EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 al Comisiei din 31 octombrie 2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

JO L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 292/10


REGULAMENTUL (UE) NR. 1079/2013 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2013

de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 9 primul paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 16 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 prevăd modificări semnificative ale normelor și procedurilor care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar și de autoritățile competente ale statelor membre. Respectivele regulamente se aplică de la 1 ianuarie 2006. Cu toate acestea, aplicarea unora dintre normele și procedurile respective cu efect imediat de la data menționată ar fi implicat în anumite cazuri dificultăți de ordin practic.

(2)

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (3) prevede anumite măsuri tranzitorii pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2013, cu scopul de a facilita trecerea la punerea în aplicare deplină a normelor și procedurilor stabilite în cele trei regulamente. Durata perioadei de tranziție a fost fixată luându-se în considerare revizuirea cadrului de reglementare privind igiena prevăzut în regulamentele respective.

(3)

Raportul Comisiei din 28 iulie 2009 către Consiliu și Parlamentul European privind experiența câștigată prin aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului din 29 aprilie 2004 (4) privind igiena produselor alimentare „are drept scop prezentarea faptică a experienței câștigate, inclusiv a dificultăților întâmpinate, în 2006, 2007 și 2008 din punerea în aplicare de către toate părțile interesate a pachetului legislativ privind igiena” („denumit în continuare raportul”).

(4)

Raportul include experiențele privind măsurile tranzitorii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1162/2009. Raportul indică faptul că s-au constatat dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea locală cu cantități mici de anumite produse alimentare, că este necesară clarificarea suplimentară a situațiilor în care se aplică normele naționale referitoare la importuri, în absența unor norme armonizate la nivelul Uniunii, și că crizele cauzate de produsele compuse importate au confirmat necesitatea unui control mai strict al acestor produse.

(5)

Revizuirea Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 va permite rezolvarea acestor dificultăți. O evaluare a impactului, care însoțește această revizuire, a fost lansată imediat după publicarea raportului. Totuși, este nevoie de mai mult timp pentru a finaliza evaluarea impactului înainte de a lansa procedura ordinară de revizuire.

(6)

În plus, pe baza informațiilor primite de la Oficiul Alimentar și Veterinar, de la autoritățile competente din statele membre și de la sectoarele relevante ale industriei alimentare din UE, ar trebui ca anumite măsuri tranzitorii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 să fie menținute până la finalizarea procesului de revizuire.

(7)

În consecință, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție suplimentară, în cursul căreia anumite măsuri tranzitorii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 vor continua să se aplice.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 exclude din domeniul său de aplicare furnizarea directă de către producător a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă către consumatorul final sau către unitățile locale de comerț cu amănuntul care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final, sub formă de carne proaspătă. Cu toate acestea, limitarea acestei dispoziții la carnea proaspătă înaintea încheierii exercițiului de revizuire a regulamentului respectiv ar reprezenta o povară în plus pentru micii producători. În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 prevede o derogare de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind furnizarea directă a acestor produse în anumite condiții, fără a o limita la carnea proaspătă. Ar trebui să se mențină excluderea respectivă pe toată durata perioadei suplimentare de tranziție prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 stabilesc anumite norme privind importurile în Uniune de produse de origine animală și de alimente care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse). Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 prevede măsuri tranzitorii care derogă de la unele dintre normele respective pentru anumite produse compuse în cazul cărora nu au fost încă armonizate la nivelul UE condițiile de sănătate publică aplicabile importurilor în Uniune. Condițiile respective au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei din 11 ianuarie 2012 de stabilire a cerințelor de certificare pentru importul și tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii și de modificare a Deciziei 2007/275/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 (5) și nu vor fi complet armonizate înainte de 31 decembrie 2013. În consecință, până la realizarea armonizării viitoare a legislației Uniunii, este necesar să se prevadă derogări pe parcursul perioadei suplimentare de tranziție stabilite în prezentul regulament.

(10)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 ar trebui să fie abrogat.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri tranzitorii pentru aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 pentru o perioadă de tranziție începând cu 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2016.

Articolul 2

Furnizarea directă a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (3) litera (d) și fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, dispozițiile prevăzute în regulamentul respectiv nu se aplică în cazul furnizării directe de către producător a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă către consumatorul final sau unitățile locale de comerț cu amănuntul care furnizează acest tip de carne direct consumatorului final.

Articolul 3

Condiții sanitare pentru importurile de produse de origine animală

(1)   Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică în cazul importurilor de produse de origine animală pentru care nu au fost stabilite la nivelul Uniunii condiții armonizate de sănătate publică aplicabile importurilor.

Importurile de astfel de produse de origine animală respectă condițiile de sănătate publică aplicabile importurilor ale statului membru în cauză.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care importă produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală, altele decât produsele compuse menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 28/2012, sunt exceptați de la obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Importurile de astfel de produse alimentare respectă normele armonizate ale Uniunii, atunci când acestea sunt aplicabile, precum și normele naționale puse în aplicare în alte cazuri de către statele membre.

Articolul 4

Proceduri privind importurile de produse de origine animală

Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 nu se aplică în cazul importurilor de produse de origine animală pentru care nu au fost stabilite la nivelul Uniunii condiții armonizate de sănătate publică aplicabile importurilor, incluzând liste cu țări terțe, regiuni ale țărilor terțe și unități din care sunt autorizate importuri.

Importurile de astfel de produse de origine animală respectă condițiile de sănătate publică aplicabile importurilor ale statului membru de import.

Articolul 5

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1162/2009

Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 se abrogă.

Articolul 6

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 314, 1.12.2009, p. 10.

(4)  COM(2009) 403 final.

(5)  JO L 12, 14.1.2012, p. 1.


Top