2008R0617 — ET — 01.07.2013 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 617/2008,

27. juuni 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohta

(EÜT L 168, 28.6.2008, p.5)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 557/2010, 24. juuni 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 939/2011, 23. september 2011,

  L 248

1

24.9.2011

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 617/2008,

27. juuni 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), ( 1 ) eriti selle artikli 121 punkti f koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juulist 2008 tunnistatakse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 2782/75 haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta ( 2 ) määrusega (EÜ) nr 1234/2007 kehtetuks.

(2)

Teatavad määrusega (EMÜ) nr 2782/75 ette nähtud sätted ja kohustused ei ole määrusesse (EÜ) nr 1234/2007 üle võetud.

(3)

Ühise turukorralduse ja eelkõige turustusnormide järjepidevuse ja tõhusa toimimise huvides tuleks teatavad asjakohased sätted ja kohustused võtta vastu määruse (EÜ) nr 1234/2007 kohaldamise üksikasjalike rakenduseeskirjade raames.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1234/2007 on sätestatud põhinõuded, millele ühenduses turustatavad haudemunad ja kodulindude tibud peavad vastama. Selguse huvides tuleks kehtestada nende nõuete rakendamiseks uued üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1868/77, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2782/75 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ( 3 ) tuleks seega tunnistada kehtetuks ja asendada uue määrusega.

(5)

Määruses (EÜ) nr 1234/2007 on sätestatud teatavad eeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta. Nende eeskirjade kohaldamiseks tuleb kehtestada rakendussätted, millega välistatakse muu hulgas võimalus turustada inkubaatorist võetud mune ilma eritähistuseta, kehtestatakse munadele ning haudemunade ja tibude pakenditele kantavad tähistused ning nähakse ette vajalik sellekohane teavitamine.

(6)

Selgub, et igale tootmisüksusele tuleks anda eristav registreerimisnumber, mille aluseks on liikmesriikides selliselt koostatud kood, mis võimaldab kindlaks määrata tootmisüksuse tegevusala.

(7)

Lühiajaliste tootmiskalkulatsioonide koostamise võimaldamiseks tuleks ühendusesisese kauplemise ning tibude ja haudemunade tootmisega seotud andmete kogumise süsteemi hallata endiselt hädavajaliku nõudlikkusega. Sätete rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid kehtestab iga liikmesriik ise.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „haudemunad” – kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvad kodulinnumunad, mis on ette nähtud tibude tootmiseks ja liigitatud linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel, tähistatud vastavalt käesoleva määruse sätetele ning toodetud ühenduses või imporditud kolmandatest riikidest;

2) „tibud” – kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0105 11 ja 0105 19 kuuluvad ühenduses toodetud või kolmandatest riikidest imporditud eluskodulinnud massiga kuni 185 g:

a) tootmiskarja tibud: ühte järgmisse liiki kuuluvad tibud:

i) broilertibud: tibud, keda nuumatakse ja kes tapetakse enne, kui nad saavad suguküpseks;

ii) munakanatibud: tibud, kes kasvatatakse üles toidumunade tootmiseks;

iii) liha-munakanatibud: muna- või lihatootmiseks ette nähtud tibud;

b) paljunduskarja tibud: tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud tibud;

c) aretuskarja tibud: paljunduskarja tibude tootmiseks ette nähtud tibud;

3) „tootmisüksus” – iseseisev tootmisüksus või mõne tootmisüksuse osakond, mis tegeleb ühega järgmistest tegevusvaldkondadest:

a) aretusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse aretus-, paljundus- või tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud haudemune;

b) paljundusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud haudemune;

c) haudejaam: tootmisüksus, kus hautatakse mune ja koorutatakse ning tarnitakse tibusid;

4) „võimsus” – suurim haudemunade kogus, mida on võimalik panna korraga inkubaatoritesse, koorumiskapid välja arvatud.

Artikkel 2

Tootmisüksuse registreerimine

1.  Tootmisüksuse taotluse korral registreeritakse ta liikmesriigi määratud pädeva asutuse juures ja talle antakse eraldusnumber.

Tootmisüksustelt, kes ei järgi käesoleva määruse sätteid, võib eraldusnumbri ära võtta.

2.  Kõik lõikes 1 osutatud taotlused tootmisüksuste registreerimiseks adresseeritakse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kelle territooriumil tootmisüksus asub. Kõnealune asutus annab registreeritud tootmisüksusele eraldusnumbri, mis koosneb ühest I lisas esitatud koodist ja tunnusnumbrist, mille järgi on võimalik tootmisüksuse tegevusvaldkonda kindlaks teha.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 3

Haudemunade ja nende pakendite märgistamine

1.  Tibude tootmiseks kasutatavad haudemunad märgistatakse eraldi.

2.  Tibude tootmiseks kasutatavad haudemunad märgistab üksikult tootja, trükkides munadele oma eraldusnumbri. Märgistus tehakse kustutamatu musta tindiga vähemalt ühe millimeetri kõrguste ja kahe millimeetri laiuste tähtede ja numbritega.

3.  Liikmesriigid võivad erandina lubada haudemunade märgistamist lõikes 2 kirjeldatud viisist erinevalt, tingimusel et märgistus on musta värvi, kustumatu, selgelt nähtav ja suurusega vähemalt 10 mm2. Sel viisil märgistatakse munad enne nende inkubaatorisse panemist kas tootmisettevõttes või haudejaamas. Kõnealust võimalust kasutavad liikmesriigid teavitavad sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning edastavad neile sel eesmärgil vastu võetud sätted.

4.  Haudemune veetakse ainult täielikult puhastes pakendites, mis sisaldavad ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis pärinevad ühest ja samast tootmisüksusest ning kannavad ühte II lisas loetletud märgist.

5.  Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võivad ekspordiks ette nähtud haudemunad ja nende pakendid olla varustatud käesolevas määruses sätestamata andmetega, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses või määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 121 punktis d ja osutatud määruse rakendusmäärustes sätestatud andmetega segi ajada.

6.  Igat tüüpi pakenditel või mahutitel, milles kõnealuseid mune veetakse, peab olema tootja eraldusnumber.

7.  Liikmesriikide vahel võib vedada või turustada üksnes vastavalt käesolevale artiklile märgistatud haudemune.

8.  Kolmandatest riikidest pärinevaid haudemune võib sisse vedada ainult juhul, kui neile on vähemalt kolme millimeetri kõrguste tähtedega trükitud päritoluriigi nimi ja sõnad: „à couver”, ►M3  „valenje”, ◄ „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене” või „incubare”. Nende pakendid peavad sisaldama ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis on pärit samast päritoluriigist ja samalt saatjalt ning millele on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a) munadele trükitud tähised;

b) kodulinnuliik, kellelt munad pärinevad;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Artikkel 4

Tibusid sisaldavate pakendite märgistamine

1.  Tibud pakitakse linnuliikide, -tüüpide ja -kategooriate kaupa.

2.  Karbid sisaldavad ainult ühest haudejaamast pärit tibusid ja neile on märgitud vähemalt haudejaama eraldusnumber.

3.  Kolmandatest riikidest pärinevaid tibusid võib sisse vedada ainult juhul, kui nad on rühmitatud lõike 1 kohaselt. Karbid peavad sisaldama ainult samast päritoluriigist ja samalt saatjalt pärinevaid tibusid ja neile on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a) päritoluriigi nimi;

b) kodulinnuliik, kellelt tibud pärinevad;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Märgistused kantakse pakenditele kustutamatu musta tindiga, kasutades tähti ja numbreid, mis on vähemalt 20 mm kõrged ja 10 mm laiad ja mille joonepaksus on 1 mm.

Artikkel 5

Saatedokument

1.  Iga lähetatava haudemunade või tibude partii kohta koostatakse saatedokument, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a) tootmisüksuse nimi või ärinimi, aadress ja eraldusnumber;

b) haudemunade või tibude arv liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel;

c) lähetuskuupäev;

d) kaubasaaja nimi ja aadress.

2.  Kolmandatest riikidest imporditud haudemunade ja tibude partiide puhul tuleb tootmisüksuse eraldusnumber asendada päritoluriigi nimega.

Artikkel 6

Registreerimine

Igas haudejaamas registreeritakse liikide, kategooriate (aretus-, paljundus- või tootmiskari) ja tüüpide (liha või munade tootmine või mõlemad) kaupa järgmised andmed:

a) munade haudumapaneku kuupäev, hauduma pandud munade arv ja haudemunad tootnud tootmisüksuse eraldusnumber;

b) koorumispäev ja tegelikuks kasutamiseks ette nähtud koorunud tibude arv;

c) inkubaatorist välja võetud hauduma pandud munade arv ja ostja isikuandmed.

Artikkel 7

Inkubaatorist välja võetud munade kasutamine

Inkubaatorist välja võetud hauduma pandud mune kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks. Neid võib kasutada tööstuslike munadena komisjoni määruse (EÜ) nr 589/2008 ( 4 ) artikli 1 teise lõigu punkti h tähenduses.

Artikkel 8

Teabevahetus

1.  Iga haudejaam teatab korra kuus liikmesriigi pädevale asutusele liikide, kategooriate ja tüüpide lõikes hauduma pandud munade, koorunud tibude ja tegelikuks kasutamiseks ette nähtud tibude arvu.

2.  Vajaduse korral nõutakse lõikes 1 osutamata tootmisüksustelt statistilisi andmeid aretus- ja paljunduskarjade lindude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras vastu võetud eeskirjadele ja tingimustele.

3.  Pärast artiklites 1 ja 2 osutatud andmete laekumist ja analüüsimist edastavad liikmesriigid komisjonile eelmise kuu andmetel põhineva kuukokkuvõtte niipea kui võimalik.

Lisaks märgitakse liikmesriikide esitatud kokkuvõtetes sama kuu jooksul imporditud ja eksporditud tibude arv linnuliikide, -kategooriate ja -tüüpide lõikes.

4.  Lõikes 3 osutatud kokkuvõtte tüüpvorm on esitatud III lisas. Liikmesriigid edastavad komisjonile kõnealuse kokkuvõtte igal kalendrikuul hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vastava vaatluskuu lõppu.

5.  Liikmesriigid võivad kasutada III lisas esitatud kokkuvõtte tüüpvormi (I osa) määruse lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe kogumiseks haudejaamadelt.

6.  Liikmesriigid võivad sätestada, et tibude suhtes koostatakse artiklis 5 osutatud saatedokument mitmes eksemplaris. Sellisel juhul saadetakse kõnealuse dokumendi üks eksemplar artiklis 9 osutatud pädevale asutusele impordi, ekspordi või ühendusesisese kaubanduse korral.

7.  Liikmesriigid, kes kasutavad lõikes 6 osutatud menetlust, teavitavad sellest teisi liikmesriike ja komisjoni.

▼M1

Artikkel 9

Kontrolliasutused

Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollivad iga liikmesriigi määratud asutused.

▼B

Artikkel 10

Sanktsioonid

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et kohaldada sanktsioone haudemunade ja kodulindude tibude tootmist ja turustamist käsitlevate määruste mis tahes rikkumiste puhul.

Artikkel 11

Aruanded

Liikmesriigid saadavad komisjonile enne iga aasta 30. jaanuari statistilised andmed haudejaamade ülesehituse ja tegevuse kohta, kasutades IV lisas esitatud tüüpvormi.

▼M1

Artikkel 11a

Teatamiskohustuse rakendamine

Käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 7 osutatud teatised edastatakse komisjonile vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 ( 5 ).

▼B

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 1868/77 tunnistatakse alates 1. juulist 2008 kehtetuks.

Viiteid määrusele (EMÜ) nr 2782/75 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt V lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISAArtikli 2 lõikes 2 osutatud koodid

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa Liitvabariik

EE

Eesti

IE

Iirimaa

EL

Kreeka

ES

Hispaania

FR

Prantsusmaa

▼M3

HR

Horvaatia

▼B

IT

Itaalia

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

HU

Ungari

MT

Malta

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik

▼M2
II LISA

Artikli 3 lõikes 4 osutatud märgised

bulgaaria keeles

:

яйца за люпене

hispaania keeles

:

huevos para incubar

tšehhi keeles

:

násadová vejce

taani keeles

:

Rugeæg

saksa keeles

:

Bruteier

eesti keeles

:

Haudemunad

kreeka keeles

:

αυγά προς εκκόλαψιν

inglise keeles

:

eggs for hatching

prantsuse keeles

:

œufs à couver

▼M3

horvaadi keeles

:

jaja za valenje

▼M2

itaalia keeles

:

uova da cova

läti keeles

:

inkubējamas olas

leedu keeles

:

perinti skirti kiaušiniai

ungari keeles

:

keltetőtojás

malta keeles

:

bajd tat-tifqis

hollandi keeles

:

broedeieren

poola keeles

:

jaja wylęgowe

portugali keeles

:

ovos para incubação

rumeenia keeles

:

ouă puse la incubat

slovaki keele

:

násadové vajcia

sloveeni keeles

:

valilna jajca

soome keeles

:

munia haudottavaksi

rootsi keeles

:

kläckägg

▼B
III LISA

▼M1

HAUDEMUNADE JA KODULINDUDE TIBUDE TOOTMISE JA TURUSTAMISE KUUKOKKUVÕTE ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

I   OSARiik:

Aasta:

1 000 ühikutKirjeldus

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

A.  Haudemunade inkubatsioon

Kuked, kanad, tibud

Vanem- ja vanavanemkari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootmiskari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanem- ja vanavanemkari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootmiskari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

Tootmiskari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Tibude kasutamine

Kuked, kanad, tibud

Vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munejad emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuumkarja emas- ja isaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

Nuumkarja emas- ja isaslinnud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuked, kanad, tibud

Soo määramiseks ette nähtud tibud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KODULINDUDE TIBUDE VÄLISKAUBANDUS

II   OSARiik:

Aasta:

1 000 ühikutÜhendusesisese kaubandus

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

IMPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Import …st/-lt ja eksport kolmandatesse riikidesse

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

IMPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liha-muna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pardid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pärlkanad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV LISA

▼M1

HAUDEJAAMADE ÜLESEHITUS JA TEGEVUS (4)

▼B

Käesolev tabel hõlmab ainult eelnenud aastal tegutsenud haudejaamu.Mitmel alal tegutsevate haudejaamade puhul tuleb ära märkida kõik tegelikult toodetud kodulinnuliigid.Riik:Piirkond: (1) …Aasta:Suuruskategooria VõimsusKuked, kanad, tibudArvVõimsus (2)Kasutamine (3)1 001 kuni 10 00010 001 kuni 20 00020 001 kuni 50 00050 001 kuni 100 000100 001 kuni 200 000200 001 kuni 500 000500 001 ja enamMunejadBroilerLiha-munaKokkuPardidHanedArvVõimsus (2)Kasutamine (3)ArvVõimsus (2)Kasutamine (3)1 001 kuni 10 00010 001 kuni 20 00020 001 kuni 50 00050 001 kuni 100 000100 001 kuni 200 000200 001 kuni 500 000500 001 ja enamKokkuSuuruskategooria VõimsusKalkunidPärlkanadArvVõimsus (2)Kasutamine (3)ArvVõimsus (2)Kasutamine (3)1 001 kuni 10 00010 001 kuni 20 00020 001 kuni 50 00050 001 kuni 100 000100 001 kuni 200 000200 001 kuni 500 000500 001 ja enamKokku

(1) Belgia: ainult üks piirkondBulgaaria: ainult üks piirkondTšehhi Vabariik: ainult üks piirkondTaani: ainult üks piirkondSaksamaa: BundesländerEesti: ainult üks piirkondIirimaa: ainult üks piirkondKreeka: ainult üks piirkondHispaania: üksteist provintsiPrantsusmaa: kavaga hõlmatud piirkonnadItaalia: regioniKüpros: ainult üks piirkondLäti: ainult üks piirkondLeedu: ainult üks piirkondLuksemburg: ainult üks piirkondUngari: ainult üks piirkondMalta: ainult üks piirkondMadalmaad: ainult üks piirkondAustria: ainult üks piirkondPoola: ainult üks piirkondPortugal: ainult üks piirkondRumeenia: ainult üks piirkondSloveenia: ainult üks piirkondSlovakkia: ainult üks piirkondSoome: ainult üks piirkondRootsi: ainult üks piirkondÜhendkuningriik: üksteist haldusüksust(2) Tuhandetes.(3) Eelnenud aastal hauduma pandud munad tuhandetes.Saajad: 1. Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.

►(2) M1  

►(2) M3  
V LISAVastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 2782/75

Määrus (EMÜ) nr 1868/77

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikli 2 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 2 lõige 2 ja I lisa

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikli 5 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 2 lõike 2 esimene lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 2 lõike 2 teine lõik

Artikli 3 lõige 6

Artikli 2 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 3 lõige 4 ja II lisa

Artikli 5 lõige 3

Artikli 3 lõige 5

Artikkel 6

Artikli 3 lõige 8

Artikli 2 lõige 3

Artikli 3 lõige 7

Artikkel 11

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikkel 12

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikkel 13

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikli 8 lõiked 1 ja 2

Artikli 10 lõige 1

Artikli 8 lõige 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 8 lõige 4

Artikli 4 lõige 2

Artikli 8 lõige 5

Artikli 4 lõige 3

Artikli 8 lõige 6

Artikli 4 lõige 4

Artikli 8 lõige 7

Artikkel 16

Artikkel 9

Artikkel 5

Artikkel 10

Artikkel 6

Artikkel 11

Artikkel 7

Artikli 12 esimene lõik

Artikkel 8

Artikkel 13

I lisa

III lisa

II lisa

IV lisa( 1 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

( 2 ) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

( 3 ) EÜT L 209, 17.8.1977, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 20.12.2006, lk 1).

( 4 ) ELT L 163, 24.6.2008, lk 6.

( 5 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.

( 6 ) Liikmesriikidel edastada elektrooniliselt või laadida üles elektrooniliselt Eurostati andmete ühtsesse andmesisestusportaali kooskõlas komisjoni (Eurostat) kehtestatud tehnospetsifikaatidega.