EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0617-20130701

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/2013-07-01

V tomto konsolidovanom znení nemusia byť zahrnuté tieto zmeny:

Meniace akty Druh zmeny Týka sa časti Dátum nadobudnutia účinnosti
32022R2379 Zmenil príloha III 01/01/2025
32022R2379 Zmenil článok 8 očíslovaný odsek 3 01/01/2025
32022R2379 Zmenil príloha IV 01/01/2025
32022R2379 Zmenil článok 11 01/01/2025
32022R2379 Zmenil článok 8 očíslovaný odsek 4 01/01/2025
32022R2379 Zmenil článok 8 očíslovaný odsek 5 01/01/2025

2008R0617 — SK — 01.07.2013 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 617/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

(Ú. v. ES L 168, 28.6.2008, p.5)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 557/2010 z 24. júna 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 939/2011 z 23. septembra 2011,

  L 248

1

24.9.2011

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 617/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trhKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho článok 121 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Od 1. júla 2008 sa nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh ( 2 ) zrušuje nariadením (ES) č. 1234/2007.

(2)

Niektoré ustanovenia a povinnosti ustanovené v nariadení (EHS) č. 2782/75 sa nezapracovali do nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

S cieľom umožniť kontinuitu a dobré fungovanie spoločnej organizácie trhov a najmä noriem o uvádzaní na trh sa teda v rámci nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, musia prijať niektoré vhodné ustanovenia a povinnosti.

(4)

V nariadení (ES) č. 1234/2007 sa ustanovujú základné požiadavky, ktoré musia spĺňať násadové vajcia a kurčatá domácej hydiny, aby ich bolo možné v Spoločenstve uvádzať na trh. V záujme jasnosti by sa mali ustanoviť nové podrobné pravidlá uplatňovania týchto požiadaviek. Nariadenie Komisie (EHS) č. 1868/77 ( 3 ), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2782/75, by sa teda malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(5)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa ustanovili určité pravidlá o výrobe a uvádzaní násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh. Zavedenie týchto pravidiel si vyžaduje ustanovenie vykonávacích ustanovení, ktorých cieľom je okrem iného vyhnúť sa tomu, aby sa vajcia vybraté z inkubátora uvádzali na trh bez osobitného rozlišujúceho označenia, stanoviť údaje, ktoré sa majú vyznačovať na vajciach a na baleniach s násadovými vajcami a jednodňovou hydinou, ako aj ustanoviť potrebné oznámenia.

(6)

Na určenie druhu činnosti, ktorou sa daný subjekt zaoberá, je potrebné prideliť každému subjektu rozlišovacie registračné číslo, ktoré vychádza z kódu stanoveného v každom členskom štáte.

(7)

Aby bolo možné vypracovať krátkodobé výhľady o produkcii, je potrebné zachovať systém zhromažďovania presných údajov o vnútornom obchode Spoločenstva. V kompetencii každého členského štátu je, aby zaviedol pokuty za porušovanie týchto ustanovení.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce pojmy:

1. Násadové vajcia: hydinové násadové vajcia patriace pod podpoložky 0407 00 11 a 0407 00 19 kombinovanej nomenklatúry určené na produkciu jednodňovej hydiny, klasifikované podľa druhu, kategórie a typu a identifikované v súlade s týmto nariadením, produkované v Spoločenstve alebo dovezené z tretích krajín.

2. Jednodňová hydina: živá hydina, ktorej hmotnosť nepresahuje 185 gramov, patriaca pod podpoložky 0105 11 a 0105 19 kombinovanej nomenklatúry, produkovaná v Spoločenstve alebo dovezená z tretích krajín, nasledujúcich kategórií:

a) úžitkové kurčatá: jednodňová hydina jedného z nasledujúcich typov:

i) jednodňová hydina určená na spotrebu: jednodňová hydina určená na výkrm a zabitie pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti;

ii) jednodňová znášková hydina: jednodňová hydina určená na chov s cieľom produkcie vajec na spotrebu;

iii) dvojúčelová jednodňová hydina: jednodňová hydina určená buď na znášku vajec, alebo na spotrebu;

b) jednodňové rodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c) jednodňové starorodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu chovnej jednodňovej hydiny.

3. Subjekt: výrobný subjekt alebo časť výrobného subjektu pre každú z nasledujúcich odvetví činnosti:

a) šľachtiteľský chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu jednodňových starorodičovských párov, jednodňových rodičovských párov alebo úžitkovej jednodňovej hydiny;

b) rozmnožovací chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c) liaheň: subjekt na inkubáciu vajec, na liahnutie a dodávku jednodňovej hydiny.

4. Kapacita: maximálny počet násadových vajec, ktoré môžu byť súčasne vložené do inkubátorov, okrem počtu miest na liahnutie.

Článok 2

Registrácia podnikov

1.  Každý subjekt sa na základe svojej žiadosti zaregistruje prostredníctvom príslušného orgánu ustanoveného členským štátom a dostane rozlišujúce číslo.

Rozlišujúce číslo sa môže odňať subjektom, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.

2.  Všetky žiadosti o registráciu jedného zo subjektov uvedených v odseku 1 sa zašlú na adresu príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého má daný subjekt sídlo. Tento orgán pridelí zaregistrovanému subjektu rozlišujúce číslo, ktoré sa skladá z jedného z kódov uvedených v prílohe I a z identifikačného čísla, ktoré sa pridelí tak, aby bolo možné určiť oblasť činnosti, ktorou sa daný subjekt zaoberá.

▼M1 —————

▼B

Článok 3

Označovanie násadových vajec a ich balení

1.  Násadové vajcia určené na produkciu jednodňovej hydiny sa označujú individuálne.

2.  Jednotlivé označovanie násadových vajec používaných na produkciu kurčiat sa vykoná vo výrobnom subjekte, ktorý na vajcia vytlačí svoje rozlišujúce číslo. Písmená a čísla sa značia čiernym nezmazateľným atramentom a sú najmenej 2 mm vysoké a 1 mm široké.

3.  Členské štáty môžu povoliť označovanie násadových vajec odlišne od spôsobu uvedeného v odseku 2, a to za predpokladu, že bude čierne, nezmazateľné, jasne viditeľné a pokryje plochu najmenej 10 mm2. Toto označenie sa urobí pred vložením do inkubátora buď vo výrobnom subjekte, alebo v liahni. Členské štáty vykonávajúce túto právomoc o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu a oznámia im ustanovenia prijaté na tento účel.

4.  Násadové vajcia sa prepravujú v dokonale čistých obaloch obsahujúcich iba násadové vajcia toho istého druhu, kategórie a typu hydiny, pochádzajúce od jedného subjektu, na ktorých sú uvedené údaje uvedené v prílohe II.

5.  Na účel dosiahnutia súladu s ustanoveniami platnými v určitých tretích dovozných krajinách môžu násadové vajcia určené na vývoz a ich balenia obsahovať iné údaje ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, za predpokladu, že nie je pravdepodobná zámena s údajmi ustanovenými v tomto nariadení ani s údajmi ustanovenými v článku 121 písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v jeho vykonávacích nariadeniach.

6.  Na obaloch alebo kontajneroch akéhokoľvek druhu, v ktorých sa prevážajú vajcia, musí byť uvedené rozlišujúce číslo výrobného subjektu.

7.  Medzi členskými štátmi sa môžu prevážať alebo predávať iba násadové vajcia označené v súlade s týmto článkom.

8.  Násadové vajcia z tretích krajín sa môžu dovážať iba vtedy, ak je na nich uvedené písmom vysokým najmenej 3 mm meno krajiny pôvodu a vytlačený údaj „à couver“, ►M3  „valenje“, ◄ „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“, alebo „incubare“. V ich baleniach musia byť iba násadové vajcia rovnakého druhu, kategórie a typu hydiny z tej istej krajiny pôvodu a od toho istého odosielateľa a musia byť na nich uvedené aspoň tieto údaje:

a) informácie uvedené na vajciach;

b) druh hydiny, z ktorej vajcia pochádzajú;

c) meno alebo obchodné meno odosielateľa a adresa.

Článok 4

Označovanie balení s jednodňovou hydinou

1.  Jednodňová hydina sa balí podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

2.  Obaly musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z tej istej liahne a musia uvádzať aspoň rozlišujúce číslo liahne.

3.  Jednodňová hydina pochádzajúca z tretích krajín sa môže dovážať iba vtedy, ak je roztriedená v súlade s odsekom 1. Obaly musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z rovnakej krajiny pôvodu a od rovnakého odosielateľa a musia byť na nich uvedené aspoň tieto údaje:

a) názov krajiny pôvodu;

b) druh hydiny, ku ktorému jednodňová hydina patrí;

c) meno alebo obchodné meno odosielateľa a adresa.

Na označenia, ktoré musia byť na baleniach, sa použije nezmazateľný čierny atrament, pričom písmená alebo čísla sú najmenej 20 mm vysoké, 10 mm široké a 1 mm hrubé.

Článok 5

Sprievodné dokumenty

1.  Sprievodný dokument sa vypracuje pre každú dávku vyexpedovaných násadových vajec alebo kurčiat a obsahuje minimálne nasledujúce údaje:

a) meno alebo obchodné meno výrobného podniku a jeho rozlišujúce číslo;

b) počet násadových vajec alebo jednodňovej hydiny podľa druhu, kategórie a typu hydiny;

c) dátum odoslania;

d) meno a adresa príjemcu.

2.  Pokiaľ ide o dávky násadových vajec a jednodňovej hydiny dovezených z tretích krajín, rozlišujúce číslo subjektu sa musí nahradiť názvom krajiny pôvodu.

Článok 6

Registrácie

Každá liaheň vedie jeden alebo viac registrov, kde sa zaevidujú nasledujúce údaje podľa druhu, kategórie (starorodičovské, rodičovské alebo úžitkové chovy) a typu (na spotrebu, na znášku alebo na dvojaký účel):

a) dátum, keď sa vajcia použili na inkubáciu, počet inkubovaných vajec a rozlišujúce číslo subjektu, v ktorom sa násadové vajcia vyprodukovali;

b) dátum liahnutia a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na použitie;

c) počet inkubovaných vajec vyradených z inkubátora a totožnosť odberateľa.

Článok 7

Použitie vajec vyradených z inkubátora

Inkubované vajcia vyradené z inkubátora sa použijú na iné účely ako na ľudskú spotrebu. Môžu byť použité ako priemyselné vajcia v zmysle článku 1 druhého odseku písm. h) nariadenia Komisie (ES) č. 589/2008 ( 4 ).

Článok 8

Oznámenia

1.  Každá liaheň mesačne oznamuje príslušnému orgánu členského štátu podľa druhu, kategórie a typu počet násadových vajec použitých na inkubáciu a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na použitie.

2.  Štatistické údaje o kŕdľoch starorodičovských a rodičovských párov sa vyžadujú podľa potreby od subjektov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, podľa pravidiel a podmienok prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 195 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Po získaní a analýze údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty okamžite oznámia Komisii mesačné súhrnné informácie na základe daných údajov za predchádzajúci mesiac.

Okrem toho súhrnné informácie predložené členskými štátmi musia uvádzať počet jednodňovej hydiny dovezenej a vyvezenej počas toho istého mesiaca, podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

4.  Vzor súhrnných informácií podľa odseku 3 je uvedený v prílohe III. Tieto súhrnné informácie zasielajú členské štáty Komisii každý kalendárny mesiac najneskôr do štyroch týždňov od konca mesiaca, na ktorý sa vzťahujú príslušné údaje.

5.  Na zber informácií z liahní uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu členské štáty použiť vzor súhrnných informácií (časť I) uvedený v prílohe III.

6.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa v prípade jednodňovej hydiny vystavilo niekoľko kópií sprievodného dokumentu uvedeného v článku 5. V tomto prípade sa jedna kópia dokumentu zašle príslušnému orgánu uvedenému v článku 9 pri dovoze alebo vývoze alebo pri obchode vnútri Spoločenstva.

7.  Členské štáty, ktoré uplatnia postup uvedený v odseku 6, o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

▼M1

Článok 9

Kontrolné orgány

Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú orgány vymenované každým členským štátom.

▼B

Článok 10

Sankcie

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby mohli byť sankciované porušenia ustanovení nariadení o výrobe a obchodovaní s násadovými vajcami a kurčatami domácej hydiny.

Článok 11

Správy

Do 30. januára každého roka členské štáty zasielajú Komisii štatistické údaje o štruktúre a činnosti liahní podľa vzoru uvedeného v prílohe IV.

▼M1

Článok 11a

Vykonávanie oznamovacej povinnosti

Oznámenia Komisii uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 8 ods. 7 tohto nariadenia sa podávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 5 ).

▼B

Článok 12

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 1868/77 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2008.

Odkazy na zrušené nariadenie a na nariadenie (EHS) č. 2782/75 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vysvetľujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IKódy podľa článku 2 ods. 2

BE

pre Belgicko

BG

pre Bulharsko

CZ

pre Českú republiku

DK

pre Dánsko

DE

pre Nemeckú spolkovú republiku

EE

pre Estónsko

IE

pre Írsko

EL

pre Grécko

ES

pre Španielsko

FR

pre Francúzsko

▼M3

HR

pre Chorvátsko

▼B

IT

pre Taliansko

CY

pre Cyprus

LV

pre Lotyšsko

LT

pre Litvu

LU

pre Luxembursko

HU

pre Maďarsko

MT

pre Maltu

NL

pre Holandsko

AT

pre Rakúsko

PL

pre Poľsko

PT

pre Portugalsko

RO

pre Rumunsko

SI

pre Slovinsko

SK

pre Slovensko

FI

pre Fínsko

SE

pre Švédsko

UK

pre Spojené kráľovstvo

▼M2
PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 3 ods. 4

v bulharčine

:

яйца за люпене

v španielčine

:

huevos para incubar

v češtine

:

násadová vejce

v dánčine

:

Rugeæg

v nemčine

:

Bruteier

v estónčine

:

Haudemunad

v gréčtine

:

αυγά προς εκκόλαψιν

v angličtine

:

eggs for hatching

vo francúzštine

:

œufs à couver

▼M3

v chorvátčine

:

jaja za valenje

▼M2

v taliančine

:

uova da cova

v lotyštine

:

inkubējamas olas

v litovčine

:

perinti skirti kiaušiniai

v maďarčine

:

keltetőtojás

v maltčine

:

bajd tat-tifqis

v holandčine

:

broedeieren

v poľštine

:

jaja wylęgowe

v portugalčine

:

ovos para incubação

v rumunčine

:

ouă puse la incubat

v slovenčine

:

násadové vajcia

v slovinčine

:

valilna jajca

vo fínčine

:

munia haudottavaksi

vo švédčine

:

kläckägg

▼B
PRÍLOHA III

▼M1

MESAČNÝ VÝKAZ O PRODUKCII A PREDAJI NÁSADOVÝCH VAJEC A JEDNODŇOVEJ HYDINY ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

ČASŤ IKrajina:

Rok:

1 000 kusovOpis

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

A.  Násadové vajcia použité na inkubáciu

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Starorodičovské páry a rodičovské páry

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využitie

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starorodičovské páry a rodičovské páry

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využitie

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

Využitie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Využitie jednodňovej hydiny

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

tarorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sliepky určené na znášku

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohúty a sliepky na výkrm

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

Kohúty a sliepky na výkrm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Kohúty, u ktorých sa zisťovalo pohlavie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHRANIČNÝ OBCHOD S JEDNODŇOVOU HYDINOU

ČASŤ IIKrajina:

Rok:

1 000 kusovObchod vnútri Spoločenstva

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

DOVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dovoz z ... a vývoz do tretích krajín

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

DOVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmiešané

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA IV

▼M1

ŠTRUKTÚRA A VYUŽITIE LIAHNÍ (4)

▼B

Tabuľka obsahuje len tie liahne, ktoré boli v prevádzke v predchádzajúcom roku.Liahne s viacerými typmi činnosti sa uvádzajú pri každom druhu skutočne produkovanej hydiny.Krajina:Oblasť (1): …Rok:Veľkostná trieda KapacitaKohúty, sliepky, kurčiatkapočetkapacita (2)využitie (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050001 až 100000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a viacna znáškuna mäsozmiešanéSpoluKačiceHusipočetkapacita (2)využitie (3)početkapacita (2)využitie (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050 001 až 100 000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a viacSpoluVeľkostná trieda KapacitaMorkyPerličkypočetkapacita (2)využitie (3)početkapacita (2)využitie (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050 001 až 100 000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a viacSpolu

(1) Belgicko:jediná oblasťBulharsko: jediná oblasťČeská republika:jediná oblasťDánsko: jediná oblasťNemecko: BundesländerEstónsko:jediná oblasťÍrsko: jediná oblasťGrécko: jediná oblasťŠpanielsko: jedenásť provinciíFrancúzsko: regióny patriace do programuTaliansko: regioniCyprus: jediná oblasťLotyšsko: jediná oblasťLitva: jediná oblasťLuxembursko: jediná oblasťMaďarsko: jediná oblasťMalta: jediná oblasťHolandsko: jediná oblasťRakúsko: jediná oblasťPoľsko: jediná oblasťPortugalsko: jediná oblasťRumunsko: jediná oblasťSlovinsko: jediná oblasťSlovensko: jediná oblasťFínsko: jediná oblasťŠvédsko: jediná oblasťSpojené kráľovstvo: jedenásť administratívnych oblastí(2) V tis. jednotiek.(3) Vajcia, ktoré sa použili na inkubáciu v predchádzajúcom roku, v tis. kusov.Príjemcovia: 1. Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg

►(2) M1  

►(2) M3  
PRÍLOHA VTabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2782/75

Nariadenie (EHS) č. 1868/77

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 3

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 2 ods. 2 a príloha I

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 6

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 4 a príloha II

článok 5 ods. 3

článok 3 ods. 5

článok 6

článok 3 ods. 8

článok 2 ods. 3

článok 3 ods. 7

článok 11

článok 4 ods. 1 a 2

článok 12

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 3

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 13

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 1

článok 8 ods. 3

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 4

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 5

článok 4 ods. 3

článok 8 ods. 6

článok 4 ods. 4

článok 8 ods. 7

článok 16

článok 9

článok 5

článok 10

článok 6

článok 11

článok 7

článok 12 prvý odsek

článok 8

článok 13

príloha I

príloha III

príloha II

príloha IV( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

( 2 ) Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 209, 17.8.1977, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

( 4 ) Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Členské štáty postúpia uvedené údaje v elektronickej podobe alebo ich elektronicky zadajú do jednotného vstupného miesta pre údaje v Eurostate v súlade s technickými špecifikáciami poskytnutými Komisiou (Eurostatom).

Top