Moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin sovellettavat EU:n hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/858 — moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan

Tyyppihyväksyntä ja testaus ennen ajoneuvon markkinoille saattamista

Tarkastukset markkinoilla oleville ajoneuvoille

Valvonta

Valmistajat

Turvallisuusvaatimukset ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu

Verkossa tapahtuva tiedonvaihto ja EU-tyyppihyväksyntöjen ilmoittaminen

Sähköisessä muodossa esitetyn vaatimustenmukaisuustodistuksen tietojen vaihto

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Tyyppihyväksyntä: menettely, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää asiaankuuluvat hallinnolliset säännöt ja tekniset vaatimukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/133, annettu 4 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on sähköisessä muodossa esitetyn vaatimustenmukaisuustodistuksen perusmuodosta ja -rakenteesta sekä sen tietojen vaihdon keinoista (EUVL L 42, 5.2.2021, s. 1–3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1812, annettu 1 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 mukaista verkossa tapahtuvaa tiedonvaihtoa ja EU-tyyppihyväksyntöjen ilmoittamista koskevista säännöistä (EUVL L 404, 2.12.2020, s. 5–8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2144, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 sekä komission asetusten (EY) N:o 631/2009, (EU) N:o 406/2010, (EU) N:o 672/2010, (EU) N:o 1003/2010, (EU) N:o 1005/2010, (EU) N:o 1008/2010, (EU) N:o 1009/2010, (EU) N:o 19/2011, (EU) N:o 109/2011, (EU) N:o 458/2011, (EU) N:o 65/2012, (EU) N:o 130/2012, (EU) N:o 347/2012, (EU) N:o 351/2012, (EU) N:o 1230/2012 ja (EU) 2015/166 kumoamisesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 1–40)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa liikkeellä — Kestävä liikkuvuus Euroopassa: turvallinen, verkottunut ja puhdas liikenne (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Viimeisin päivitys: 28.05.2021