1.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1079/2013 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2013 година

за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, първа алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 16, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 предвиждат съществени изменения в правилата и процедурите, които трябва да се спазват от стопанските субекти в областта на храните и от компетентните органи на държавите членки. Посочените регламенти се прилагат от 1 януари 2006 г. Прилагането от посочената дата обаче на някои от правилата и процедурите с незабавно действие би породило трудности от практическо естество в определени случаи.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1162/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвиждат съответно някои преходни разпоредби за преходен период, който приключва на 31 декември 2013 г., с цел да се позволи плавен преход към пълното прилагане на правилата и процедурите, установени във въпросните три регламента. Продължителността на преходния период беше определена, като се взе предвид прегледът на нормативната уредба относно хигиената на храните, предвидена в тези регламенти.

(3)

Докладът от 28 юли 2009 г. на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно придобития опит по прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. в областта на хигиената на храните (4) цели „да представи с факти придобития опит, включително изпитаните затруднения, в хода на прилагането на пакета за хигиената от всички заинтересовани субекти през 2006, 2007 и 2008 г.“ („докладът“).

(4)

Докладът включва опит относно преходните мерки, определени в Регламент (ЕО) № 1162/2009. В доклада се посочва, че са забелязани трудности по отношение на местното предлагане на малки количества от някои храни, че е необходимо допълнително изясняване на ситуациите, в които националните правила за внос се прилагат при липса на хармонизирани правила на Съюза и че кризи във връзка с внесени съставни продукти потвърдиха необходимостта от по-голям контрол върху тези продукти.

(5)

Тези трудности трябва да бъдат преодолени чрез преразглеждане на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004. Непосредствено след публикуването на доклада бе даден ход на оценка на въздействието, придружаваща този вид преразглеждане. Необходимо е обаче повече време, за да бъде оценката на въздействието завършена, преди да започне обикновена процедура за преразглеждане.

(6)

Освен това, въз основа на информацията, получена от Хранителната и ветеринарна служба, компетентните органи в държавите членки и съответните сектори на Съюза в областта на храните, някои преходни разпоредби, предвидени в Регламент (ЕО) № 1162/2009, следва да бъдат оставени в сила до приключването на процеса на преразглеждането.

(7)

Поради това следва да бъде създадена разпоредба за допълнителен преходен период, през който следва да продължи прилагането на някои преходни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1162/2009.

(8)

Регламент (ЕО) № 853/2004 изключва от обхвата си на приложение директната доставка, извършена от производителя, на малки количества месо от птици и лагоморфни, заклани във фермата, на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които директно доставят такова месо на крайния потребител като прясно месо. При все това, ограничаването на тази разпоредба до прясно месо преди приключването на преразглеждането на въпросния регламент би представлявало допълнителна тежест за малките производители. Регламент (ЕО) № 1162/2009 предвижда съответно дерогация от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 853/2004 за директната доставка на тези стоки при определени условия, без да я ограничава до прясно месо. Това изключване следва да бъде оставено в сила по време на допълнителния преходен период, предвиден в настоящия регламент.

(9)

Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 определят някои правила относно вноса в Съюза на продукти от животински произход и храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти). Регламент (ЕО) № 1162/2009 предвижда преходни мерки за дерогация от някои от посочените правила за вноса в Съюза на някои съставни продукти, по отношение на който условията, свързани с общественото здраве, все още не са хармонизирани на равнището на Съюза. Тези условия бяха изменени с Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009 (5) и няма да бъдат напълно хармонизирани преди 31 декември 2013 г. Следователно до бъдещата хармонизация на законодателството на Съюза е необходимо да се предвидят дерогации през допълнителния преходен период, определен в настоящия регламент.

(10)

За повече яснота Регламент (ЕО) № 1162/2009 следва да се отмени.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът не възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 за преходен период от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г.

Член 2

Директна доставка на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни

Чрез дерогация от член 1, параграф 3, буква г) и без да се засяга член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, разпоредбите, установени в посочения регламент, не се прилагат за директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно снабдяват крайния потребител.

Член 3

Свързани с общественото здраве условия за внос на продукти от животински произход

1.   Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за който не са установени хармонизирани условия за внос на равнището на Съюза, свързани с общественото здраве.

Вносът на такива продукти от животински произход следва да съответства на условията за внос, свързани с общественото здраве, на съответните държави членки.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 стопанските субекти в областта на храните, извършващи внос на храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход, без посочените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 28/2012 съставни продукти, са освободени от задължението, предвидено в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Вносът на тези храни следва да съответства на хармонизираните правила на Съюза, когато те са приложими, и на националните правила, прилагани от държавите членки, в другите случаи.

Член 4

Процедури относно вноса на продукти от животински произход

Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за които не са установени хармонизирани условия за внос на равнището на Съюза, свързани с общественото здраве, включително списъци с трети страни и части от трети страни и на предприятия, от които е разрешен внос.

Вносът на такива продукти от животински произход следва да съответства на условията за внос, свързани с общественото здраве, на съответните държави членки.

Член 5

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1162/2009

Регламент (ЕО) № 1162/2009 се отменя.

Член 6

Влизане в сила и приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 10.

(4)  СОМ(2009) 403 окончателен.

(5)  ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 1.