EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

Nařízení Rady (ES) č. 251/95 ze dne 6. února 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Implicitně zrušeno 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

31995R0251Úřední věstník L 030 , 09/02/1995 S. 0001 - 0002


Nařízení Rady (ES) č. 251/95

ze dne 6. února 1995,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že zástupci vlád členských států, zasedající na úrovni hlav států a předsedů vlád, při přijímání rozhodnutí ze dne 29. října 1993 o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu [4] také přijali vzájemnou dohodou prohlášení o umístění sídla Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání;

vzhledem k tomu, že nařízením (ES) č. 1131/94 ze 16. května 1994, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání [5], stanovila Rada sídlo střediska v Soluni;

vzhledem k tomu, že v uvedeném nařízení si Rada vyhradila rozhodnout později o hlediscích návrhů Komise týkajících se zaměstnanců střediska;

vzhledem k tomu, že je třeba zajistit soulad v oblasti personálního řízení různých decentralizovaných subjektů na úrovni Společenství; že je proto nezbytné pozměnit nařízení (EHS) č. 337/75 [6];

vzhledem k tomu, že Komise ve spolupráci se správní radou střediska by měla nalézt a uskutečnit v co nejkratší době vhodná řešení personálních otázek týkajících se přemístění střediska z Berlína do Soluně a měla by předložit Radě vhodné návrhy;

vzhledem k tomu, že za těchto podmínek by mělo být zrušeno nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1859/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání [7],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 13 nařízení (EHS) č. 337/75 se nahrazuje tímto:

"Článek 13

Zaměstnanci střediska podléhají nařízením a pravidlům platným pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

Středisko vykonává vůči svým zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.

Správní rada střediska přijme v dohodě s Komisí vhodná prováděcí opatření."

Článek 2

Nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1859/76 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. března 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 1995.

Za Radu

předseda

A. Juppé

[1] Úř. věst. C 74, 12.3.1994, s. 12.

[2] Úř. věst. C 128, 9.5.1994, s. 511.

[3] Úř. věst. C 195, 18.7.1994, s. 32.

[4] Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 127, 19.5.1994, s. 1.

[6] Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1131/94 (Úř. věst. L 127, 19.5.1994, s. 1).

[7] Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 679/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 1).

--------------------------------------------------

Top