2008R0617 — RO — 01.07.2013 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 617/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă

(JO L 168, 28.6.2008, p.5)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 557/2010 AL COMISIEI din 24 iunie 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 939/2011 AL COMISIEI din 23 septembrie 2011

  L 248

1

24.9.2011

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2013 AL COMISIEI din 21 februarie 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 617/2008 AL COMISIEI

din 27 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermăCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) ( 1 ), în special articolul 121 litera (f) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Începând cu data de 1 iulie 2008, Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă ( 2 ) este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)

Anumite dispoziții și obligații prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 nu au fost integrate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Prin urmare, trebuie adoptate anumite dispoziții și obligații adecvate în cadrul unui regulament de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 pentru a putea permite continuitatea și buna funcționare a organizării comune a pieței și, în special, standardele de comercializare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească ouăle de incubație și puii de păsări de fermă pentru comercializare în cadrul Comunității. În vederea clarificării, trebuie definite noile norme de aplicare aferente acestor cerințe. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1868/77 al Comisiei ( 3 ) de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2782/75 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a instituit anumite norme privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă. Punerea în aplicare a acestor norme necesită stabilirea dispozițiilor de aplicare privind, printre altele, evitarea comercializării fără un semn distinctiv specific a ouălor scoase din incubator, stabilirea mențiunilor care trebuie aplicate pe ouă, pe ambalajele cu ouă pentru incubație și pe cutiile cu pui, precum și stabilirea comunicărilor necesare.

(6)

Este necesar ca fiecărei ferme să îi fie atribuit un număr de înregistrare distinctiv, stabilit pe baza unui cod decis în fiecare stat membru, pentru a face posibilă stabilirea sectorului de activitate al fermei.

(7)

Trebuie păstrat sistemul de colectare a datelor privind comerțul intracomunitar și producția de pui și de ouă pentru incubație cu rigoarea necesară stabilirii previziunilor de producție pe termen scurt. Fiecărui stat membru îi revine misiunea de a stabili sancțiuni aplicabile contravenienților.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Definiții

În cadrul prezentului regulament, se înțelege prin:

1. ouă pentru incubație: ouăle păsărilor de fermă de la subpozițiile 0407 00 11 și 0407 00 19 din Nomenclatura combinată, destinate producerii de pui, diferențiate în funcție de specie, de categorie și de tip, și identificate conform prezentului regulament, produse în Comunitate sau importate din țări terțe;

2. pui: păsările vii de fermă a căror greutate nu depășește 185 de grame, de la subpozițiile 0105 11 și 0105 19 din Nomenclatura combinată, produse în Comunitate sau importate din țări terțe, din următoarele categorii:

(a) pui de utilizare: puii aparținând unuia din următoarele tipuri:

(i) pui de carne: pui destinați îngrășării și sacrificării înainte de atingerea maturității sexuale;

(ii) pui de pontă: pui destinați creșterii în vederea producției de ouă pentru consum;

(iii) pui pentru o folosire mixtă: pui destinați fie producției de ouă, fie producției de carne;

(b) pui de înmulțire: pui destinați producerii de pui de utilizare;

(c) pui de reproducție: pui destinați producției de pui de înmulțire;

3. fermă: ferma sau partea unei ferme din fiecare dintre următoarele sectoare de activitate:

(a) ferma de selecție: ferma a cărei activitate constă în producerea de ouă pentru incubație destinate producerii de pui de reproducere, de înmulțire sau de utilizare;

(b) ferma de înmulțire: ferma a cărei activitate constă în producerea de ouă pentru incubație destinate producerii de pui de utilizare;

(c) incubator: ferma a cărei activitate constă în punerea la incubație, incubația ouălor pentru incubație și furnizarea de pui;

4. capacitate: numărul maxim de ouă de incubație care pot fi puse simultan în incubatoare, cu excepția clocitoarelor.

Articolul 2

Înregistrarea fermelor

(1)  Fiecare fermă este înregistrată, la cerere, de către organismul competent desemnat de fiecare stat membru și primește un număr distinctiv.

Numărul distinctiv poate fi retras fermelor care nu respectă dispozițiile prezentului regulament.

(2)  Orice cerere de înregistrare a uneia dintre fermele menționate la alineatul (1) este adresată organismului competent al statului membru pe teritoriul căruia este situată ferma. Acest organism atribuie fermei un număr distinctiv compus din unul dintre codurile menționate în anexa I și dintr-o cifră de identificare atribuită astfel încât să fie posibilă stabilirea sectorului de activitate al fermei.

▼M1 —————

▼B

Articolul 3

Marcarea ouălor pentru incubație și a ambalajelor acestora

(1)  Ouăle destinate incubației utilizate pentru producția de pui sunt marcate individual.

(2)  Marcarea individuală a ouălor destinate incubației utilizate pentru producția de pui este făcută de ferma de producție, care aplică pe ouă numărul ei distinctiv. Literele și cifrele sunt marcate cu cerneală neagră indelebilă; literele și cifrele trebuie să aibă cel puțin 2 milimetri înălțime și 1 milimetru lățime.

(3)  Statele membre pot autoriza, prin derogare, marcarea ouălor destinate incubației prin alte modalități decât cele prevăzute la alineatul (2), cu condiția ca marcarea să fie făcută cu cerneală neagră indelebilă, ca aceasta să fie vizibilă în mod clar și să acopere cel puțin 10 milimetri pătrați. Această marcare trebuie să fie făcută înainte de punerea în incubator, fie într-o fermă de producție, fie într-o fermă-incubator. Statul membru care recurge la această opțiune informează cu privire la acest lucru statele membre și Comisia, cărora le comunică dispozițiile prevăzute în acest sens.

(4)  Ouăle destinate incubației sunt transportate în cutii perfect curate care conțin doar ouă destinate incubației provenind de la aceeași specie, categorie și tip de pasăre și din aceeași fermă și care au aplicată una dintre mențiunile prevăzute în anexa II.

(5)  Pentru a fi conforme cu dispozițiile în vigoare în anumite țări terțe importatoare, ouăle pentru incubație destinate exportului și cutiile acestora pot fi prevăzute cu alte informații decât cele prevăzute de prezentul regulament, cu condiția ca informațiile prevăzute de regulament să nu fie confundate cu acestea din urmă, precum și cu cele prevăzute la articolul 121 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de regulamentele de aplicare a acestuia.

(6)  Cutiile sau celelalte recipiente de orice tip în care sunt transportate ouăle respective trebuie să aibă înscris numărul distinctiv al fermei în care au fost produse.

(7)  Doar ouăle destinate incubației marcate conform prezentului articol pot fi transportate sau comercializate între statele membre.

(8)  Ouăle destinate incubării provenind din țări terțe nu pot fi importate decât dacă au înscrise, cu caractere de cel puțin 3 milimetri înălțime, numele țării de origine și mențiunea imprimată „à couver”, ►M3  „valenje”,  ◄ „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, „incubare”. Ambalajele acestora trebuie să conțină exclusiv ouă destinate incubației provenind de la aceeași specie, aceeași categorie și același tip de pasăre, din aceeași țară de origine și de la același expeditor și să aibă cel puțin următoarele mențiuni:

(a) indicațiile de pe ouă;

(b) specia de pasăre de la care provin ouăle;

(c) numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

Articolul 4

Marcarea cutiilor care conțin pui

(1)  Puii sunt ambalați în funcție de specie, tip și categoria de pasăre de curte.

(2)  Cutiile trebuie să conțină exclusiv pui din același incubator și să poarte cel puțin mențiunea numărului distinctiv al fermei-incubator.

(3)  Puii care provin din țările terțe nu pot fi importați decât dacă sunt ambalați conform alineatului (1). Cutiile trebuie să conțină exclusiv pui din aceeași țară de origine și de la același expeditor și să aibă cel puțin următoarele indicații:

(a) numele țării de origine;

(b) specia de pasăre căreia aparțin puii;

(c) numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

Inscripțiile care trebuie aplicate pe ambalaje trebuie făcute cu cerneală neagră indelebilă, cu caractere de cel puțin 20 milimetri înălțime și 10 milimetri lățime, caracterele trebuind să aibă 1 milimetru grosime.

Articolul 5

Documentele de însoțire

(1)  Pentru fiecare lot de ouă destinate incubației sau pentru fiecare lot de pui expediați se întocmește un document de însoțire care conține cel puțin următoarele indicații:

(a) numele sau denumirea, adresa fermei și numărul distinctiv al acesteia;

(b) numărul de ouă destinate incubației sau numărul de pui în funcție de specie, de categorie și de tipul de pasăre;

(c) data expediției;

(d) numele și adresa destinatarului.

(2)  Pentru loturile de ouă destinate incubației și pentru loturile de pui importați din țările terțe, numărul distinctiv al fermei trebuie să fie înlocuit cu numele țării de origine.

Articolul 6

Înregistrări

Fiecare fermă-incubator înregistrează, în funcție de specie, de categorie (selecție, reproducere sau utilizare) și de tip (carne, ouă sau utilizare mixtă):

(a) data punerii la incubație, numărul de ouă destinate incubației și numărul distinctiv al fermei în care au fost produse ouăle destinate incubației;

(b) data ecloziunii și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective;

(c) numărul de ouă incubate retrase din incubator și identitatea cumpărătorului.

Articolul 7

Utilizarea ouălor retrase din incubator

Ouăle retrase din incubator trebuie utilizate în alte scopuri decât consumul uman. Ele pot fi utilizate ca ouă industriale, conform articolului 1 al doilea paragraf litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei ( 4 ).

Articolul 8

Comunicări

(1)  Fiecare incubator comunică lunar organismului competent al statului membru, în funcție de specie, de categorie și de tip, numărul de ouă destinate incubației puse la incubat și numărul de pui eclozați destinați utilizării efective.

(2)  Date statistice privind șeptelul de păsări de curte pentru selecție și înmulțire sunt solicitate, dacă este necesar, altor organisme decât cele vizate la alineatul (1), conform modalităților și în condițiile stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Statele membre, de îndată ce primesc și analizează datele menționate la alineatele (1) și (2), comunică lunar Comisiei un borderou constituit pe baza datelor pentru luna precedentă.

Borderoul prezentat de statul membru indică, printre altele, numărul de pui importați și exportați în cursul aceleiași luni, în funcție de specie, categorie și tipul de pasăre.

(4)  Modelul borderoului menționat la alineatul (3) este prezentat în anexa III. Acest borderou este transmis de către statele membre Comisiei pentru fiecare lună a anului calendaristic, cel târziu la patru săptămâni după luna în cauză.

(5)  Statele membre pot utiliza modelul de borderou (partea I) prezentat în anexa III pentru culegerea, în fermele-incubatoare, a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2).

(6)  Statele membre pot decide ca documentul de însoțire menționat la articolul 5 să fie întocmit, în ceea ce privește puii, în mai multe exemplare. În acest caz, un exemplar al acestui document este adresat organismului competent menționat la articolul 9, atât cu ocazia importului, cât și a exportului, precum și cu ocazia schimburilor intracomunitare.

(7)  Statele membre care recurg la procedura menționată la alineatul (6) informează în acest sens celelalte state membre, precum și Comisia.

▼M1

Articolul 9

Organismele de control

Organismele desemnate de fiecare stat membru verifică respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

▼B

Articolul 10

Sancțiuni

Statele membre iau toate măsurile adecvate în vederea sancționării încălcărilor dispozițiilor regulamentelor privind producția și comercializarea ouălor destinate incubației și a puilor de păsări de fermă.

Articolul 11

Rapoarte

Înainte de data de 30 ianuarie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei datele statistice privind structura și activitatea incubatoarelor, stabilite conform modelului din anexa IV.

▼M1

Articolul 11a

Efectuarea obligației de comunicare

Comunicările către Comisie menționate la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (7) din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei ( 5 ).

▼B

Articolul 12

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 1868/77 se abrogă începând cu data de 1 iulie 2008.

Trimiterile la regulamentul abrogat și la Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 trebuie înțelese ca trimiteri la prezentul regulament și trebuie citite conform tabelului de corespondență din anexa V.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică începând cu 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA ICodurile menționate la articolul 2 alineatul (2)

BE

pentru Belgia

BG

pentru Bulgaria

CZ

pentru Republica Cehă

DK

pentru Danemarca

DE

pentru Republica Federală Germania

EE

pentru Estonia

IE

pentru Irlanda

EL

pentru Grecia

ES

pentru Spania

FR

pentru Franța

▼M3

HR

pentru Croația

▼B

IT

pentru Italia

CY

pentru Cipru

LV

pentru Letonia

LT

pentru Lituania

LU

pentru Luxemburg

HU

pentru Ungaria

MT

pentru Malta

NL

pentru Țările de Jos

AT

pentru Austria

PL

pentru Polonia

PT

pentru Portugalia

RO

pentru România

SI

pentru Slovenia

SK

pentru Slovacia

FI

pentru Finlanda

SE

pentru Suedia

UK

pentru Marea Britanie

▼M2
ANEXA II

Mențiunile vizate în articolul 3 alineatul (4)

în limba bulgară

:

яйца за люпене

în limba spaniolă

:

huevos para incubar

în limba cehă

:

násadová vejce

în limba daneză

:

Rugeæg

în limba germană

:

Bruteier

în limba estonă

:

Haudemunad

în limba greacă

:

αυγά προς εκκόλαψιν

în limba engleză

:

eggs for hatching

în limba franceză

:

œufs à couver

▼M3

în limba croată

:

jaja za valenje

▼M2

în limba italiană

:

uova da cova

în limba letonă

:

inkubējamas olas

în limba lituaniană

:

perinti skirti kiaušiniai

în limba maghiară

:

keltetőtojás

în limba malteză

:

bajd tat-tifqis

în limba olandeză

:

broedeieren

în limba polonă

:

jaja wylęgowe

în limba portugheză

:

ovos para incubação

în limba romană

:

ouă puse la incubat

în limba slovacă

:

násadové vajcia

în limba slovenă

:

valilna jajca

în limba finlandeză

:

munia haudottavaksi

în limba suedeză

:

kläckägg

▼B
ANEXA III

▼M1

BORDEROU LUNAR PRIVIND PRODUCȚIA ȘI COMERCIALIZAREA OUĂLOR DESTINATE INCUBAȚIEI ȘI PUILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

PARTEA IȚara:

Anul:

1 000 bucățiDescrierea

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

A.  Ouă destinate incubației puse la incubat

Cocoșei, găini, pui

Bunici și părinți

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizare

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunici și părinți

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizare

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

Utilizare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Utilizarea puilor

Cocoșei, găini, pui

Bunici și părinți femele

ouă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femele destinate producției de ouă

ouă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunici și părinți femele

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculi și femele destinate îngrășării

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

Masculi și femele destinate îngrășării

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocoșei, găini, pui

Cocoșei pentru înmulțire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZAREA EXTERNĂ A PUILOR DE PĂSĂRI DE CURTE

PARTEA IIȚara:

Anul:

1 000 bucățiComercializare intracomunitară

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Junie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

IMPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

Pui: utilizarea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

Pui: utilizarea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Importuri din … și exporturi în țările terțe

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

IMPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

Pui: utilizarea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPORTURI

Cocoșei, găini, pui

Pui: bunici și părinți femele

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

pontă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: bunici și părinți femele

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pui: utilizarea

carne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mixtă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rațe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâște

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curci

Pui: utilizarea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibilici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA IV

▼M1

STRUCTURA ȘI UTILIZAREA INCUBATOARELOR (4)

▼B

Tabelul nu conține decât incubatoarele care au fost în activitate în anul anteriorIncubatoarele cu activitate multiplă sunt înscrise în rubrica fiecărei specii de păsări de curte produse efectivȚara:Regiunea (1): …Anul:Clasa de mărime CapacitateaCocoși, găini, puinumărcapacitate (2)utilizare (3)între 1 001 și 10 000între 10 001 și 20 000între 20 001 și 50 000între 50 001 și 100 000între 100 001 și 200 000între 200 001 și 500 000500 001 și mai multouăcarnemixtăTotalRațeGâștenumărcapacitate (2)utilizare (3)numărcapacitate (2)utilizare (3)între 1 001 și 10 000între 10 001 și 20 000între 20 001 și 50 000între 50 001 și 100 000între 100 001 și 200 000între 200 001 și 500 000500 001 și mai multTotalClasa de mărime CapacitateaCurciBibilicinumărcapacitate (2)utilizare (3)numărcapacitate (2)utilizare (3)între 1 001 și 10 000între 10 001 și 20 000între 20 001 și 50 000între 50 001 și 100 000între 100 001 și 200 000între 200 001 și 500 000500 001 și mai multTotal

(1) Belgia: o singură regiuneBulgaria: o singură regiuneRepublica Cehă: o singură regiuneDanemarca: o singură regiuneGermania: BundesländerEstonia: o singură regiuneIrlanda: o singură regiuneGrecia: o singură regiuneSpania: unsprezece provinciiFranța: regiuni ale programuluiItalia: regioniCipru: o singură regiuneLetonia: o singură regiuneLituania: o singură regiuneLuxemburg: o singură regiuneUngaria: o singură regiuneMalta: o singură regiuneOlanda: o singură regiuneAustria: o singură regiunePolonia: o singură regiunePortugalia: o singură regiuneRomânia: o singură regiuneSlovenia: o singură regiuneSlovacia: o singură regiuneFinlanda: o singură regiuneSuedia: o singură regiuneMarea Britanie: unsprezece regiuni administrative(2) În mii de unități.(3) Ouă puse la incubat în cursul anului anterior, în mii de unități.Destinatari: 1. Direcția Generală Agricultură, Compartimentul pentru produsele de avicultură, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.2. Oficiul Statistic al Comunităților Europene, Statistică agricolă, Luxemburg 1, Centrul European, CP 1907, Luxemburg.

►(2) M1  

►(2) M3  
ANEXA VTabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 2782/75

Regulamentul (CEE) nr. 1868/77

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) și anexa I

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5, alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (4) și anexa II

Articolul 5, alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 6

Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 11

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 12

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 13

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 16

Articolul 9

Articolul 5

Articolul 10

Articolul 6

Articolul 11

Articolul 7

Articolul 12 primul paragraf

Articolul 8

Articolul 13

Anexa I

Anexa III

Anexa II

Anexa IV( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

( 2 ) JO L 282, 1.11.1975, p. 100. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

( 3 ) JO L 209, 17.8.1977, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

( 4 ) JO L 163, 24.6.2008, p. 6.

( 5 ) JO L 228, 1.9.2009, p. 3.

( 6 ) Se transmite de către statele membre în format electronic, sau se încarcă pe cale electronică, la singurul punct de intrare pentru date de la Eurostat, în conformitate cu specificațiile tehnice furnizate de Comisie (Eurostat).