EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

Rådets förordning (EG) nr 251/95 av den 6 februari 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för yrkesutbildning

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; tyst upphävande genom 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251

Rådets förordning (EG) nr 251/95 av den 6 februari 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för yrkesutbildning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 09/02/1995 s. 0001 - 0002


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 251/95 av den 6 februari 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för yrkesutbildning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Medlemsstaternas regeringsföreträdare, samlade på stats- och regeringschefsnivå, antog genom beslutet av den 29 oktober 1993 om fastställande av säte för vissa av gemenskapens organ och avdelningar samt för Europol (4) enhälligt en deklaration om fastställande av säte för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning.

Rådet bestämde genom förordning (EG) nr 1131/94 av den 16 maj 1994 om ändring av förordning nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för yrkesutbildning (5) att centrumets säte skall vara Thessaloniki.

Rådet förbehöll sig i nämnda förordning rätten att senare fatta beslut i fråga om vissa delar av kommissionens förslag som behandlade centrumets personal.

Personaladministrationen i olika decentraliserade organ inom gemenskapen bör skötas på ett likartat sätt. Förordningen (EEG) nr 337/75

Artikel 1

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 337/75 ersätts med följande:

"Artikel 13

De förordningar och bestämmelser som gäller för tjänstemän och andra anställda vid de Europeiska gemenskaperna skall gälla för centrumets personal.

I förhållande till sin personal har centrumet de befogenheter som tillkommer den myndighet som har rätt att fatta beslut om utnämningar.

Centrumets styrelse skall i samråd med kommissionen fatta beslut om lämpliga tillämpningsföreskrifter".

Artikel 2

Förordningen (EKSG, EEG, Euratom) nr 1859/76 upphävs.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den gäller från och med den 1 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 februari 1995.

På rådets vägnar

A. JUPPÉ

Ordförande

(nr C 74, 12.3.1994, s. 12.

(1) EGT nr C 128, 9.5.1994, s. 511.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 32.

(3) EGT nr C 323, 30.11.1993, s. 1.

(4) EGT nr L 127, 19.5.1994, s. 1.

(5) EGT nr L 39 av den 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1131/94 (EGT nr L 127 av den 19.5.1994, s. 1).

(6) EGT nr L 214 av den 6.8.1976, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 679/87 (EGT nr L 72 av den 14.3.1987, s. 1).

Top