EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunuihin sovellettavat EU:n hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimenpiteet

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunuihin sovellettavat EU:n hyväksyntä- ja markkinavalvontatoimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/858 — moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa vahvistetaan EU:n laajuiset teknisiä vaatimuksia ja menettelyjä koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että uudentyyppiset moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut ovat EU:n hyväksymien turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisia.
 • Asetuksen tarkoituksena on
  • parantaa ajoneuvon tyyppihyväksynnän* ja testauksen laatutasoa ja riippumattomuutta
  • lisätä EU:n markkinoilla olevien ajoneuvojen tarkastuksia ja
  • vahvistaa koko järjestelmää EU:n valvonnalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan

 • matkustajien kuljettamiseen käytettäviin vähintään nelipyöräisiin moottoriajoneuvoihin (M-luokka)
 • tavaran kuljettamiseen tarkoitettuihin vähintään nelipyöräisiin moottoriajoneuvoihin (N-luokka)
 • perävaunuihin (O-luokka).

Tyyppihyväksyntä ja testaus ennen ajoneuvon markkinoille saattamista

 • Tutkimuslaitokset tarkastetaan säännöllisesti ja riippumattomasti tiukkojen suorituskykykriteereiden perusteella, jotta ne saavat ja voivat säilyttää EU:n jäsenvaltioiden antaman luvan testata ja tarkastaa uudet ajoneuvomallit. Ongelmien esiintyessä Euroopan komissio ja muut EU:n jäsenvaltiot voivat kyseenalaistaa tämän luvan.
 • Kansallisiin tyyppihyväksyntäviranomaisiin sovelletaan komission tarkastusmenettelyjä, jotta varmistetaan, että asiaankuuluvat säännöt pannaan täytäntöön ja niitä noudatetaan tiukasti kaikkialla EU:ssa.
 • Komission ehdotusta palkkiojärjestelmän muokkaamisesta, jotta vältetään se, etteivät valmistajat suorita maksua suoraan tutkimuslaitoksille, ei säilytetty.

Tarkastukset markkinoilla oleville ajoneuvoille

 • Olemassa olevat tyyppihyväksyntäsäännöt koskevat pääasiassa tuotantolinjalta otettujen prototyyppien tarkastuksia; tässä asetuksessa otetaan käyttöön markkinavalvontatoimet ja edellytetään lisäksi, että EU-maat tekevät markkinoillaan oleville ajoneuvoille säännöllisiä satunnaistarkastuksia ja julkistavat näiden tulokset.
 • Kaikki EU-maat voivat nyt välittömästi toteuttaa alueellaan vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin kohdistuvia suojamenettelyjä ilman, että niiden on odotettava tyyppihyväksynnän antaneen viranomaisen toteuttamia toimenpiteitä.

Valvonta

 • Komissio voi tehdä markkinatestejä jäsenvaltioista riippumatta ja sillä on mahdollisuus järjestää EU:n laajuinen takaisinkutsu.
 • Se voi kyseenalaistaa tutkimuslaitoksen nimeämisen ja määrätä enintään 30 000 euron hallinnollisen sakon valmistajille tai tutkimuslaitoksille vaatimustenvastaista ajoneuvoa kohti.
 • Komissio johtaa uutta täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumia, jotta varmistetaan asiaa koskevan EU:n lainsäädännön yhdenmukaisempi tulkinta, täydellinen avoimuus sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksissa sekä paremmat ja koordinoidummat markkinavalvontatoimet EU-maissa.

Valmistajat

 • ”Estolaitteita”, joilla muutetaan testausmenettelyjen aikana osoitettua suorituskykyä, koskevan kiellon lisäksi valmistajien on annettava mahdollisuus käyttää auton ohjelmistoprotokollia ulkoisten tarkastusten suorittamiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. syyskuuta 2020 alkaen.

TAUSTAA

EU:n tyyppihyväksyntädirektiivi on muutettu suoraan sovellettavaksi asetukseksi ja sitä on vahvistettu sen jälkeen, kun on havaittu, että tietyt valmistajat ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ajoneuvojensa suorituskyvyn muuttamiseksi testauksen aikana (”estolaitteet”).

Tämä uudistus on osa komission laajempia autoteollisuutta koskevia toimia, jotka on esitetty tiedonannossa ”Eurooppa liikkeellä”.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tyyppihyväksyntä: menettely, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää asiaankuuluvat hallinnolliset säännöt ja tekniset vaatimukset.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa liikkeellä — Kestävä liikkuvuus Euroopassa: turvallinen, verkottunut ja puhdas liikenne (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Viimeisin päivitys: 30.01.2019

Top