złożonych). W rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009 przewidziano środki przejściowe wprowadzające odstępstwo od niektórych z tych zasad w odniesieniu do niektórych produktów złożonych, w przypadku których nie zharmonizowano jeszcze na poziomie Unii warunków zdrowia publicznego dotyczących ich przywozu do Unii. Warunki te zostały zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiającym wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniającym decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 (5). Całkowita harmonizacja tych warunków nie nastąpi przed dniem 31 grudnia 2013 r. W związku z tym, do czasu harmonizacji prawodawstwa Unii, należy przewidzieć odstępstwa w dodatkowym okresie przejściowym przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

W celu zachowania jasności należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 na okres przejściowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Artykuł 2

Bezpośrednie dostawy małych ilości mięsa z drobiu i zajęczaków

W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 3 lit. d) i nie naruszając art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przepisy ustanowione w tym rozporządzeniu nie dotyczą bezpośrednich dostaw małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie, a następnie dostarczonych przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej bezpośrednio zaopatrujących konsumentów końcowych.

Artykuł 3

Warunki zdrowotne dotyczące przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego

1.   Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie ma zastosowania do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego, w przypadku których nie ustanowiono na poziomie Unii zharmonizowanych warunków zdrowia publicznego dotyczących ich przywozu.

Przywóz tych produktów pochodzenia zwierzęcego musi spełniać warunki zdrowia publicznego dotyczące przywozu, które obowiązują w państwie członkowskim przywozu.

2.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, które przywożą żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, inne niż produkty złożone, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 28/2012, są zwolnione z obowiązków określonych w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Przywóz takich produktów musi być zgodny ze zharmonizowanymi przepisami unijnymi, o ile mają one zastosowanie, a w pozostałych przypadkach z przepisami krajowymi wdrożonymi przez państwa członkowskie.

Artykuł 4

Procedury dotyczące przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 854/2004 nie stosuje się do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których nie ustanowiono na poziomie Unii zharmonizowanych warunków zdrowia publicznego dotyczących przywozu, obejmujących wykazy państw trzecich oraz części państw trzecich i zakładów, z których przywóz jest dozwolony.

Przywóz takich produktów pochodzenia zwierzęcego musi spełniać warunki zdrowia publicznego dotyczące przywozu, które obowiązują w państwie członkowskim przywozu.

Artykuł 5

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1162/2009

Niniejszym traci moc rozporządzenie (WE) nr 1162/2009.

Artykuł 6

Wejście w życie i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 10.

(4)  COM(2009) 403 final.

(5)  Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1.


Top