EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_003_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
05.Свободно движение на работници и социална политика
TOM 03

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

05.   Свободно движение на работници и социална политика

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1992

L 348

1

 

 

31992L0085

 

 

 

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

3

1992

L 348

9

 

 

31992L0091

 

 

 

Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

11

1992

L 404

10

 

 

31992L0104

 

 

 

Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 година относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ (Дванадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

27

1993

L 022

124

 

 

31993D0068

 

 

 

Решение № 148 от 25 юни 1992 година за използване на удостоверението относно приложимото законодателство (формуляр Е 101), когато периодът на командироване не надвишава три месеца

43

1993

L 072

30

 

 

31993D0172

 

 

 

Решение на Kомисията от 22 февруари 1993 година за съставяне на стандартен формуляр, предвиден в член 6 от Директива 88/599/ЕИО на Съвета относно автомобилния транспорт

44

1993

L 181

1

 

 

31993R1945

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1945/93 на Съвета от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схемите за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на процедурата по прилагането на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на Регламент (ЕИО) № 1247/92 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71

47

1993

L 181

11

 

 

31993R1946

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1946/93 на Съвета от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 относно създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

57

1993

L 181

13

 

 

31993R1947

 

 

 

Регламент (EИО) № 1947/93 на Съвета от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (EИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

59

1993

L 187

60

 

 

31993D0417

 

 

 

Решение на Комисията от 21 юни 1993 година за изменение на Решение 91/544/ЕИО относно Групата за връзка по въпросите на възрастните хора

61

1993

L 307

1

 

 

31993L0103

 

 

 

Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

62

1994

L 127

1

 

 

31994R1131

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1131/94 на Съвета от 16 май 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

79

1994

L 216

1

 

 

31994R2062

 

 

 

Регламент № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

80

1994

L 216

12

 

 

31994L0033

 

 

 

Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място

88

1994

L 217

8

 

 

31994L0038

 

 

 

Директива 94/38/ЕО на Комисията от 26 юли 1994 година за изменение на приложения В и Г към Директива 92/51/ЕИО на Съвета относно втора обща система за признаване на професионалното образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО

97

1994

L 254

64

 

 

31994L0045

 

 

 

Директива 94/45/EО на Съвета от 22 септември 1994 година за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение

107

1995

L 030

1

 

 

31995R0251

 

 

 

Регламент (ЕО) № 251/95 на Съвета от 6 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

116

1995

L 041

1

 

 

31995R0354

 

 

 

Регламент (ЕО) № 354/95 на Съвета от 20 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 относно създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

118

1995

L 156

1

 

 

31995R1643

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1643/95 на Съвета от 29 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

119

1995

L 184

21

 

 

31995L0043

 

 

 

Директива 95/43/ЕО на Комисията от 20 юли 1995 година към Директива 92/51/ЕИО на Съвета относно втора обща система за признаване на професионалното образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (текст от значение за ЕИП)

121

1995

L 249

43

 

 

31995D0420

 

 

 

Решение на Комисията от 19 юли 1995 година за изменение на Решение 82/43/ЕИО относно създаването на Консултативен комитет за равни възможности на жените и мъжете

134

1995

L 287

3

 

 

31995R2744

 

 

 

Регламент (EО) № 2744/95 на Съвета от 27 ноември 1995 година относно статистика за структурата и разпределението на доходите

138

1995

L 335

1

 

 

31995R3095

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3095/95 на Съвета от 22 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71, на Регламент (ЕИО) № 1247/92 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на Регламент (ЕИО) № 1945/93 за изменение на Регламент (ЕИО) № 1247/92

142

1995

L 335

28

 

 

31995L0063

 

 

 

Директива 95/63/ЕО на Съвета от 5 декември 1995 година за изменение на Директива 89/655/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

151

1996

L 145

4

 

 

31996L0034

 

 

 

Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП)

160

1996

L 159

1

 

 

31996L0029

 

 

 

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение

166

Top