EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Homologacja UE i środki nadzoru rynku w odniesieniu do pojazdów silnikowych i ich przyczep

Homologacja UE i środki nadzoru rynku w odniesieniu do pojazdów silnikowych i ich przyczep

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie określa ogólnounijne przepisy dotyczące wymogów technicznych i procedur, aby zapewnić zgodność nowych typów pojazdów silnikowych i ich przyczep z wymogami homologacji typu UE w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Celem niniejszego rozporządzenia jest:
  • podniesienie poziomu jakości i niezależności homologacji typu* pojazdów i przeprowadzenie badań;
  • zwiększenie liczby sprawdzeń pojazdów wprowadzonych już do obrotu w UE;
  • wzmocnienie ogólnego systemu pod nadzorem UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

 • pojazdów silnikowych używanych do przewozu pasażerów, które mają co najmniej cztery koła (kategoria M);
 • pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu rzeczy, które mają co najmniej cztery koła (kategoria N);
 • przyczep (kategoria O).

Homologacja typu oraz badanie przed wprowadzeniem pojazdu do obrotu

 • Służby techniczne będą podlegały regularnemu i niezależnemu audytowi w oparciu o rygorystyczne kryteria w celu uzyskania i utrzymania zezwolenia udzielonego przez państwa członkowskie do przeprowadzania badań i kontroli nowych modeli pojazdów. Komisja Europejska i inne państwa członkowskie będą w stanie zakwestionować to zezwolenie, jeżeli coś będzie nie tak.
 • Organy udzielające krajowej homologacji typu będą podlegały audytom Komisji w celu zapewnienia, aby odpowiednie przepisy były wdrażane i konsekwentnie egzekwowane w całej UE.
 • Wniosek Komisji o zmianę systemu wynagrodzeń mający na celu uniknięcie sytuacji, w której służby techniczne otrzymują wynagrodzenie bezpośrednio od producenta, nie został zachowany.

Kontrole pojazdów wprowadzonych do obrotu

 • Istniejące już przepisy dotyczące homologacji typu obejmują głównie sprawdzenia prototypów pochodzących z linii produkcyjnej; niniejsze rozporządzenie wprowadza nadzór rynku i dodatkowo zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzania regularnych, wyrywkowych kontroli pojazdów wprowadzonych już do obrotu i podania takich wyników do wiadomości publicznej.
 • Wszystkie państwa członkowskie mogą teraz podjąć natychmiastowe środki ochronne wobec pojazdów wykazujących brak zgodności na swoim terytorium bez konieczności czekania aż organ udzielający homologacji typu podejmie działania.

Nadzór

 • Komisja może przeprowadzać kontrole rynku niezależnie od państw członkowskich i ma możliwość wszczęcia ogólnounijnych procedur wycofania.
 • Komisja może kwestionować wyznaczanie służb technicznych i nakładać kary administracyjne na producentów lub służby techniczne w wysokości do 30 000 EUR na każdy pojazd wykazujący brak zgodności.
 • Komisja będzie przewodniczyć nowemu forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów w celu zapewnienia jednakowej interpretacji odpowiednich przepisów UE, całkowitej przejrzystości w przypadkach braku zgodności, a także lepszych i bardziej skoordynowanych działań w zakresie nadzoru rynku przez państwa członkowskie.

Producenci

 • Oprócz istniejącego zakazu stosowania „urządzeń ograniczających skuteczność działania”, które zmieniają wyniki uzyskiwane podczas procedur stosowanych w badaniach, producenci zapewniają dostęp do protokołów oprogramowania pojazdu, aby umożliwić przeprowadzenie zewnętrznych kontroli.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 września 2020 r.

KONTEKST

Dyrektywa w sprawie homologacji typu UE została przekształcona w bezpośrednio stosowane rozporządzenie i wzmocniona po stwierdzeniu, że pewni producenci włączyli systemy zmieniające wyniki ich pojazdów uzyskiwane w trakcie badań („urządzenia ograniczające skuteczność działania”).

Reforma ta stanowi część obszernych prac prowadzonych przez Komisję w odniesieniu do sektora pojazdów określonego w komunikacie „Europa w ruchu”.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Homologacja typu: procedura, w wyniku której organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany typ pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1–218)

DOKUMENT POWIĄZANY

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europa w ruchu – Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna (COM(2018) 293 final z 17.5.2018)

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019

Top