EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Kommissionens förordning (EU) nr 1079/2013 av den 31 oktober 2013 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 Text av betydelse för EES

EUT L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1079/2013

av den 31 oktober 2013

om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 9 första stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 16 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 fastställs väsentliga ändringar av de bestämmelser och förfaranden som livsmedelsföretagarna och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska följa. Dessa förordningar gäller från och med den 1 januari 2006. Det skulle dock i vissa fall ha medfört praktiska svårigheter att tillämpa ett antal av dessa bestämmelser och förfaranden med omedelbar verkan från och med den dagen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1162/2009 av den 30 november 2009 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 (3) fastställdes därför övergångsbestämmelser för en övergångsperiod till och med den 31 december 2013 för att möjliggöra en smidig övergång till en fullständig tillämpning av de nya bestämmelserna och förfarandena i dessa tre förordningar. Övergångsperiodens varaktighet fastställdes med beaktande av översynen av hygienbestämmelserna i dessa förordningar.

(3)

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 28 juli 2009 om erfarenheterna från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 (4) (nedan kallad rapporten) ”syftar till att på ett objektivt sätt redogöra för den erfarenhet som har vunnits och de svårigheter som har stötts på i genomförandet av livsmedelshygienpaketet av alla berörda aktörer under åren 2006, 2007 och 2008”.

(4)

I rapporten redogörs också för erfarenheterna med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1162/2009. Rapporten visar att det finns svårigheter när det gäller lokala leveranser av små mängder av vissa livsmedel, att det krävs ytterligare förtydliganden av situationer när nationella importbestämmelser gäller i avsaknad av harmoniserade unionsbestämmelser och att kriser på grund av importerade sammansatta produkter har bekräftat behovet av ökad kontroll av sådana produkter.

(5)

Dessa svårigheter måste lösas genom en översyn av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004. En konsekvensbedömning som åtföljer denna översyn inleddes omedelbart efter offentliggörandet av rapporten. Det krävs dock mer tid för att slutföra konsekvensbedömningen innan det ordinarie förfarandet för översyn inleds.

(6)

Den information som inkommit från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor, medlemsstaternas behöriga myndigheter och relevanta livsmedelsbranscher i unionen visar dessutom att vissa övergångsbestämmelser i förordning (EG) nr 1162/2009 bör bibehållas i avvaktan på att översynen slutförs.

(7)

Det bör därför fastställas en ytterligare övergångsperiod under vilken vissa övergångsbestämmelser i förordning (EG) nr 1162/2009 bör fortsätta att gälla.

(8)

Från tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 853/2004 undantas producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar sådant kött som färskt kött direkt till konsumenter. En begränsning av den bestämmelsen till att endast gälla färskt kött fram tills översynen av den förordningen avslutas skulle dock innebära en ytterligare börda för små producenter. I förordning (EG) nr 1162/2009 fastställs därför ett undantag från bestämmelserna i förordning (EG) nr 853/2004 som rör direkt leverans av sådana varor under vissa villkor, utan att det begränsas till färskt kött. Detta undantag bör bibehållas under den ytterligare övergångsperiod som fastställs i denna förordning.

(9)

I förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 fastställs vissa bestämmelser för import till unionen av produkter av animaliskt ursprung och av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung, (sammansatta produkter). I förordning (EG) nr 1162/2009 fastställs övergångsbestämmelser om undantag från vissa av dessa bestämmelser för vissa sammansatta produkter för vilka folkhälsovillkoren för import till unionen ännu inte har harmoniserats på unionsnivå. Dessa villkor ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009 (5) och kommer inte att vara helt harmoniserade före den 31 december 2013. I avvaktan på en framtida harmonisering av unionslagstiftningen bör det därför fastställas undantag som ska gälla under den ytterligare övergångsperiod som fastställs i denna förordning.

(10)

Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 1162/2009 upphöra att gälla.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs övergångsbestämmelser för tillämpningen av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 för en övergångsperiod från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.

Artikel 2

Direkt leverans av små mängder kött från fjäderfä och hardjur

Genom undantag från artikel 1.3 d och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.4 i förordning (EG) nr 853/2004 ska bestämmelserna i den förordningen inte tillämpas på producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till konsumenter.

Artikel 3

Hälsovillkor för import av produkter av animaliskt ursprung

1.   Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 853/2004 ska inte tillämpas på import av produkter av animaliskt ursprung för vilka inga harmoniserade folkhälsovillkor för import har fastställts på unionsnivå.

Import av sådana produkter av animaliskt ursprung ska uppfylla importmedlemsstatens folkhälsovillkor för import.

2.   Genom undantag från artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare som importerar livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än de sammansatta produkter som avses i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 28/2012 undantas från skyldigheterna i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004.

Import av sådana livsmedel ska i tillämpliga fall uppfylla de harmoniserade unionsbestämmelserna och i övriga fall de nationella bestämmelser som medlemsstaterna antagit.

Artikel 4

Förfaranden för import av produkter av animaliskt ursprung

Kapitel III i förordning (EG) nr 854/2004 ska inte tillämpas på import av produkter av animaliskt ursprung för vilka det inte har fastställts några harmoniserade folkhälsovillkor för import på unionsnivå, inklusive förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och anläggningar från vilka import är tillåten.

Import av sådana produkter av animaliskt ursprung ska uppfylla importmedlemsstatens folkhälsovillkor för import.

Artikel 5

Upphävande av förordning (EG) nr 1162/2009

Förordning (EG) nr 1162/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 10.

(4)  KOM(2009) 403 slutlig.

(5)  EUT L 12, 14.1.2012, s. 1.


Top