EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

Verordening (EG) nr. 251/95 van de Raad van 6 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251

Verordening (EG) nr. 251/95 van de Raad van 6 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Publicatieblad Nr. L 030 van 09/02/1995 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 251/95 VAN DE RAAD van 6 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, op het niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders bijeen, bij de aanneming van het besluit van 29 oktober 1993 inzake de vaststelling van de zetels van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen en Europol (4), in onderlinge overeenstemming, een verklaring hebben aangenomen betreffende de zetel van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding;

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EG) nr. 1131/94 van 16 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (5) Thessaloniki als zetel van het Centrum heeft aangewezen;

Overwegende dat de Raad zich in deze verordening heeft voorbehouden later over de aspecten van het voorstel van de Commissie betreffende het personeel van het Centrum een besluit te nemen;

Overwegende dat, wat het beheer van het personeel van de verschillende gedecentraliseerde organen betreft, de nodige samenhang op communautair niveau dient te worden gewaarborgd; dat dientengevolge Verordening (EEG) nr. 337/75 (6) moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de Commissie, bijgestaan door de Raad van Bestuur van het Centrum, teneinde de verhuizing van het Centrum van Berlijn naar Thessaloniki te begeleiden, zo spoedig mogelijk passende oplossingen moet zoeken en uitvoeren voor de maatregelen inzake de personeelsregeling, en in dit verband passende voorstellen bij de Raad moet indienen;

Overwegende dat derhalve Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1859/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (7) dient te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 337/75 komt te luiden:

"Artikel 13

Het personeel van het Centrum is onderworpen aan de verordeningen en regelingen die van toepassing zijn op de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Het Centrum oefent ten aanzien van zijn personeel de bevoegdheden uit van het tot aanstelling bevoegde gezag.

De Raad van Bestuur van het Centrum stelt in overeenstemming met de Commissie passende uitvoeringsbepalingen vast."

Artikel 2

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1859/76 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. JUPPÉ

(1) PB nr. C 74 van 12. 3. 1994, blz. 12.

(2) PB nr. C 128 van 9. 5. 1994, blz. 511.

(3) PB nr. C 195 van 18. 7. 1994, blz. 32.

(4) PB nr. C 323 van 30. 11. 1993, blz. 1.

(5) PB nr. L 127 van 19. 5. 1994, blz. 1.

(6) PB nr. L 39 van 13. 2. 1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1131/94 (PB nr. L 127 van 19. 5. 1994, blz. 1).

(7) PB nr. L 214 van 6. 8. 1976, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 679/87 (PB nr. L 72 van 14. 3. 1987, blz. 1).

Top