2008R0617 — LT — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 617/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir išperėtais paukščių jaunikliais standartų

▼B

(OL L 168, 28.6.2008, p.5)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 557/2010 2010 m. birželio 24 d.

  L 159

13

25.6.2010

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 939/2011 2011 m. rugsėjo 23 d.

  L 248

1

24.9.2011

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

▼M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 617/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir išperėtais paukščių jaunikliais standartųEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) ( 1 ), ypač į jo 121 straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2782/75 dėl perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių gamybos bei prekybos ( 2 ) nuo 2008 m. liepos 1 d. panaikinamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(2)

Kai kurios Reglamento (EEB) Nr. 2782/75 nuostatos ir jame nustatyti įpareigojimai į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 nebuvo įtraukti.

(3)

Todėl tam tikras reikalingas nuostatas ir įpareigojimus reikia priimti įtraukiant juos į reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, siekiant bendro rinkos organizavimo ir visų pirma prekybos standartų tęstinumo ir sklandaus veikimo.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 yra nustatyti pagrindiniai prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir išperėtais paukščių jaunikliais Bendrijoje reikalavimai. Siekiant aiškumo turėtų būti nustatytos naujos išsamios šių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės. Todėl Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1868/77 ( 3 ), kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EEB) Nr. 2782/75 taikymo taisyklės, turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 išdėstytos tam tikros perinti skirtų kiaušinių ir išperėtų paukščių jauniklių gamybos ir prekybos taisyklės. Siekiant įgyvendinti šias taisykles reikia nustatyti jų taikymo nuostatas, kuriomis būtų siekiama, inter alia, išvengti, kad iš inkubatorių išimtais kiaušiniais būtų prekiaujama, jų nepažymėjus konkrečiais skiriamaisiais ženklais, nustatyti, kokie įrašai turi būti ant tokių kiaušinių ir ant pakuočių, kuriose talpinami perinti skirti kiaušiniai ar paukščių jaunikliai, ir nustatyti būtiną teiktiną informaciją.

(6)

Kiekvienai įmonei turėtų būti suteiktas skiriamasis registracijos numeris, sudarytas pagal konkretų kiekvienos valstybės narės sudarytą kodą taip, kad būtų galima nustatyti įmonės veiklos pobūdį.

(7)

Reikia toliau tinkamai naudoti paukščių jauniklių ir perinti skirtų kiaušinių gamybos bei prekybos Bendrijoje duomenų rinkimo sistemą, siekiant daryti trumpalaikes gamybos prognozes. Kiekviena valstybė narė turi pati nustatyti nuobaudas už šių nuostatų pažeidimus.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

Perinti skirti kiaušiniai – Bendrijoje gauti arba iš trečiųjų šalių importuoti naminių paukščių kiaušiniai, kurių KN subpozicijos 0407 00 11 ir 0407 00 19, skirti paukščių jaunikliams, klasifikuojamiems pagal rūšį, kategoriją ir tipą ir identifikuojamiems pagal šį reglamentą, perinti.

2)

Paukščių jaunikliai –

Bendrijoje išperėti arba iš trečiųjų šalių importuoti gyvi naminiai paukščiai, kurių svoris neviršija 185 gramų, ir kurių KN subpozicijos yra 0105 11 bei 0105 19, priklausantys šioms kategorijoms:

a) įvairios paskirties paukščių jaunikliai – vieno iš nurodytų tipų paukščių jaunikliai:

i) paukščių jaunikliai mėsai – paukščių jaunikliai, numatyti auginti ir skerdžiami prieš jiems pasiekiant lytinę brandą;

ii) paukščių jaunikliai kiaušiniams dėti (dedeklės) – paukščių jaunikliai, numatyti auginti, kad dėtų vartoti skirtus kiaušinius;

iii) dvejopos paskirties (mišrūs) paukščių jaunikliai – paukščių jaunikliai, numatyti arba kiaušiniams dėti (dedeklės), arba auginti mėsai;

b) tėvų pulko paukščių jaunikliai – paukščių jaunikliai, numatyti įvairios paskirties paukščių jaunikliams gauti;

c) protėvių pulko paukščių jaunikliai – paukščių jaunikliai, numatyti tėvų pulko paukščių jaunikliams gauti.

3)

Įmonė –

įmonė ar jos dalis, vykdanti veiklą tokiuose sektoriuose:

a) selekcijos įmonė – kiaušinių, skirtų protėvių pulko, tėvų pulko arba įvairios paskirties paukščių jaunikliams perėti, gamybos įmonė;

b) veisimo įmonė – kiaušinių, skirtų įvairios paskirties paukščių jaunikliams perėti, gamybos įmonė;

c) perykla – kiaušinių inkubavimo, perėjimo ir paukščių jauniklių tiekimo įmonė.

4)

Talpa – didžiausias perinti skirtų kiaušinių skaičius, kurį įmanoma vienu metu patalpinti inkubatoriuose, išskyrus skilimo spintas.

▼B

2 straipsnis

Įmonių įregistravimas

1.  Kiekvieną įmonę jos prašymu užregistruoja kompetentinga valstybės narės paskirta agentūra ir jai suteikia skiriamąjį numerį.

Įmonei suteiktas skiriamasis numeris gali būti panaikintas, jei ji nesilaiko šio reglamento nuostatų.

▼M2

2.  1 dalyje nurodytų įmonių registravimo paraiškos teikiamos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įmonė, kompetentingai institucijai. Minėta institucija įmonei suteikia skiriamąjį numerį, sudarytą iš vieno I priede pateiktų kodų ir atpažinties numerio, pagal kurį būtų galima nustatyti, kokia veikla įmonė užsiima.

▼M1 —————

▼M2

3 straipsnis

Perinti skirtų kiaušinių ženklinimas ir pakavimas

1.  Perinti skirti kiaušiniai, naudojami paukščių jaunikliams gauti, ženklinami individualiai.

2.  Perinti skirti kiaušiniai, numatyti paukščių jaunikliams gauti, individualiai ženklinami gamintojo įmonėje, kur ant kiaušinių uždedamas skiriamasis numeris. Raidės ir skaitmenys atspausdinami juodais nenuplaunamais dažais; jie yra ne mažesnio kaip 2 mm aukščio bei 1 mm pločio.

3.  Valstybės narės nukrypdamos gali leisti ženklinti perinti skirtus kiaušinius kitu nei 2 dalyje numatytu būdu, jei užrašai yra spausdinami juodu rašalu, yra neištrinami, aiškiai matomi ir užima mažiausiai 10 mm2 ploto. Šitaip privaloma ženklinti gamintojo įmonėje arba perykloje prieš dedant į inkubatorių. Valstybės narės, kurios naudojasi šia teise, apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir joms pateikia šiuo tikslu priimtas nuostatas.

4.  Perinti skirti kiaušiniai transportuojami idealiai švariose pakuotėse, į kurias dedami tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo perinti skirti naminių paukščių kiaušiniai iš vienos įmonės ir kurios pažymėtos vienu iš II priede nurodytų įrašų.

5.  Siekiant laikytis tam tikrose importuojančiose trečiosiose šalyse galiojančių nuostatų, ant perinti skirtų kiaušinių, kuriuos ketinama eksportuoti, ir jų pakuočių gali būti nurodyta informacija, kuri nėra numatyta šiame reglamente, bet tik tuo atveju, jei ši informacija nebus painiojama su pastarąja ir su Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 121 straipsnio d punkte ir jo įgyvendinimo reglamentuose nurodyta informacija.

6.  Visų rūšių pakuotės arba konteineriai, kuriuose vežami kiaušiniai, pažymimi gamintojo įmonės skiriamuoju numeriu.

7.  Perinti skirtus kiaušinius galima transportuoti arba jais prekiauti valstybėse narėse tik paženklinus laikantis šio straipsnio.

8.  Perinti skirti kiaušiniai iš trečiųjų šalių gali būti importuoti tik jei ant jų ne mažesnio nei 3 mm aukščio raidėmis nurodyta jų kilmės šalis ir yra toks įrašas: „à couver“, ►M3  „valenje“, ◄ „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“„за люпене“ arba „incubare“. Į pakuotes turi būti sudėti tik tos pačios rūšies, kategorijos bei tipo ir tos pačios kilmės šalies perinti skirti kiaušiniai, priklausantys tam pačiam siuntėjui, ir ant jų turi būti nurodyta bent jau tokia informacija:

a) ant kiaušinių esanti informacija;

b) kiaušinius padėjusių paukščių rūšys;

c) siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas bei adresas.

4 straipsnis

Pakuočių, į kurias dedami paukščių jaunikliai, ženklinimas

1.  Paukščių jaunikliai pakuojami pagal naminių paukščių rūšį, tipą ir kategoriją.

2.  Į dėžes dedami tik toje pačioje perykloje išperėti paukščių jaunikliai, ir ant dėžių nurodomas bent jau peryklos skiriamasis numeris.

3.  Paukščių jauniklius, kurių kilmė šalis – trečiosios šalys, galima importuoti tik suskirstytus pagal 1 dalį. Į dėžes dedami paukščių jaunikliai turi būti tos pačios kilmės šalies ir to paties siuntėjo, o ant dėžių turi būti nurodyta bent jau tokia informacija:

a) kilmės šalies pavadinimas;

b) naminių paukščių rūšis, kuriai priklauso paukščių jaunikliai;

c) siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas bei adresas.

Ženklai ant pakuočių užrašomi nenuplaunamu juodu rašalu, ne mažesnio kaip 20 mm aukščio, 10 mm pločio ir 1 mm storio raidėmis ir skaitmenimis.

5 straipsnis

Lydimieji dokumentai

1.  Kiekviena perinti skirtų kiaušinių ar išsiunčiamų paukščių jauniklių partija turi lydimąjį dokumentą, kuriame nurodoma bent jau tokia informacija:

a) siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris;

b) perinti skirtų kiaušinių arba paukščių jauniklių skaičius pagal paukščių rūšį, kategoriją ir tipą;

c) išsiuntimo data;

d) gavėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.  Įvežant iš trečiųjų šalių perinti skirtų kiaušinių bei paukščių jauniklių partijas, vietoje įmonės skiriamojo numerio turi būti nurodytas kilmės šalies pavadinimas.

6 straipsnis

Registruojama informacija

Kiekviena perykla pagal rūšis, kategoriją (tėvų, protėvių ar įvairios paskirties pulko) ir tipą (mėsai, kiaušiniams dėti (dedeklės) ar dvejopos paskirties (mišrūs)) registruoja:

a) kiaušinių inkubavimo pradžios datą, inkubuotų kiaušinių skaičių ir įmonės, iš kurios gauti perinti skirti kiaušiniai, skiriamąjį numerį;

b) išperėjimo datą ir išperėtų paukščių jauniklių, numatytų konkrečiai panaudoti, skaičių;

c) inkubuotų kiaušinių, išimtų iš inkubatoriaus, skaičių ir informaciją apie pirkėją.

7 straipsnis

Iš inkubatoriaus išimtų kiaušinių panaudojimas

Inkubuoti kiaušiniai, išimti iš inkubatoriaus negali būti naudojami žmonių maistui. Jie gali būti panaudoti kaip pramoniniai kiaušiniai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 589/2008 ( 4 ) 1 straipsnio antros pastraipos h punkte.

8 straipsnis

Pranešimai

1.  Kiekviena perykla kas mėnesį informuoja valstybės narės kompetentingą agentūrą apie inkubacijai skirtų kiaušinių skaičių ir išperėtų paukščių jauniklių, numatytų konkrečiai panaudoti, skaičių pagal rūšį, kategoriją ir tipą.

2.  Prireikus statistinių duomenų apie protėvių ir tėvų pulkus reikalaujama iš įmonių, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, remiantis taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtintomis Reglamento (EEB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Valstybės narės gavusios 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją ir ją išanalizavusios, pateikia Komisijai mėnesio santrauką, paremtą ankstesnio mėnesio duomenimis.

Be to, valstybių narių pateiktoje santraukoje nurodomas tą patį mėnesį importuotų ir eksportuotų paukščių jauniklių skaičius pagal paukščių rūšį, kategoriją ir tipą.

4.  3 dalyje nurodytas suvestinės pavyzdys pateiktas III priede. Šią suvestinę valstybės narės Komisijai perduoda kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per keturias savaites nuo mėnesio, kurio duomenys pateikiami, pabaigos.

5.  III priede pateiktą suvestinės pavyzdį (I dalis) valstybės narės gali naudoti rinkdamos 1 ir 2 dalyje nurodytus peryklų duomenis.

6.  Valstybės narės gali reikalauti, kad 5 straipsnyje nurodyti paukščių jauniklių lydimieji dokumentai būtų parengti keliais egzemplioriais. Tokiu atveju importavus, eksportavus arba prekiaujant Bendrijos viduje vienas dokumento egzempliorius siunčiamas 9 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai.

7.  Valstybės narės, kurios taiko 6 dalyje nurodytą procedūrą, praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

▼M1

9 straipsnis

Kontrolės įstaigos

Kiekvienos valstybės narės paskirtos įstaigos tikrina, ar laikomasi šio reglamento nuostatų.

▼M2

10 straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad paskirtų baudas už bet kokį reglamentų, susijusių su perinti skirtų kiaušinių ir išperėtų paukščių jauniklių gamyba ir prekyba, pažeidimą.

11 straipsnis

Ataskaitos

Iki kiekvienų metų sausio 30 d. valstybės narės Komisijai pateikia statistinius duomenis apie peryklų struktūrą ir veiklą, naudodamos IV priede pateiktą formą.

▼M1

11a straipsnis

Įpareigojimo teikti pranešimus įgyvendinimas

Šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje nurodyti pranešimai Komisijai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 ( 5 ).

▼M2

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 1868/77 panaikinamas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir į Reglamentą (EEB) Nr. 2782/75 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti aiškinamos pagal V priede pateiktą atitikties lentelę.

▼B

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS2 straipsnio 2 dalyje nurodyti kodai

BE

Belgija

BG

Bulgarija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietijos Federacinė Respublika

EE

Estija

IE

Airija

EL

Graikija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

▼M3

HR

Kroatija

▼B

IT

Italija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

MT

Malta

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė

▼M2
II PRIEDAS

3 straipsnio 4 dalyje nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

яйца за люпене

ispanų kalba

:

huevos para incubar

čekų kalba

:

násadová vejce

danų kalba

:

Rugeæg

vokiečių kalba

:

Bruteier

estų kalba

:

Haudemunad

graikų kalba

:

αυγά προς εκκόλαψιν

anglų kalba

:

eggs for hatching

prancūzų kalba

:

œufs à couver

▼M3

kroatų kalba

:

jaja za valenje

▼M2

italų kalba

:

uova da cova

latvių kalba

:

inkubējamas olas

lietuvių kalba

:

perinti skirti kiaušiniai

vengrų kalba

:

keltetőtojás

maltiečių kalba

:

bajd tat-tifqis

olandų kalba

:

broedeieren

lenkų kalba

:

jaja wylęgowe

portugalų kalba

:

ovos para incubação

rumunų kalba

:

ouă puse la incubat

slovakų kalba

:

násadové vajcia

slovėnų kalba

:

valilna jajca

suomių kalba

:

munia haudottavaksi

švedų kalba

:

kläckägg

▼B
III PRIEDAS

▼M2

PERINTI SKIRTŲ KIAUŠINIŲ IR IŠPERĖTŲ PAUKŠČIŲ JAUNIKLIŲ GAMYBOS BEI PREKYBOS MĖNESIO SUVESTINĖ

I   DALISŠalis:

Metai:

1 000 vienetųApibūdinimas

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

A.  Inkubacijai skirti kiaušiniai

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Protėviai ir tėvai

dedeklėms

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvairios paskirties

dedeklėms

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protėviai ir tėvai

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvairios paskirties

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

Įvairios paskirties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Išperėtų paukščių jauniklių panaudojimas

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vištos dedeklės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mėsai auginami gaidžiukai ir vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

Mėsai auginami vyriškos ir moteriškos lyties paukščiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Veisliniai gaidžiukai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŽSIENIO PREKYBA IŠPERĖTAIS PAUKŠČIŲ JAUNIKLIAIS

II   DALISŠalis:

Metai:

1 000 vienetųBendrijos vidaus prekyba

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

IMPORTAS

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORTAS

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Importas iš …ir eksportas į trečiąsias šalis

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

IMPORTAS

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORTAS

Gaidžiai, vištos, viščiukai

(Gallus domesticus)

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

kiaušiniams dėti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: protėvių ir tėvų pulkų vištaitės

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

mėsai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mišrūs

(dvejopos paskirties)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žąsys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalakutai

Paukščių jaunikliai: įvairios paskirties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlinės vištos

(patarškos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼B
IV PRIEDAS

▼M1

PERYKLŲ STRUKTŪRA IR PANAUDOJIMAS (4)

▼M2

Į lentelę įtrauktos tik praeitais metais veikusios peryklos.Įvairią veiklą vykdančios peryklos nurodomos pagal konkrečias perimų paukščių rūšis.Šalis:Regionas (1): …Metai:Dydžio kategorijos TalpaGallus domesticusvnt.talpa (2)paskirtis (3)nuo 1 001 iki 10 000 nuo 10 001 iki 20 000 nuo 20 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 100 000 nuo 100 001 iki 200 000 nuo 200 001 iki 500 000500 001 ir daugiaudedeklėsmėsiniaimišrios paskirtiesIš visoAntysŽąsysvnt.talpa (2)paskirtis (3)vnt.talpa (2)paskirtis (3)nuo 1 001 iki 10 000 nuo 10 001 iki 20 000 nuo 20 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 100 000 nuo 100 001 iki 200 000 nuo 200 001 iki 500 000500 001 ir daugiauIš visoDydžio kategorijos TalpaKalakutaiPatarškosvnt.talpa (2)paskirtis (3)vnt.talpa (2)paskirtis (3)nuo 1 001 iki 10 000 nuo 10 001 iki 20 000 nuo 20 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 100 000 nuo 100 001 iki 200 000 nuo 200 001 iki 500 000500 001 ir daugiauIš viso

▼B

(1) Regionas:Belgija: vienintelis regionasBulgarija: vienintelis regionasČekija: vienintelis regionasDanija: vienintelis regionasVokietija: BundesländerEstija: vienintelis regionasAirija: vienintelis regionasGraikija: vienintelis regionasIspanija: vienuolika provincijųPrancūzija: programos regionaiItalija: regioniKipras: vienintelis regionasLatvija: vienintelis regionasLietuva: vienintelis regionasLiuksemburgas: vienintelis regionasVengrija: vienintelis regionasMalta: vienintelis regionasNyderlandai: vienintelis regionasAustrija: vienintelis regionasLenkija: vienintelis regionasPortugalija: vienintelis regionasRumunija: vienintelis regionasSlovėnija: vienintelis regionasSlovakija: vienintelis regionasSuomija: vienintelis regionasŠvedija: vienintelis regionasJungtinė Karalystė: vienuolika administracinių regionų(2) Tūkst. vnt.(3) Praeitais metais į inkubatorius patalpinti kiaušiniai (tūkst. vnt.).

►(3) M2  

►(3) M1  

►(3) M3  
V PRIEDASAtitikties lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2782/75

Reglamentas (EEB) Nr. 1868/77

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 ir I priedas

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 4 dalis ir II priedas

5 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 5 dalis

6 straipsnis

3 straipsnio 8 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 7 dalis

11 straipsnis

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

13 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 7 dalis

16 straipsnis

9 straipsnis

5 straipsnis

10 straipsnis

6 straipsnis

11 straipsnis

7 straipsnis

12 straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnis

13 straipsnis

I priedas

III priedas

II priedas

IV priedas( 1 ) OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

( 2 ) JO L 282, 1975 11 1, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

( 3 ) OL L 209, 1977 8 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).

( 4 ) OL L 163, 2008 6 24, p. 6.

( 5 ) OL L 228, 2009 9 1, p. 3.