EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

1995 m. vasario 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 251/95, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251Oficialusis leidinys L 030 , 09/02/1995 p. 0001 - 0002


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 251/95

1995 m. vasario 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi valstybių ir vyriausybių vadovų lygiu susitikę valstybių narių vyriausybių atstovai, priimdami 1993 m. spalio 29 d. Sprendimą dėl Europos Bendrijų ir Europolo tam tikrų įstaigų ir padalinių būstinių vietos [4], bendru sutarimu taip pat priėmė pareiškimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro būstinės;

kadangi 1994 m. gegužės 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1131/94, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo [5], Taryba įsteigė centro būstinę Salonikuose;

kadangi minėtame reglamente Taryba pasiliko teisę dėl Komisijos pasiūlymo centro personalo klausimais spręsti vėlesniame etape;

kadangi Bendrijos lygiu turėtų būti suderintas įvairių decentralizuotų institucijų personalo valdymas; kadangi dėl to būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 [6];

kadangi Komisija, padedama centro valdybos, pirmai progai pasitaikius, turėtų rasti ir įgyvendinti konkrečius sprendimus dėl priemonių, reguliuojančių personalo klausimus dėl centro perkėlimo iš Berlyno į Salonikus, bei turėtų pateikti Tarybai atitinkamus pasiūlymus;

kadangi šiomis aplinkybėmis 1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1859/76, nustatantis Europos profesinio mokymo plėtros centro personalo įdarbinimo sąlygas, turėtų būti panaikintas [7],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 337/75 13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

Centro personalui taikomi reglamentai ir taisyklės, taikytini Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

Centras savo personalo atžvilgiu naudojasi skiriančiajai institucijai suteiktomis galiomis.

Valdyba, sutarusi su Komisija, priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles."

2 straipsnis

Reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1859/76 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1995 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. vasario 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Juppé

[1] OL C 74, 1994 3 12, p. 12.

[2] OL C 128, 1994 5 9, p. 511.

[3] OL C 195, 1994 7 18, p. 32.

[4] OL C 323, 1993 11 30, p. 1.

[5] OL L 127, 1994 5 19, p. 1.

[6] OL L 39, 1975 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1131/94 (OL L 127, 1994 5 19, p. 1).

[7] OL L 214, 1976 8 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 679/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 1).

--------------------------------------------------

Top