EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2018/858 — schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení stanovuje celounijní pravidla týkající se technických požadavků a postupů, které mají zajistit, aby nové typy vozidel a jejich přípojných vozidel splňovaly požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí schválené EU.
 • Jeho cílem je:
  • zlepšit úroveň kvality a míru nezávislosti schvalování typu* vozidla a testování,
  • zvýšit počet kontrol aut, která už jsou na trhu EU, a
  • posílit celkový systém s dohledem EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na:

 • motorová vozidla využívaná pro přepravu osob s nejméně 4 koly (kategorie M),
 • motorová vozidla konstruovaná pro dopravu zboží s nejméně 4 koly (kategorie N),
 • přípojná vozidla (kategorie O).

Schvalování typu a testování před uvedením auta na trh

 • V technických zkušebnách budou prováděny pravidelné a nezávislé audity na základě přísných kritérií výkonnosti pro získání a udržení si oprávnění provádět zkoušky a inspekce nových modelů aut udělených zeměmi EU. Evropská komise a jiné země EU budou moci toto oprávnění zpochybnit, když bude něco špatně.
 • Vnitrostátní schválení typu bude podléhat auditům Komise, aby bylo zajištěno, že budou příslušná pravidla prováděna a přísně prosazována napříč EU.
 • Návrh Komise na změnu systému hodnocení, aby se předešlo tomu, že budou technické zkušebny placeny přímo výrobcem, nebyl zachován.

Kontroly aut na trhu

 • Již dříve existující pravidla pro schvalování typu se zabývají hlavně kontrolami prototypů odebraných z výrobní linky, toto nařízení zavání dozor nad trhem a dále požaduje, aby země EU prováděly pravidelné kontroly na místě u vozidel, která již jsou na trhu, a aby jejich výsledky zveřejňovaly.
 • Všechny země EU mohou nyní okamžitě učinit ochranná opatření proti nevyhovujícím vozidlům na svém území, aniž by musely čekat, až přijme opatření orgán, kterých vydal schválení typu.

Dohled

 • Komise může provádět kontroly trhu nezávisle na zemích EU a má možnost zahájit stažení z trhu v celé EU.
 • Může zpochybnit určení technických zkušeben a uložit správní sankce výrobcům či technickým zkušebnám ve výši až 30 000 EUR za jedno nevyhovující auto.
 • Komise bude předsedat novému fóru pro vynucování, které zajistí jednotný výklad příslušné legislativy EU, naprostou transparentnost pro případy nesouladů a lepší a koordinovanější činnosti dozoru nad trhem zemí EU.

Výrobci

 • Kromě stávajícího zákazu „odpojovacích zařízení“, která mění výkonnost prokázanou v průběhu zkušebních postupů, musí výrobci poskytnout přístup k protokolu softwaru auta, aby bylo možné provést externí kontroly.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platné ode dne 1. září 2020.

KONTEXT

Směrnice o schvalování typu EU byla přeměněna na přímo použitelné nařízení a posílena po odhalení, že někteří výrobci měli zabudované systémy k měnění výkonu jejich aut během testování („odpojovací zařízení“).

Tato reforma je součástí širších prací Komise v automobilovém odvětví stanovených ve sdělení „Evropa v pohybu“.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Schválení typu: postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určitý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku splňuje příslušné správní předpisy a technické požadavky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Poslední aktualizace 30.01.2019

Top