EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1079

Komisijas Regula (ES) Nr. 1079/2013 ( 2013. gada 31. oktobris ), ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 292, 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

1.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1079/2013

(2013. gada 31. oktobris),

ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regulās (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ir paredzētas nozīmīgas izmaiņas noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Minētās regulas piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr vairāku minēto noteikumu un procedūru piemērošana, tiem stājoties spēkā uzreiz minētajā datumā, atsevišķos gadījumos varēja radīt praktiskas grūtības.

(2)

Tādēļ Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1162/2009, ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai (3), ir noteikti pārejas pasākumi pārejas periodā, kas beidzas 2013. gada 31. decembrī, lai būtu iespējams netraucēti sākt minētajās trijās regulās paredzēto noteikumu un procedūru pilnīgu īstenošanu. Pārejas perioda ilgumu noteica, ievērojot minētajās regulās paredzēto ar higiēnu saistīto tiesību aktu pārskatīšanu.

(3)

Komisijas 2009. gada 28. jūlija ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto pieredzi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa higiēnas Regulas (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (4), ir teikts, ka “ziņojuma mērķis ir iepazīstināt ar faktiem par visu ieinteresēto dalībnieku 2006., 2007. un 2008. gadā gūto pieredzi, tostarp sastaptajām grūtībām, īstenojot higiēnas tiesību aktu paketi” (“ziņojums”).

(4)

Ziņojumā ir aprakstīta pieredze to pārejas pasākumu jomā, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 1162/2009. Ziņojumā norādīts, ka ir konstatētas grūtības saistībā ar nelielu konkrētas pārtikas daudzumu vietējo piegādi, ka nepieciešams labāk izskaidrot situācijas, kurās saskaņotu Savienības noteikumu trūkuma gadījumā tiek piemēroti valsts noteikumi attiecībā uz importu, un ka krīzes, kas saistītas ar importētiem saliktajiem produktiem, ir apliecinājušas, ka šādu produktu kontrole ir jāpastiprina.

(5)

Minētās grūtības ir jārisina, veicot Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 pārskatīšanu. Uzreiz pēc ziņojuma publicēšanas tika uzsākts ietekmes novērtējums, kas pievienots minētajam pārskatam. Tomēr ir nepieciešams vairāk laika, lai pabeigtu ietekmes novērtējumu pirms parastās pārskata procedūras uzsākšanas.

(6)

Turklāt, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Pārtikas un veterinārā biroja, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgajām pārtikas uzņēmumu nozarēm Savienībā, ir jāsaglabā konkrēti Regulā (EK) Nr. 1162/2009 noteiktie pārejas pasākumi, līdz būs pabeigts minētais pārskats.

(7)

Tāpēc būtu jāparedz papildu pārejas periods, kurā turpinās piemērot konkrētos pārejas pasākumus, kas patlaban paredzēti Regulā (EK) Nr. 1162/2009.

(8)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 piemērošanas jomā nav ietverta saimniecībās nokauto mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu piegādā tieši galapatērētājam. Tomēr mazajiem ražotājiem rastos papildu slogs, ja paredzētu, ka minēto noteikumu līdz minētās regulas izskatīšanas beigām piemēro tikai svaigai gaļai. Tāpēc ar Regulu (EK) Nr. 1162/2009 ir paredzēta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumiem šādu preču tiešai piegādei noteiktos apstākļos, to neattiecinot tikai uz svaigu gaļu. Minētā atkāpe būtu jāsaglabā papildu pārejas periodā, kas paredzēts šajā regulā.

(9)

Regulās (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 izklāstīti konkrēti noteikumi par dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtikas, kas satur augu izcelsmes produktus un pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (saliktie produkti), importu Savienībā. Regulā (EK) Nr. 1162/2009 ir noteikti pārejas pasākumi, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem minētajiem noteikumiem par konkrētiem saliktajiem produktiem, par kuriem sabiedrības veselības nosacījumi importam Savienībā vēl nav saskaņoti Savienības līmenī. Šos nosacījumus grozīja ar Komisijas 2012. gada 11. janvāra Regulu (ES) Nr. 28/2012, ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (5), un tie netiks pilnībā saskaņoti līdz 2013. gada 31. decembrim. Tādēļ, kamēr turpinās Savienības tiesību aktu saskaņošana, ir nepieciešams paredzēt atkāpes papildu pārejas periodā, kas noteikts šajā regulā.

(10)

Skaidrības labad būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1162/2009.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pārejas pasākumus Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai pārejas periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

2. pants

Mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta un neskarot tās 1. panta 4. punktu, šajā regulā paredzētos noteikumus nepiemēro attiecībā uz saimniecībā nokautu mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri piegādā tieši galapatērētājam.

3. pants

Veselības nosacījumi dzīvnieku izcelsmes produktu importam

1.   Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, par ko nav saskaņotu sabiedrības veselības nosacījumu importam Savienības līmenī.

Minēto dzīvnieku izcelsmes produktus importē saskaņā ar importētājas dalībvalsts sabiedrības veselības nosacījumiem importam.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē pārtiku, kuras sastāvā ir gan augu izcelsmes produkti, gan pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav Regulas (ES) Nr. 28/2012 3. panta 1. punktā minētie saliktie produkti, ir atbrīvoti no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punktā noteiktā pienākuma.

Attiecīgajā gadījumā šādu pārtiku importē atbilstīgi saskaņotajiem Savienības noteikumiem un pārējos gadījumos – atbilstīgi valsts noteikumiem, kurus piemēro attiecīgajā dalībvalstī.

4. pants

Ar dzīvnieku izcelsmes produktu importu saistītās procedūras

Regulas (EK) Nr. 854/2004 III nodaļu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, kam nav noteikti saskaņoti sabiedrības veselības nosacījumi importam Savienības līmenī, tostarp nosacījumi attiecībā uz to trešo valstu sarakstiem un to trešo valstu daļu un uzņēmumu sarakstiem, no kurām ir atļauts importēt.

Šādu dzīvnieku izcelsmes produktus importē saskaņā ar importētājas dalībvalsts sabiedrības veselības nosacījumiem importam.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1162/2009 atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1162/2009.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(3)  OV L 314, 1.12.2009., 10. lpp.

(4)  COM(2009) 403 galīgā redakcija.

(5)  OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.


Top