1.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 292/10


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1079/2013,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 säädetään merkittävistä muutoksista niihin sääntöihin ja menettelyihin, joita elintarvikealan toimijoiden ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava. Asetuksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Joidenkin näiden sääntöjen ja menettelyjen soveltaminen välittömästi kyseisestä päivämäärästä lähtien olisi kuitenkin joissakin tapauksissa aiheuttanut käytännön ongelmia.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 (3) säädetään 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvän siirtymäkauden ajan sovellettavista siirtymätoimenpiteistä, jotta kyseisissä kolmessa asetuksessa vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen täysimääräinen täytäntöönpano sujuisi ongelmitta. Siirtymäkauden pituuden määrittelyn yhteydessä otettiin huomioon kyseisissä asetuksissa säädettyjen hygieniaa koskevien säännösten uudelleentarkastelu.

(3)

Komission 28 päivänä heinäkuuta 2009 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassa kertomuksessa 29. huhtikuuta 2004 annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston hygienia-asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 soveltamisesta saaduista kokemuksista (4)”pyritään antamaan tietoja kokemuksista, myös esiin tulleista vaikeuksista, joita kaikilla asiaan liittyvillä toimijoilla on ollut hygienia-asetusten täytäntöönpanossa vuosina 2006, 2007 ja 2008”, jäljempänä ’kertomus’.

(4)

Kertomus sisältää kokemuksia asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 säädetyistä siirtymätoimenpiteistä. Kertomuksessa todetaan, että on havaittu tiettyjen elintarvikkeiden pienten määrien paikalliseen hankintaan liittyviä vaikeuksia, että on selkeytettävä tilanteita, joissa sovelletaan kansallisia tuontisääntöjä yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen puuttuessa, ja että tuotuihin yhdistelmätuotteisiin (elintarvikesekoituksiin) liittyneet kriisit ovat vahvistaneet tarvetta lisätä tällaisten tuotteiden valvontaa.

(5)

Kyseisiin vaikeuksiin on puututtava tarkastelemalla asetuksia (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 uudelleen. Välittömästi kertomuksen julkaisemisen jälkeen käynnistettiin tällaiseen uudelleentarkasteluun liittyvä vaikutustenarviointi. Ennen tavanomaisen uudelleentarkastelumenettelyn käynnistämistä tarvitaan kuitenkin enemmän aikaa vaikutustenarvioinnin saattamiseksi päätökseen.

(6)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolta, jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja asianomaisilta unionin elintarvikealan toimijoilta saatujen tietojen perusteella tietyt asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 säädetyt siirtymätoimenpiteet olisi lisäksi pidettävä voimassa kunnes uudelleentarkastelu saadaan päätökseen.

(7)

Sen vuoksi olisi säädettävä ylimääräisestä siirtymäkaudesta, jonka aikana tiettyjä asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 säädettyjä siirtymätoimenpiteitä sovelletaan edelleen.

(8)

Asetusta (EY) N:o 853/2004 ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen siipikarjan ja jäniseläinten lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat kyseisen lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle tuoreena lihana. Kyseisen säännöksen rajoittaminen tuoreeseen lihaan ennen mainitun asetuksen uudelleentarkastelun päättymistä aiheuttaisi kuitenkin ylimääräisen rasitteen pienille tuottajille. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 säädetään poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännöksiin, jotka koskevat tällaisten tuotteiden suoraa toimittamista tiettyjen edellytysten mukaisesti, rajoittamatta poikkeusta tuoreeseen lihaan. Tämä poissulkemismahdollisuus olisi säilytettävä tässä asetuksessa säädetyn ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(9)

Asetuksissa (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan joitakin sääntöjä, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden sekä kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitusten) tuontia unioniin. Asetuksessa (EY) N:o 1162/2009 säädetään siirtymätoimenpiteistä, joilla poiketaan näistä säännöistä tuotaessa unioniin tiettyjä sellaisia elintarvikesekoituksia, joiden osalta ei ole unionin tasolla vielä säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista. Näitä edellytyksiä muutettiin todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta 11 päivänä tammikuuta 2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 28/2012 (5), eikä niitä saada täysin yhdenmukaistettua ennen 31 päivää joulukuuta 2013. Kunnes unionin lainsäädäntö on yhdenmukaistettu, on tarpeen säätää poikkeuksista, joita sovelletaan tässä asetuksessa vahvistetun ylimääräisen siirtymäkauden ajan.

(10)

Selvyyden vuoksi asetus (EY) N:o 1162/2009 olisi kumottava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvän siirtymäkauden ajaksi.

2 artikla

Siipikarjan ja jäniseläinten lihan suora toimittaminen pieninä määrinä

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, ja rajoittamatta 1 artiklan 4 kohdan soveltamista, kyseisen asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuottajiin, jotka toimittavat tilalla teurastettujen siipikarjan ja jäniseläinten lihaa pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jotka toimittavat tuotteet suoraan lopulliselle kuluttajalle.

3 artikla

Eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevat terveysvaatimukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten eläinperäisten tuotteiden tuontiin, joiden osalta ei ole unionin tasolla säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista.

Tällaisten eläinperäisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuovan jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijat, jotka tuovat muita kasviperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä elintarvikkeita kuin asetuksen (EU) N:o 28/2012 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikesekoituksia, vapautetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetyistä velvollisuuksista.

Tällaisten elintarvikkeiden tuonnissa on soveltuvissa tapauksissa noudatettava yhdenmukaistettuja unionin sääntöjä ja muutoin jäsenvaltioiden soveltamia kansallisia sääntöjä.

4 artikla

Eläinperäisten tuotteiden tuontia koskevat menettelyt

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 III lukua ei sovelleta sellaisten eläinperäisten tuotteiden tuontiin, joiden osalta ei ole unionin tasolla säädetty yhdenmukaisista tuontia koskevista kansanterveysvaatimuksista, mukaan luettuina luettelot kolmansista maista ja niiden osista sekä laitoksista, joista tapahtuva tuonti on sallittu.

Tällaisten eläinperäisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuovan jäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1162/2009 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1162/2009.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen ja sen soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUVL L 314, 1.12.2009, s. 10.

(4)  KOM(2009) 403 lopullinen.

(5)  EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1.