EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Godkendelse og markedsovervågning i EU af motorkøretøjer og påhængskøretøjer

Godkendelse og markedsovervågning i EU af motorkøretøjer og påhængskøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/858 — godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Med forordningen fastsættes der regler på EU-plan for tekniske krav og procedurer for at sikre, at nye typer motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil er i overensstemmelse med EU-godkendte krav om sikkerhed og miljøbeskyttelse.
 • Den har til formål at:
  • højne kvaliteten og uafhængigheden i motorkøretøjers typegodkendelse* og prøvning
  • øge kontrollen af biler, der allerede er på markedet i EU og
  • styrke det overordnede system med EU-tilsyn.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på:

 • motorkøretøjer med mindst fire hjul til personbefordring (klasse M)
 • motorkøretøjer med mindst fire hjul til godstransport (klasse N)
 • påhængskøretøjer (klasse O).

Typegodkendelse og prøvning før en bil bringes i omsætning

 • Tekniske tjenester revideres regelmæssigt og uafhængigt på grundlag af strenge ydelseskriterier for at opnå og opretholde den myndighed, EU-landene har givet til at prøve og inspicere nye bilmodeller. Europa-Kommissionen og andre EU-lande kan anfægte denne godkendelse, når noget er galt.
 • Nationale typegodkendende myndigheder vil være underlagt revision i Kommissionen for at sikre, at de relevante regler gennemføres og håndhæves strengt i hele EU.
 • Kommissionens forslag om at ændre aflønningssystemet for at undgå, at tekniske tjenester betales direkte af producenten, blev ikke fastholdt.

Kontrol af biler på markedet

 • Allerede eksisterende regler om typegodkendelse omhandler primært kontrol af prototyper, der tages fra produktionslinjen. Med denne forordning indføres markedsovervågning, og det er desuden et krav, at EU-landene foretager regelmæssige stikprøvekontroller af køretøjer, der allerede er på markedet og offentliggør resultaterne.
 • Alle EU-lande kan nu træffe omgående sikkerhedsforanstaltninger over for køretøjer, der ikke opfylder kravene på deres område uden at skulle vente på, at den myndighed, der udstedte typegodkendelsen skrider ind.

Tilsyn

 • Kommissionen kan foretage kontrol af markedet uafhængigt af EU-landene og har mulighed for at iværksætte tilbagekaldelser i hele EU.
 • Den kan anfægte udpegelsen af tekniske tjenester og pålægge administrative sanktioner over for producenter eller tekniske tjenester på op til 30 000 EUR pr. bil, der ikke opfylder kravene.
 • Kommissionen skal lede et nyt forum for håndhævelse for at sikre en mere ensartet fortolkning af relevant EU-lovgivning, gennemføre gennemsigtighed i tilfælde af manglende overholdelse og bedre og mere koordinerede aktiviteter i EU-landene vedrørende markedsovervågning.

Fabrikanter

 • Ud over det eksisterende forbud mod »manipulationsanordninger« der ændrer den præstation, som vises under prøvningsprocedurerne, skal fabrikanterne give adgang til bilens softwareprotokoller, for at muliggøre ekstern kontrol.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. september 2020.

BAGGRUND

EU-typegodkendelsesdirektivet er omdannet til et direkte anvendeligt regulativ og styrket efter opdagelsen af, at visse fabrikanter havde inkorporeret systemer til at ændre deres køretøjer under prøvning (»manipulationsanordninger«).

Denne reform er en del af Kommissionens bredere arbejde i bilsektoren som angivet i meddelelsen »Europe on the move«.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Typegodkendelse: procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en type køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative regler og tekniske krav.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1-218).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren (COM(2018) 293 final af 17.5.2018).

seneste ajourføring 30.01.2019

Top