EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Мерки на ЕС за одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета

Мерки на ЕС за одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/858 — одобрение и надзор на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • В регламента се определят правила за целия ЕС относно изискванията и процедурите, които да гарантират, че новите типове моторни превозни средства и техните ремаркета отговарят на одобрените от ЕС изисквания за безопасност и опазване на околната среда.
 • Той има за цел:
  • повишаване на нивото на качеството и независимостта на одобрението на типа* на превозните средства и изпитването,
  • увеличаване на проверките на автомобилите, които вече са пуснати на пазара в ЕС и
  • укрепване на цялостната система чрез надзор от страна на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага за:

 • моторни превозни средства, които се използват за превоз на пътници, с поне 4 колела (категория М);
 • моторни превозни средства, предназначени за превоз на стоки, с поне 4 колела (категория N);
 • ремаркета (категория O).

Одобрение на типа и изпитване, преди даден автомобил да бъде пуснат на пазара

 • На техническите служби ще се извършва редовен и независим одит въз основа на строги критерии за ефективност, за да получат и поддържат правомощията, предоставени от държавите от ЕС, за изпитване и инспекция на новите модели автомобили. Европейската комисия и другите държави от ЕС ще могат да оспорват това разрешение, ако има нещо нередно.
 • Националните органи по одобрените на типа ще подлежат на отиди от страна на Комисията, за да се гарантира, че съответните правила се изпълняват и прилагат строго в целия ЕС.
 • Предложението на Комисията за изменение на системата за възнаграждения с цел избягване на заплащането на техническите служби директно от производителя не се запази.

Проверки на автомобилите на пазара

 • Съществуващите по-рано правила за одобрение на типа регулират основно проверките на прототипите, взети от производствената линия; настоящият регламент въвежда надзор на пазара и освен това изисква държавите от ЕС да извършват редовни проверки на място на превозните средства, които вече са пуснати на техния пазар, и да направят резултатите обществено достъпни.
 • Сега всички държави от ЕС могат да вземат незабавни мерки срещу несъответстващите превозни средства на своя територия, без да се налага да чакат предприемане на действия от страна на органа, издал одобрението на типа.

Надзор

 • Комисията може да извършва проверки на пазара независимо от държавите от ЕС и да инициира оттегляне от целия ЕС.
 • Тя може да оспори определянето на технически служби и да наложи административни санкции на производителите или техническите служби в размер до 30 000 евро за всеки несъответстващ автомобил.
 • Комисията ще бъде председател на нов форум за правоприлагане, за да се гарантира по-еднозначно тълкуване на съответното законодателство на ЕС, пълна прозрачност на случаите на несъответствие, както и по-добри и по-координирани действия по надзор на пазара от държавите от ЕС.

Производители

 • В допълнение към съществуващата забрана за „измервателно-коригиращи устройства“, които променят ефективността, демонстрирана по време на тестовите процедури, производителите трябва да предоставят достъп до софтуерните протоколи на автомобилите, за да се позволят външни проверки.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 септември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата на ЕС относно одобрението на типа е преобразувана в директно приложим регламент и е подсилена в следствие на констатацията, че определени производители са внедрили системи за промяна на ефективността на превозните си средства по време на изпитване („измервателно-коригиращи устройства“).

Тази реформа е част от по-широката работа на Комисията относно автомобилния сектор, изложена в съобщението „Европа в движение“.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Одобрение на типа: процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни правила и технически изисквания.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1—218)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европа в движение — Устойчива мобилност за Европа: безопасна, свързана, екологосъобразна (COM(2018) 293 final, 17.5.2018 г.)

последно актуализация 30.01.2019

Top