EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

Rozporządzenie Rady (WE) nr 251/95 z dnia 6 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251Dziennik Urzędowy L 030 , 09/02/1995 P. 0001 - 0002


Rozporządzenie Rady (WE) nr 251/95

z dnia 6 lutego 1995 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

przedstawiciele rządów Państw Członkowskich zgromadzeni na szczeblu szefów państw i rządów, przyjmując decyzję z dnia 29 października 1993 r. dotyczącą ustalenia siedzib niektórych instytucji i departamentów Unii Europejskiej, jak również Europolu [4], przyjęli za wspólną zgodą deklarację dotyczącą ustalenia siedziby Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego;

rozporządzeniem (WE) nr 1131/94, z dnia 16 maja 1994, zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego [5], Rada wyznaczyła siedzibę Centrum w Tesalonikach;

w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rada zastrzegła sobie prawo do późniejszego ustosunkowywania się do propozycji Komisji dotyczących personelu Centrum;

należy zapewnić spójność na poziomie wspólnotowym w zakresie zarządzania personelem różnych zdecentralizowanych instytucji; w związku z czym należy uzupełnić rozporządzenie (EWG) nr 337/75 [6];

Komisja, wspomagana przez zarząd Centrum, znajduje i wprowadza w życie w możliwie szybkim terminie odpowiednie rozwiązania dotyczące sposobów reorganizacji personelu, w związku z przeniesieniem siedziby Centrum z Berlina do Tesalonik, oraz przedstawia Radzie odpowiednie propozycje;

w tych okolicznościach należy uchylić rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1859/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudniania personelu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego [7],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 13 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

Personel Centrum obowiązuje regulamin i przepisy jak urzędników państwowych oraz innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Centrum wobec swojego personelu wykonuje uprawnienia odpowiadające uprawnieniom organu powołującego.

Zarząd Centrum, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje właściwe przepisy wykonawcze."

Artykuł 2

Rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1859/76 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 1995 r.

W imieniu Rady

A. Juppé

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 74 z 12.3.1994, str. 12.

[2] Dz.U. C 128 z 9.5.1994, str. 511.

[3] Dz.U. C 195 z 18.7.1994, str. 32.

[4] Dz.U. C 323 z 30.11.1993, str. 1.

[5] Dz.U. L 127 z 19.5. 1994, str. 1.

[6] Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1131/94 (Dz.U. L 127 z 19.5.1994, str. 1).

[7] Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 679/87 (Dz.U. L 72, z 14.3.1987, str. 1).

--------------------------------------------------

Top