2008R0617 — CS — 01.07.2013 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 617/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

(Úř. věst. L 168, 28.6.2008, p.5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 557/2010 ze dne 24. června 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 939/2011 ze dne 23. září 2011,

  L 248

1

24.9.2011

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s. 18  (519/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 617/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbežeKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) ( 1 ), a zejména na čl. 121 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh ( 2 ) se nařízením (ES) č. 1234/2007 zrušuje s účinkem od 1. července 2008.

(2)

Některá ustanovení a některé povinnosti uvedené v nařízení (EHS) č. 2782/75 nebyly do nařízení (ES) č. 1234/2007 začleněny.

(3)

V rámci nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, mají být proto přijata určitá vhodná ustanovení a povinnosti, aby tak byly zajištěny kontinuita a řádné fungování společné organizace trhů, a zejména obchodních norem.

(4)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví základní požadavky, které musí splňovat násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, aby mohla být uvedena na trh ve Společenství. V zájmu jasnosti je třeba v souvislosti s těmito požadavky stanovit nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 ( 3 ), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75, by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(5)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví určitá pravidla pro produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh. V zájmu provádění těchto pravidel je třeba stanovit prováděcí pravidla, která mimo jiné zamezí tomu, aby vejce vyjmutá z líhní mohla být uváděna na trh bez zvláštního označení, a stanoví údaje, které je nutné uvádět na vejcích a na baleních obsahujících vejce a drůbeží mláďata, a nezbytná sdělení.

(6)

Je zřejmé, že je nezbytné, aby každému zařízení bylo přiděleno rozlišovací registrační číslo založené na kódu, který každý členský stát stanoví tak, aby vypovídal o činnosti, kterou se dané zařízení zabývá.

(7)

Je třeba co nejpřesněji zachovávat systém shromažďování údajů o obchodu s drůbežími mláďaty a násadovými vejci uvnitř Společenství i o jejich produkci, aby bylo možné stanovovat krátkodobé produkční odhady. Každý členský stát musí stanovit sankce za porušení těchto ustanovení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „násadovými vejci“ vejce chovné drůbeže podpoložek 0407 00 11 a 0407 00 19 kombinované nomenklatury, která jsou určena k produkci drůbežích mláďat, roztříděna podle druhu, kategorie a typu a označena v souladu s tímto nařízením a jsou produkována ve Společenství nebo dovážena ze třetích zemí;

2) „drůbežími mláďaty“ živá chovná drůbež o hmotnosti nejvýše 185 g podpoložek 0105 11 a 0105 19 kombinované nomenklatury, která je produkována ve Společenství nebo dovážena ze třetích zemí a je zařazena do jedné z následujících kategorií:

a) užitková drůbeží mláďata: drůbeží mláďata některého z níže uvedených typů:

i) drůbeží mláďata pro spotřebu: drůbeží mláďata určená pro výkrm k porážce dříve, než dosáhnou pohlavní dospělosti,

ii) drůbeží mláďata ke snášení vajec: drůbeží mláďata určená ke snášení konzumních vajec,

iii) drůbeží mláďata dvojího užití: drůbeží mláďata určená buď ke snášení vajec, nebo pro spotřebu;

b) drůbeží mláďata rodičovského chovu: drůbeží mláďata určená k produkci užitkových drůbežích mláďat;

c) drůbeží mláďata prarodičovského chovu: drůbeží mláďata určená k produkci drůbežích mláďat rodičovského chovu;

3) „zařízením“ zařízení nebo část zařízení provozované jako:

a) chovné zařízení pro čistokrevný chov: zařízení pro produkci násadových vajec určených k produkci drůbežích mláďat prarodičovského nebo rodičovského chovu nebo užitkových drůbežích mláďat;

b) chovné zařízení: zařízení pro produkci násadových vajec určených k produkci užitkových drůbežích mláďat;

c) líheň: zařízení pro inkubaci násadových vajec, líhnutí násadových vajec a produkci drůbežích mláďat;

4) „kapacitou“ nejvyšší počet násadových vajec, která mohou být současně umístěna v líhních, s výjimkou prostorů pro dolíhnutí.

Článek 2

Registrace zařízení

1.  Příslušný subjekt pověřený daným členským státem zaregistruje každé zařízení, které o to požádá, a přidělí mu rozlišovací číslo.

Zařízením, která nedodržují ustanovení tohoto nařízení, může být toto rozlišovací číslo odebráno.

2.  Všechny žádosti o registraci některého ze zařízení uvedených v odstavci 1 se zasílají příslušnému subjektu členského státu, na jehož území se dané zařízení nachází. Tento subjekt přidělí registrovanému zařízení rozlišovací číslo, které obsahuje jeden z kódů uvedených v příloze I a identifikační číslo, které umožňuje určit druh činnosti, jíž se příslušné zařízení zabývá.

▼M1 —————

▼B

Článek 3

Označování násadových vajec a jejich balení

1.  Násadová vejce používaná k produkci drůbežích mláďat se označují jednotlivě.

2.  Jednotlivé označování násadových vajec používaných k produkci drůbežích mláďat se provádí v příslušných produkčních zařízeních, která na vejce otisknou své rozlišovací číslo. Písmena a číslice se značí nesmazatelným černým inkoustem; jsou nejméně 2 mm vysoká a 1 mm široká.

3.  Členské státy mohou odchylně povolit označování násadových vajec podle jiných pravidel, než jak je uvedeno v odstavci 2, a to za předpokladu, že označení je provedeno v černé barvě, je nesmazatelné, jasně viditelné a pokrývá plochu nejméně 10 mm2. Toto označování se musí provést před vložením do líhní, buď v produkčním zařízení, nebo v líhni. Členský stát, který tuto možnost využije, sdělí tuto skutečnost ostatním členským státům a Komisi a informuje je o opatřeních, jež za tímto účelem přijal.

4.  Násadová vejce se přepravují v dokonale čistém balení, které obsahuje pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z jednoho zařízení, a na kterém je vyznačen jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.  Za účelem dodržování předpisů v určitých dovozních třetích zemích mohou násadová vejce určená pro vývoz a jejich balení obsahovat údaje, které toto nařízení nestanoví, pokud nehrozí, že budou zaměňovány s údaji stanovenými v tomto nařízení, v čl. 121 písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 a v jeho prováděcích předpisech.

6.  Na balení nebo jakýchkoliv jiných schránkách, v nichž jsou tato vejce přepravována, musí být uvedeno rozlišovací číslo produkčního zařízení.

7.  Mezi členskými státy mohou být přepravována nebo uváděna na trh pouze násadová vejce označená podle tohoto článku.

8.  Násadová vejce ze třetích zemí mohou být dovážena pouze tehdy, pokud je na nich uvedeno písmem o výšce nejméně 3 mm název země původu a slova: „à couver“, ►M3   ►C1  „valenje“,  ◄  ◄ „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“ nebo „incubare“. Jejich balení musí obsahovat pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže ze stejné země původu a od stejného odesílatele a musí na nich být uvedeny alespoň tyto údaje:

a) údaje uvedené na vejcích;

b) druh drůbeže, od kterého vejce pocházejí;

c) jméno nebo obchodní firma a adresa odesílatele.

Článek 4

Označování balení obsahujících drůbeží mláďata

1.  Drůbeží mláďata se balí podle druhu, typu a kategorie drůbeže.

2.  Krabice musí obsahovat pouze drůbeží mláďata ze stejné líhně a musí být označeny alespoň rozlišovacím číslem líhně.

3.  Drůbeží mláďata ze třetích zemí mohou být dovážena pouze tehdy, pokud jsou roztříděna podle odstavce 1. Krabice musí obsahovat pouze drůbeží mláďata ze stejné země původu a od stejného odesílatele a musí na nich být uvedeny alespoň tyto údaje:

a) název země původu;

b) druh drůbeže, ke kterému drůbeží mláďata náleží;

c) jméno nebo obchodní firma a adresa odesílatele.

Povinné nápisy na baleních se vyznačí nesmazatelným černým inkoustem, přičemž písmena a číslice musí být nejméně 20 mm vysoké a 10 mm široké, vrstva inkoustu musí být nejméně 1 mm silná.

Článek 5

Průvodní dokumenty

1.  Ke každé šarži odesílaných násadových vajec nebo drůbežích mláďat se přiloží průvodní dokument, ve kterém se uvedou alespoň tyto údaje:

a) jméno nebo obchodní firma a adresa zařízení i jeho rozlišovací číslo;

b) počet násadových vajec nebo drůbežích mláďat podle druhu, kategorie a typu drůbeže;

c) datum odeslání;

d) jméno a adresa příjemce.

2.  U šarží násadových vajec a drůbežích mláďat dovezených ze třetích zemí musí být rozlišovací číslo zařízení nahrazeno názvem země původu.

Článek 6

Evidence

Každá líheň vede evidenci, ve které jsou pod jednotlivými druhy, kategoriemi (drůbeží mláďata prarodičovského chovu, drůbeží mláďata rodičovského chovu nebo užitková drůbeží mláďata) a typy (drůbeží mláďata pro spotřebu, ke snášení vajec nebo dvojího užití) uvedeny následující údaje:

a) datum vložení násadových vajec do líhní, počet násadových vajec v líhních a rozlišovací číslo zařízení, ve kterém byla násadová vejce vyprodukována;

b) datum vylíhnutí a počet vylíhnutých drůbežích mláďat určených ke skutečnému užití;

c) počet násadových vajec vyjmutých z líhní a totožnost odběratele.

Článek 7

Použití vajec vyjmutých z líhně

Násadová vejce vyjmutá z líhní musí být použita k jiným účelům než k lidské spotřebě. Mohou se použít jako průmyslová vejce ve smyslu čl. 1 druhého pododstavce písm. h) nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ( 4 ).

Článek 8

Sdělování

1.  Každá líheň sděluje jednou měsíčně příslušnému subjektu členského státu počet násadových vajec vložených do líhně, počet vylíhnutých drůbežích mláďat a počet drůbežích mláďat určených ke skutečnému užití, a to vždy podle jednotlivých druhů, kategorií a typů.

2.  V případě potřeby se vyžadují statistické údaje o stavech drůbeže prarodičovského a rodičovského chovu od zařízení jiných, než jsou zařízení uvedená v odstavci 1, podle pravidel a podmínek přijatých postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.  Každý měsíc, bezprostředně po obdržení a vyhodnocení údajů uvedených v článku 1 a 2, zašlou členské státy Komisi přehled vypracovaný na základě těchto údajů za předchozí měsíc.

V přehledu předkládaném členskými státy se dále uvede i počet drůbežích mláďat dovezených a vyvezených ve stejném měsíci, podle druhu, kategorie a typu drůbeže.

4.  Standardní formulář pro přehled uvedený v odstavci 3 se nachází v příloze III. Tento přehled zasílají členské státy Komisi za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do čtyř týdnů po skončení měsíce, kterého se údaje týkají.

5.  Členské státy mohou standardní formulář pro přehled (část I) uvedený v příloze III použít ke shromažďování údajů od líhní podle odstavce 1 a 2.

6.  Členské státy mohou stanovit, aby průvodní dokumenty uvedené v článku 5 byly u drůbežích mláďat vyhotovovány v několika exemplářích. V takovém případě se jeden exemplář průvodního dokumentu zašle příslušnému subjektu uvedenému v článku 9, a to jak při dovozu, tak při vývozu a rovněž při obchodování v rámci Společenství.

7.  Členské státy, které používají postup podle odstavce 6, informují o této skutečnosti ostatní členské státy a Komisi.

▼M1

Článek 9

Kontrolní subjekty

Subjekty určené každým členským státem kontrolují, zda jsou ustanovení tohoto nařízení dodržována.

▼B

Článek 10

Sankce

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření pro ukládání sankcí za porušení nařízení o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.

Článek 11

Zprávy

Do 30. ledna každého roku zašlou členské státy Komisi statistické údaje o struktuře a činnosti líhní podle vzoru uvedeného v příloze IV.

▼M1

Článek 11a

Provádění oznamovací povinnosti

Oznámení Komisi uvedená v čl. 3 odst. 3 a čl. 8 odst. 7 tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ( 5 ).

▼B

Článek 12

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1868/77 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2008.

Odkazy na zrušené nařízení a na nařízení (EHS) č. 2782/75 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IKódy uvedené v čl. 2 odst. 2

BE

pro Belgii

BG

pro Bulharsko

CZ

pro Českou republiku

DK

pro Dánsko

DE

pro Spolkovou republiku Německo

EE

pro Estonsko

IE

pro Irsko

EL

pro Řecko

ES

pro Španělsko

FR

pro Francii

▼C1

HR

pro Chorvatsko

▼B

IT

pro Itálii

CY

pro Kypr

LV

pro Lotyšsko

LT

pro Litvu

LU

pro Lucembursko

HU

pro Maďarsko

MT

pro Maltu

NL

pro Nizozemsko

AT

pro Rakousko

PL

pro Polsko

PT

pro Portugalsko

RO

pro Rumunsko

SI

pro Slovinsko

SK

pro Slovensko

FI

pro Finsko

SE

pro Švédsko

UK

pro Spojené království

▼M2
PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 4

v bulharštině

:

яйца за люпене

ve španělštině

:

huevos para incubar

v češtině

:

násadová vejce

v dánštině

:

Rugeæg

v němčině

:

Bruteier

v estonštině

:

Haudemunad

v řečtině

:

αυγά προς εκκόλαψιν

v angličtině

:

eggs for hatching

ve francouzštině

:

œufs à couver

▼M3

chorvatsky

:

jaja za valenje

▼M2

v italštině

:

uova da cova

v lotyštině

:

inkubējamas olas

v litevštině

:

perinti skirti kiaušiniai

v maďarštině

:

keltetőtojás

v maltštině

:

bajd tat-tifqis

v nizozemštině

:

broedeieren

v polštině

:

jaja wylęgowe

v portugalštině

:

ovos para incubação

v rumunštině

:

ouă puse la incubat

ve slovenštině

:

násadové vajcia

ve slovinštině

:

valilna jajca

ve finštině

:

munia haudottavaksi

ve švédštině

:

kläckägg

▼B
PŘÍLOHA III

▼M1

MĚSÍČNÍ PŘEHLED O PRODUKCI NÁSADOVÝCH VAJEC A KUŘAT CHOVNÉ DRŮBEŽE A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

ČÁST IZemě:

Rok:

1 000 kusůPopis

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

A.  Násadová vejce vložená do líhní

Kuřátka, slepice, kuřata

Prarodiče a rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užití

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prarodiče a rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užití

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

Užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Užití drůbežích mláďat

Kuřátka, slepice, kuřata

Prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samice ke snášení vajec

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samci a samice k výkrmu

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

Samci a samice k výkrmu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuřátka, slepice, kuřata

Chovní kohoutci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD S KUŘATY CHOVNÉ DRŮBEŽE

ČÁST IIZemě:

Rok:

1 000 kusůObchod v rámci Společenství

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

DOVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dovoz z … a vývoz do třetích zemí

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

DOVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYVOZ

Kuřátka, slepice, kuřata

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

ke snášení vajec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: prarodiče a samičí rodiče

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drůbeží mláďata: určení

pro spotřebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvojího užití

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kachny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krůty

Drůbeží mláďata: určení

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA IV

▼M1

STRUKTURA A VYUŽITÍ LÍHNÍ (4)

▼B

Tato tabulka zahrnuje pouze ty líhně, které provozovaly činnost v minulém roce.Líhně s více druhy činností jsou uvedeny u jednotlivých druhů skutečně vyprodukované drůbeže.Země:Region (1): …Rok:Velikostní třída KapacitaKohouti, slepice, kuřatapočetkapacita (2)užití (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050 001 až 100 000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a víceke snášení vajecpro spotřebudvojího užitíCelkemKachnyHusypočetkapacita (2)užití (3)početkapacita (2)užití (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050 001 až 100 000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a víceCelkemVelikostní třída KapacitaKrůtyPerličkypočetkapacita (2)užití (3)početkapacita (2)užití (3)1 001 až 10 00010 001 až 20 00020 001 až 50 00050 001 až 100 000100 001 až 200 000200 001 až 500 000500 001 a víceCelkem

(1) Belgie: pouze jeden regionBulharsko: pouze jeden regionČeská republika: pouze jeden regionDánsko: pouze jeden regionNěmecko: BundesländerEstonsko: pouze jeden regionIrsko: pouze jeden regionŘecko: pouze jeden regionŠpanělsko: jedenáct provinciíFrancie: regiony programuItálie: regioniKypr: pouze jeden regionLotyšsko: pouze jeden regionLitva: pouze jeden regionLucembursko: pouze jeden regionMaďarsko: pouze jeden regionMalta: pouze jeden regionNizozemsko: pouze jeden regionRakousko: pouze jeden regionPolsko:: pouze jeden regionPortugalsko: pouze jeden regionRumunsko: pouze jeden regionSlovinsko: pouze jeden regionSlovensko: pouze jeden regionFinsko: pouze jeden regionŠvédsko: pouze jeden regionSpojené království: jedenáct správních regionů(2) V tisících.(3) Vejce vložená do líhní v předcházejícím roce, v tisících.Příjemci: 1. Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.

►(3) M1  

►(3) M3   ►(3) C1  
PŘÍLOHA VSrovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2782/75

Nařízení (EHS) č. 1868/77

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 3

Čl. 2 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 a příloha I

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 6

Čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 3 odst. 4 a příloha II

Čl. 5 odst. 3

Čl. 3 odst. 5

Článek 6

Čl. 3 odst. 8

Čl. 2 odst. 3

Čl. 3 odst. 7

Článek 11

Čl. 4 odst. 1 a 2

Článek 12

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Článek 3

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 13

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 1

Čl. 8 odst. 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 8 odst. 4

Čl. 4 odst. 2

Čl. 8 odst. 5

Čl. 4 odst. 3

Čl. 8 odst. 6

Čl. 4 odst. 4

Čl. 8 odst. 7

Článek 16

Článek 9

Článek 5

Článek 10

Článek 6

Článek 11

Článek 7

Čl. 12 první pododstavec

Článek 8

Článek 13

Příloha I

Příloha III

Příloha II

Příloha IV( 1 ) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

( 2 ) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 209, 17.8.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

( 4 ) Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.

( 5 ) Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Členské státy předají informace v elektronické podobě jedinému kontaktnímu místu pro údaje v Eurostatu nebo je do něj nahrají elektronickými prostředky v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem).