EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES apstiprinājuma un tirgus uzraudzības pasākumi attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

ES apstiprinājuma un tirgus uzraudzības pasākumi attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/858 — mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu pieņem ES mēroga noteikumus par tehniskajām prasībām un procedūrām, ar kurām nodrošina, ka jauni mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipi atbilst ES apstiprinātām drošības un vides aizsardzības prasībām.
 • Tās mērķi ir:
  • uzlabot transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma* kvalitāti, neatkarību un testēšanu;
  • palielināt pārbaužu skaitu attiecībā uz ES tirgū jau esošiem automobiļiem;
  • stiprināt vispārējo sistēmu, ieviešot ES pārraudzības pasākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz:

 • mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (M kategorija);
 • mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti kravu pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (N kategorija);
 • piekabēm (O kategorija).

Tipa apstiprināšana un testēšana pirms automobiļa laišanas tirgū

 • Tehniskajos dienestos tiks periodiski veiktas neatkarīgas revīzijas, pamatojoties uz stingriem veiktspējas kritērijiem, lai iegūtu un saglabātu ES valstu piešķirtās pilnvaras veikt jaunu automobiļu modeļu testēšanu un pārbaudi. Problēmu gadījumā Eiropas Komisija un ES valstis varēs apstrīdēt šiem dienestiem izdotās atļaujas.
 • Komisija veiks revīzijas valsts tipa apstiprinātāju iestādēs, lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu īstenošanu un stingru ieviešanu visā ES.
 • Komisijas priekšlikums par atlīdzības sistēmas izmaiņām, lai tehniskie dienesti maksājumus nesaņemtu tieši no ražotājiem, netika saglabāts.

Tirgū esošo automobiļu kontrole

 • Iepriekš pieņemtie noteikumi par tipa apstiprināšanu galvenokārt attiecas uz tikko saražotiem prototipiem; ar šo regulu ievieš tirgus uzraudzību un ES valstīm papildus prasa regulāri veikt pārbaudes uz vietas attiecībā uz to tirgū jau esošiem transportlīdzekļiem un darīt šos rezultātus publiski pieejamus.
 • Tagad visas ES valstis var nekavējoties veikt aizsardzības pasākumus pret to teritorijā esošiem neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, negaidot tipa apstiprinājumu izdevušās iestādes rīcību.

Pārraudzība

 • Komisija neatkarīgi no ES valstīm var veikt tirgus pārbaudes un ir tiesīga sākt ES mēroga atsaukumus.
 • Tā var apstrīdēt tehnisko dienestu norīkošanu un noteikt administratīvas sankcijas ražotājiem vai tehniskajiem dienestiem līdz 30 000 EUR par katru neatbilstīgu transportlīdzekli.
 • Komisija arī vadīs jaunu izpildes forumu, lai nodrošinātu attiecīgo ES tiesību aktu vienveidīgāku interpretāciju, neatbilstības gadījumu pilnīgu pārredzamību un labākus un koordinētākus ES valstu veiktos tirgus uzraudzības pasākumus.

Ražotāji

 • Papildus esošajam pārveidošanas ierīču (ierīču, ar ko maina veiktspēju, kas uzrādīta testa procedūrā), aizliegumam ražotājiem ir jānodrošina piekļuve automobiļu programmatūras protokoliem, lai varētu veikt to ārēju pārbaudi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2020. gada 1. septembra.

KONTEKSTS

ES tipa apstiprinājuma direktīva ir pārveidota par tieši piemērojamu regulu un pastiprināta ar stingrāku regulējumu pēc tam, kad atklājies, ka vairāki ražotāji ir iekļāvuši sistēmas, ar kurām maina to transportlīdzekļu veiktspēju, kas tiek uzrādīta testa procedūrā (pārveidošanas ierīces).

Šī reforma ir daļa no Komisijas plašāka pasākumu kopuma automobiļu nozarē, kā izklāstīts paziņojumā “Eiropa kustībā”.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums: procedūra, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgajiem administratīvajiem noteikumiem un tehniskajām prasībām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1.–218. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. EIROPA KUSTĪBĀ. Ilgtspējīga mobilitāte Eiropai: droša, satīklota un tīra (COM(2018) 293 final, 17.5.2018.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2019

Top