EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0617-20130701

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/2013-07-01

In deze geconsolideerde tekst zijn de volgende wijzigingen mogelijk nog niet verwerkt:

Wijzigingsbesluit Soort wijziging Betrokken onderverdeling Datum inwerkingtreding
32022R2379 gewijzigd door artikel 8 lid 4 01/01/2025
32022R2379 gewijzigd door artikel 8 lid 3 01/01/2025
32022R2379 gewijzigd door bijlage IV 01/01/2025
32022R2379 gewijzigd door artikel 11 01/01/2025
32022R2379 gewijzigd door bijlage III 01/01/2025
32022R2379 gewijzigd door artikel 8 lid 5 01/01/2025

2008R0617 — NL — 01.07.2013 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 617/2008 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee

(PB L 168, 28.6.2008, p.5)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 557/2010 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 939/2011 VAN DE COMMISSIE van 23 september 2011

  L 248

1

24.9.2011

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 617/2008 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimveeDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) ( 1 ), en met name op artikel 121, onder f), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met ingang van 1 juli 2008 wordt Verordening (EEG) nr. 2782/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee ( 2 ) ingetrokken door Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(2)

Sommige bij Verordening (EEG) nr. 2782/75 vastgestelde bepalingen en verplichtingen zijn niet in Verordening (EG) nr. 1234/2007 overgenomen.

(3)

Daarom moeten enkele specifieke bepalingen en verplichtingen worden vastgesteld in het kader van een verordening houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007, om te zorgen voor de continuïteit en het goed functioneren van de gemeenschappelijke marktordening, en met name van de handelsnormen.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 zijn de minimumeisen vastgesteld waaraan broedeieren en kuikens van pluimvee moeten voldoen om in de Gemeenschap in de handel te worden gebracht. Ter wille van de duidelijkheid dienen nieuwe uitvoeringsbepalingen voor deze eisen te worden vastgesteld. Verordening (EEG) nr. 1868/77 van de Commissie van 29 juli 1977 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2782/75 betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee ( 3 ) moet derhalve worden ingetrokken en worden vervangen door een nieuwe verordening.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 zijn bepaalde voorschriften betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee vastgesteld. De tenuitvoerlegging van die regels vereist dat uitvoeringsbepalingen worden opgesteld die er onder meer op gericht zijn te voorkomen dat uit de broedmachine gehaalde broedeieren in de handel kunnen worden gebracht zonder speciaal merkteken, vast te stellen welke aanduidingen op de eieren en op de verpakkingen die eieren en kuikens bevatten, moeten worden aangebracht, alsmede te bepalen dat de nodige mededelingen worden gedaan.

(6)

Het blijkt noodzakelijk aan ieder bedrijf een apart registratienummer toe te kennen volgens een in elke lidstaat vastgestelde code, zodat kan worden bepaald tot welke sector het bedrijf behoort.

(7)

Het bestaande stelsel voor verzameling van gegevens over de intracommunautaire handel in en de productie van kuikens en broedeieren moet strikt worden gehandhaafd om productievooruitzichten voor de korte termijn te kunnen opstellen. Elke lidstaat moet de bij overtreding toe te passen sancties vaststellen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. Broedeieren: vogeleieren van pluimvee van de onderverdelingen 0407 00 11 en 0407 00 19 van de gecombineerde nomenclatuur, bestemd voor de productie van kuikens, onderscheiden naar soort, categorie en type, en geïdentificeerd overeenkomstig deze verordening, die in de Gemeenschap zijn geproduceerd of uit derde landen zijn ingevoerd.

2. Kuikens: levende kuikens van pluimvee waarvan het gewicht niet meer bedraagt dan 185 gram, van de onderverdelingen 0105 11 en 0105 19 van de gecombineerde nomenclatuur, die in de Gemeenschap zijn geproduceerd of uit derde landen zijn ingevoerd, van de volgende categorieën:

a) gebruikskuikens: kuikens van een van de volgende typen:

i) slachtkuikens: kuikens bestemd om te worden gemest en vóór de geslachtsrijpheid te worden geslacht;

ii) legkuikens: kuikens bestemd om opgefokt te worden met het oog op de productie van consumptie-eieren;

iii) kuikens voor gemengd gebruik: kuikens bestemd voor de leg of voor de slacht;

b) vermeerderingskuikens: kuikens bestemd voor de productie van gebruikskuikens;

c) fokkuikens: kuikens bestemd voor de productie van vermeerderingskuikens.

3. Bedrijf: bedrijf of deel van een bedrijf van een van de volgende bedrijfssectoren:

a) selectiebedrijf: bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren voor de productie van fokkuikens, vermeerderingskuikens of gebruikskuikens;

b) vermeerderingsbedrijf: bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikskuikens;

c) broederij: bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het leveren van kuikens.

4. Capaciteit: het maximale aantal broedeieren dat de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroedkasten, gelijktijdig kunnen bevatten.

Artikel 2

Registratie van bedrijven

1.  Elk bedrijf wordt op zijn verzoek bij de door de lidstaat aangewezen bevoegde instantie ingeschreven en krijgt een registratienummer.

Het registratienummer kan worden ontnomen aan de bedrijven die niet beantwoorden aan de bepalingen van deze verordening.

2.  Elke registratieaanvraag van een van de in lid 1 bedoelde bedrijven wordt gericht aan de daartoe bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan het bedrijf is gelegen. Deze instantie kent aan het bedrijf een registratienummer toe dat bestaat uit een van de in bijlage I opgenomen codes en een identificatiegetal, en aan de hand waarvan kan worden bepaald tot welke sector het bedrijf behoort.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

Het merken van broedeieren en verpakkingen daarvan

1.  Broedeieren voor de productie van kuikens worden elk afzonderlijk gemerkt.

2.  Op elk voor de productie van kuikens te gebruiken broedei wordt afzonderlijk door het producerende bedrijf het registratienummer van dit bedrijf gestempeld. De letters en cijfers moeten worden aangebracht met onuitwisbare zwarte inkt en moeten ten minste 2 mm hoog en 1 mm breed zijn.

3.  In afwijking van lid 2 kunnen de lidstaten evenwel toestaan dat de broedeieren op een andere dan de in dat lid bedoelde wijze worden gemerkt, mits het stempel zwart, onuitwisbaar en duidelijk zichtbaar is en een vlak van minimaal 10 mm2 bestrijkt. Dit merkteken wordt, voordat de eieren in de broedmachine worden geplaatst, aangebracht op het producerende bedrijf of in de broederij. De lidstaat die van deze mogelijkheid gebruikmaakt, stelt de andere lidstaten en de Commissie hiervan in kennis en deelt hun de ter zake genomen maatregelen mee.

4.  Broedeieren worden vervoerd in onberispelijk schone verpakkingen die uitsluitend broedeieren van dezelfde soort, dezelfde categorie en hetzelfde type pluimvee bevatten, die afkomstig zijn uit één bedrijf en waarop één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen is aangebracht.

5.  Op grond van de in bepaalde invoerende derde landen geldende bepalingen, kunnen de voor uitvoer bestemde broedeieren en de verpakkingen daarvan worden voorzien van andere dan de in deze verordening voorgeschreven aanduidingen, mits er geen gevaar bestaat voor verwarring met laatstbedoelde aanduidingen, of met de in artikel 121, onder d), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en in de uitvoeringsverordeningen voorgeschreven aanduidingen.

6.  Verpakkingen of recipiënten waarin de broedeieren worden vervoerd, dienen met het registratienummer van het producerende bedrijf te zijn gemerkt.

7.  Uitsluitend overeenkomstig dit artikel gemerkte broedeieren mogen tussen de lidstaten worden vervoerd of verhandeld.

8.  Uit derde landen afkomstige broedeieren mogen slechts worden ingevoerd indien daarop in ten minste 3 mm grote letters de naam van het land van oorsprong en de gedrukte vermelding „à couver”, ►M3  „valenje”, ◄ „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене” of „incubare” voorkomen. De verpakkingen van deze eieren mogen uitsluitend broedeieren van dezelfde soort, dezelfde categorie en hetzelfde type pluimvee, uit hetzelfde land van oorsprong en van dezelfde verzender bevatten en er moeten ten minste de volgende aanduidingen op voorkomen:

a) de op de eieren voorkomende aanduidingen;

b) de pluimveesoort waarvan de eieren afkomstig zijn;

c) de naam of firmanaam en het adres van de verzender.

Artikel 4

Het merken van verpakkingen die kuikens bevatten

1.  De kuikens worden volgens soort, type en categorie pluimvee verpakt.

2.  De dozen bevatten uitsluitend kuikens van dezelfde broederij en dragen ten minste het registratienummer van de broederij.

3.  Uit derde landen afkomstige kuikens mogen slechts worden ingevoerd indien zij overeenkomstig lid 1 zijn onderverdeeld. De dozen mogen uitsluitend kuikens uit hetzelfde land van oorsprong en van dezelfde verzender bevatten en er moeten ten minste de volgende aanduidingen op zijn aangebracht:

a) de naam van het land van oorsprong;

b) de pluimveesoort waartoe de kuikens behoren;

c) de naam of firmanaam en het adres van de verzender.

De aanduidingen op de verpakkingen worden aangebracht met onuitwisbare zwarte inkt, in letters en cijfers die ten minste 20 mm hoog en 10 mm breed zijn en een lijndikte van 1 mm hebben.

Artikel 5

Begeleidende documenten

1.  Voor de verzending van elke partij broedeieren of kuikens wordt een begeleidend document opgesteld waarop ten minste de volgende aanduidingen voorkomen:

a) de naam of firmanaam en het adres van het bedrijf, alsmede zijn registratienummer;

b) het aantal broedeieren of kuikens volgens soort, categorie en type pluimvee;

c) de verzenddatum;

d) de naam en het adres van de geadresseerde.

2.  Indien het uit derde landen ingevoerde partijen broedeieren en kuikens betreft, wordt het registratienummer van het bedrijf vervangen door de naam van het land van oorsprong.

Artikel 6

Registratie

Elke broederij registreert per soort, per categorie (selectie, fok of gebruik) en per type (slacht, leg of gemengd gebruik) de volgende gegevens:

a) de datum van inleg, het aantal ingelegde broedeieren en het registratienummer van het bedrijf waar de broedeieren zijn geproduceerd;

b) de datum waarop de kuikens zijn uitgekomen en het aantal uitgekomen kuikens dat bestemd is om daadwerkelijk te worden gebruikt;

c) het aantal broedeieren dat uit de broedmachine is gehaald en de identiteit van de koper.

Artikel 7

Gebruik van de uit de broedmachine gehaalde eieren

De uit de broedmachine gehaalde broedeieren worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor menselijke consumptie. Zij kunnen worden gebruikt als industrie-eieren in de zin van artikel 1, tweede alinea, onder h), van Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie ( 4 ).

Artikel 8

Mededelingen

1.  Iedere broederij informeert de bevoegde instantie van de lidstaat elke maand per soort, per categorie en per type over het aantal ingelegde broedeieren en het aantal uitgekomen kuikens dat daadwerkelijk bestemd is om te worden gebruikt.

2.  Zo nodig wordt aan andere dan de in lid 1 bedoelde bedrijven, op een wijze en op voorwaarden die worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure, om statistische gegevens over het pluimveebeslag van selectie- en vermeerderingskuikens verzocht.

3.  Elke maand zenden de lidstaten de Commissie, onmiddellijk na ontvangst en verwerking van de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens, een overzicht toe dat is opgesteld aan de hand van deze gegevens voor de vorige maand.

In dit door de lidstaat verstrekte overzicht wordt bovendien het aantal in dezelfde maand ingevoerde en uitgevoerde kuikens vermeld, uitgesplitst naar soort, categorie en type pluimvee.

4.  Het model van het in lid 3 bedoelde overzicht is opgenomen in bijlage III. Voor elke maand van het kalenderjaar zenden de lidstaten de Commissie uiterlijk vier weken na de desbetreffende maand een dergelijk overzicht.

5.  De lidstaten kunnen het in bijlage III opgenomen modeloverzicht (deel I) gebruiken om bij de broederijen de in de leden 1 en 2 bedoelde inlichtingen te verzamelen.

6.  De lidstaten mogen voorschrijven dat het in artikel 5 bedoelde begeleidende document voor kuikens in verschillende exemplaren moet worden opgesteld. In dat geval wordt bij in- en uitvoer, alsmede in het intracommunautaire handelsverkeer een exemplaar van dit document toegezonden aan de in artikel 9 bedoelde bevoegde instantie.

7.  De lidstaten die de in lid 6 bedoelde procedure toepassen, stellen de overige lidstaten en de Commissie daarvan in kennis.

▼M1

Artikel 9

Controle- instanties

Door elke lidstaat aangewezen instanties zien toe op de naleving van deze verordening.

▼B

Artikel 10

Sancties

De lidstaten nemen de nodige maatregelen voor de bestraffing van overtredingen van de verordeningen betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee.

Artikel 11

Verslaglegging

Vóór 30 januari van ieder jaar zenden de lidstaten de Commissie een overeenkomstig het model van bijlage IV opgesteld statistisch overzicht van de structuur en de activiteit van de broederijen.

▼M1

Artikel 11 bis

Uitvoering van de mededelingsverplichting

De in artikel 3, lid 3, en artikel 8, lid 7, van deze verordening bedoelde mededelingen aan de Commissie worden gedaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie ( 5 ).

▼B

Artikel 12

Intrekking

Verordening (EEG) nr. 1868/77 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2008.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening en naar Verordening (EEG) nr. 2782/75 gelden als verwijzing naar deze verordening en moeten worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage V.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE ICodes als bedoeld in artikel 2, lid 2

BE

voor België

BG

voor Bulgarije

CZ

voor Tsjechië

DK

voor Denemarken

DE

voor Duitsland

EE

voor Estland

IE

voor Ierland

EL

voor Griekenland

ES

voor Spanje

FR

voor Frankrijk

▼M3

HR

for Croatia

▼B

IT

voor Italië

CY

voor Cyprus

LV

voor Letland

LT

voor Litouwen

LU

voor Luxemburg

HU

voor Hongarije

MT

voor Malta

NL

voor Nederland

AT

voor Oostenrijk

PL

voor Polen

PT

voor Portugal

RO

voor Roemenië

SI

voor Slovenië

SK

voor Slowakije

FI

voor Finland

SE

voor Zweden

UK

voor het Verenigd Koninkrijk

▼M2
BIJLAGE II

In artikel 3, lid 4, bedoelde vermeldingen

Bulgaars

:

яйца за люпене

Spaans

:

huevos para incubar

Tsjechisch

:

násadová vejce

Deens

:

Rugeæg

Duits

:

Bruteier

Ests

:

Haudemunad

Grieks

:

αυγά προς εκκόλαψιν

Engels

:

eggs for hatching

Frans

:

œufs à couver

▼M3

in het Kroatisch

:

jaja za valenje

▼M2

Italiaans

:

uova da cova

Lets

:

inkubējamas olas

Litouws

:

perinti skirti kiaušiniai

Hongaars

:

keltetőtojás

Maltees

:

bajd tat-tifqis

Nederlands

:

broedeieren

Pools

:

jaja wylęgowe

Portugees

:

ovos para incubação

Roemeens

:

ouă puse la incubat

Slowaaks

:

násadové vajcia

Sloveens

:

valilna jajca

Fins

:

munia haudottavaksi

Zweeds

:

kläckägg

▼B
BIJLAGE III

▼M1

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS VAN PLUIMVEE ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

DEEL ILand:

Jaar:

1 000 stuksOmschrijving

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

A.  Ingelegde broedeieren

Hanen, kippen, kuikens

Grootouderdieren en ouderdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grootouderdieren en ouderdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

Gebruik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Benutting van de kuikens

Hanen, kippen, kuikens

Grootmoederdieren en moederdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legkuikens

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grootmoederdieren en moederdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slachtkuikens

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

Slachtkuikens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanen, kippen, kuikens

Gesekste haantjes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN- EN UITVOER VAN KUIKENS VAN PLUIMVEE

DEEL IILand:

Jaar:

1 000 stuksIntracommunautair handelsverkeer

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

INVOER

Hanen, kippen, kuikens

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

Kuikens: gebruik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITVOER

Hanen, kippen, kuikens

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

Kuikens: gebruik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invoer uit en uitvoer naar derde landen

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

INVOER

Hanen, kippen, kuikens

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

Kuikens: gebruik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITVOER

Hanen, kippen, kuikens

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

leg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: grootmoederdieren en moederdieren

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuikens: gebruik

slacht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemengd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganzen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkoenen

Kuikens: gebruik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parelhoenders

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE IV

▼M1

STRUCTUUR VAN DE BROEDERIJEN EN ACTIVITEIT (4)

▼B

De opgave heeft uitsluitend betrekking op broederijen die in de loop van het voorgaande jaar in bedrijf warenBroederijen met meer dan één activiteit worden opgenomen onder elke werkelijk voorgebrachte soort pluimveeLand:Gebied (1): …Jaar:Grootteklasse CapaciteitHanen, kippen, kuikensaantalcapaciteit (2)benutting (3)1 001 tot 10 00010 001 tot 20 00020 001 tot 50 00050 001 tot 100 000100 001 tot 200 000200 001 tot 500 000500 001 en meerlegslachtgemengdTotaalEendenGanzenaantalcapaciteit (2)benutting (3)aantalcapaciteit (2)benutting (3)1 001 tot 10 00010 001 tot 20 00020 001 tot 50 00050 001 tot 100 000100 001 tot 200 000200 001 tot 500 000500 001 en meerTotaalGrootteklasse CapaciteitKalkoenenParelhoendersaantalcapaciteit (2)benutting (3)aantalcapaciteit (2)benutting (3)1 001 tot 10 00010 001 tot 20 00020 001 tot 50 00050 001 tot 100 000100 001 tot 200 000200 001 tot 500 000500 001 en meerTotaal

(1) België: één gebiedBulgarije: één gebiedTsjechië: één gebiedDenemarken: één gebiedDuitsland: BundesländerEstland: één gebiedIerland: één gebiedGriekenland: één gebiedSpanje: elf provinciesFrankrijk: programmagebiedenItalië: regioniCyprus: één gebiedLetland: één gebiedLitouwen: één gebiedLuxemburg: één gebiedHongarije: één gebiedMalta: één gebiedNederland: één gebiedOostenrijk: één gebiedPolen: één gebiedPortugal: één gebiedRoemenië: één gebiedSlovenië: één gebiedSlowakije: één gebiedFinland: één gebiedZweden: één gebiedVerenigd Koninkrijk: elf administratieve gebieden(2) In duizend eenheden.(3) Aantal in de loop van het voorgaande jaar ingelegde broedeieren (× 1 000).Toezenden aan: 1. Directoraat-generaal Landbouw, afdeling: Producten van de pluimveehouderij Wetstraat 200, B-1049 Brussel2. Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Landbouwstatistiek, Luxembourg 1, Centre européen, Boîte postale 1907, Luxembourg

►(2) M1  

►(2) M3  
BIJLAGE VConcordantietabel

Verordening (EEG) nr. 2782/75

Verordening (EEG) nr. 1868/77

Onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 2, lid 2, en bijlage I

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 3

Artikel 5, lid 1

Artikel 3, lid 1

Artikel 2, lid 1

Artikel 3, lid 2

Artikel 2, lid 2, eerste alinea

Artikel 3, lid 3

Artikel 2, lid 2, tweede alinea

Artikel 3, lid 6

Artikel 2, lid 2, derde alinea

Artikel 3, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 3, lid 4, en bijlage II

Artikel 5, lid 3

Artikel 3, lid 5

Artikel 6

Artikel 3, lid 8

Artikel 2, lid 3

Artikel 3, lid 7

Artikel 11

Artikel 4, leden 1 en 2

Artikel 12

Artikel 4, lid 3, eerste alinea

Artikel 3

Artikel 4, lid 3, tweede alinea

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, leden 1 en 2

Artikel 10, lid 1

Artikel 8, lid 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 8, lid 4

Artikel 4, lid 2

Artikel 8, lid 5

Artikel 4, lid 3

Artikel 8, lid 6

Artikel 4, lid 4

Artikel 8, lid 7

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 5

Artikel 10

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12, eerste alinea

Artikel 8

Artikel 13

Bijlage I

Bijlage III

Bijlage II

Bijlage IV( 1 ) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 510/2008 van de Commissie (PB L 149 van 7.6.2008, blz. 61).

( 2 ) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 100. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

( 3 ) PB L 209 van 17.8.1977, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1792/2006 (PB L 362 van 20.12.2006, blz. 1).

( 4 ) PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6.

( 5 ) PB L 228 van 1.9.2009, blz. 3.

( 6 ) Door de lidstaten in elektronische vorm toe te zenden aan of te uploaden naar het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat, overeenkomstig de technische specificaties van de Commissie (Eurostat).

Top